Emlékeztetés a Teremtő Istenre és a mi tetteinkre a Szentírás alapján, Esaias 63, 7.

Akik jelenleg kegyelemből hústestben még itt lehetünk, az eddig kapott Kijelentések és a tapasztalatok alapján is, Jóbbal együtt beláthatjuk már azt a tényt, hogy emberek által vezettetve, mi földiek -akik csak „tegnapiak” vagyunk-, a LEGFONTOSABBAKRÓL még semmit sem tudunk. Jób.8,9. Pál apostolon keresztül pedig még ezt az értelmezést is kapjuk: „Aki azt hiszi, hogy tud valamit, az még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell! ” I. Kor.8,2. Minekünk pedig, akiknek Urunk életet és kegyelmet szerzett, még azt a lehetőséget is megadta, hogy a vakká lett szemünket megnyitva, Őrá hallgatva,az örökkévaló Igazságot is megismerhessük! Kiszabadít minket a bűneinkkel önfejűen beszerzett megkötözöttségekből, az Ördög hálójából, hogy a Haza vezető úton az Ő követőivé lehessünk. Urunk ennek az útját-módját is közli velünk!  Az értelemnek útjáról eltévedt, az Édenből eltávolított, az Atyai Házból elcsavargott, hazátlan, elveszett tékozló fiúnak azonban a REND világába való visszajutásához, és az abba történő beilleszkedéséhez, meg kell ismernie és tisztelnie az Isteni Örök Rendet, amelyet megvetettünk, amelyből mi földlakók mind kiestünk! (abban diké, dikaiosüné van!), amelyet el is felejtettünk. Így már csak a Szentíráson keresztül kaphatunk most emlékeztetést a „múltunkra” (emberektől semmit!), mellyel számolnia kell mindenkinek, aki rászánja magát arra, hogy a megtérés útján elindul az általa elhagyott Hazája felé!                                                                                                 

Mit kell tehát az emlékezetünkbe felidéznünk elsőként?

Ezt a Kijelentést: Jel.2,5 (Értelem szerinti fordításban): „Tehát emlékezzél vissza arra az állapotra ahonnan kiestél s arra, hogy milyen okból estél le onnan?… és bánd meg s térj meg…!” Enélkül ugyanis bárki −csak úgy mint Ákán, Ákhár− hiába is menne át a „folyón”…! Péld.21,16. Józs.7,l-től … Megköveztetik!…  Urunk, a BŰNT GYŰLÖLŐ ISTEN ezt is megmondta: „…Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek! Ésa.1,13.” John Bunyan: „Amint Diabolos (a bűneset alkalmával) −a megszálló diabolistákkal együtt− csellel bevonult emberlélekbe, azonnal erődöket is emelt benne, az igazság megismerése ellen. Az egyik ilyennek neve: „Édes-bűn erőd”. Amíg ezt fel nem számolja magában emberlélek, amíg ragaszkodik valamelyik kedvelt bűnéhez, addig ő a megszállójának a hűséges eszköze, aki azt tesz vele (benne és a környezetében is, általa) amit akar!” Erre is rá kell ébrednünk!… Egyik ilyen manipuláció részéről: A bennem levő bűn, a gonoszság rejtegetése, szépítése, a kimagyarázás; a szépnek látszó vallásos külsőségekbe bújtatás, a már hagyományos szokássá vált, de a lényeget nélkülöző szertartásokkal együtt. Ezek mind a lelki szintnek a velejárói, Isten Uralma pedig a szellemi szinten van! A lelki állapot bizonytalan, ingatag, a hangulatok uralják, nem lehet rá építeni! A szellem a valóság! I.Ján.5,6: „to pneümá estin hé alétheiá”!; s csak a megbízható kipróbált hit a sziklakő!  Isten féltőn szerető (ebből élünk), de megemésztő tűz is! (azzal szemben, aki mint „tövis és gaz” kerül elébe; törvénytelenül, megszállottan: Ésa.27,4!).  Krisztusban is ezt a JÓT SZERETŐ, DE A BŰNT GYŰLÖLŐ TERMÉSZETÉT kell meglátnunk, mint követendőt. V.Móz.32,3-4. 4,24. Zsid.1,9. I.Pét.2,5.  Urunk ezt az életcélt tűzte ki nekünk, és az Ő eszközein keresztül is ez hirdettetett; szemben azzal, amit a Vesztő szellem folytat kezdettől fogva az ő eszközein keresztül. Jer.23,16-22!… A Teljes Írásból tehát mindenki megismerheti a maga „múltját”, és az IGAZI MEGTÉRÉS feltételeit. Ehhez a Biblia vége rámutat az első lapjára: Jel.2,5! Ezekben tehát igen fontos figyelmeztető tájékoztatás adatott nekünk a MEGMENTÉSÜNKRE a Tévelyítő átejtő ellen!…

Isten Irgalma és Atyai Bölcsessége úgy látta szükségesnek, hogy a „pokolgép-bűn-berobbanása” után, a „rémséges, porrá és hamuvá” égett (Ezék.28), emlékezetvesztett állapotból még kézbe vesz és kiemel egyeseket. (Mi ezek közé tartozunk.) A Tökéletes Isten úgy látta jónak, hogy az amnésiába esett, értelmetlenné lett teremtményét a TEREMTETÉSÉTŐL FOGVA FELVILÁGOSÍTJA A MÚLTJÁRÓL ÉS A VELE TÖRTÉNTEKRŐL; amit ha értelemmel és hittel (amit szintén Ő adott neki!) befogad, akkor megeleveníttetve az örök Élethez juthat. Sorsdöntő ez a vezérlés e sötét földi pályánkon, amit Ő végez bennünk. Ebben első lépés a teremtés, a bűneset és a kiűzetés helyes értelmezése, megértése! Ezzel kezdődik a Bibliánk és a mi életutunk is!… Döntően fontos, hogy ezen a „sinen” maradjunk! Ezt a Vesztő is tudja, ezért − a lejárató hamistanításokkal−  már az út elején „vakvágányra” vitte a vonatot. De így hova fog az beérkezni?!…  

Ahol ezt a Kijelentést nem tekintik fontosnak, vagy másként értelmezik és tanítják, ott a Vesztő elérte az ő kitűzött célját: „lopni, ölni, pusztítani” (neki mindegy miért, mi okból, csak öljék, pusztítsák egymást az emberek, hogy legyenek háborúk; belül a lélekben pedig: minden ellen, ami szent azt tönkre tenni!) Ján.l0,10. II.Tess.2. A Kísértőre inkább hallgatókat, a „vakokat” −az Ige megvetőit− a hamistanításokkal sikerül is végleg félrevezetnie! Ennek eredménye az, hogy az egyénenként elkövetett bűntény vállalása helyett egymás és az „ősszülők” okolása történik; a „tragédiánkról” szóló apokaliptikus képekben leadott megismertetésből pedig „Ádám-Éva-almafa-dajkamese” lett. A VÉG-re figyelmeztető és a mentő utat is megmutató óvó „tilalomfa” korunkban már, mint idejétmúlta és figyelemre se méltó régiség félreállíttatott a „szakadék felé rohanók” útjából. Gen.2,17. Emiatt lett ilyenné: Istentől elszakadt, s így ördögi természetűvé, lelkivé szellem-ember!… Azt, hogy milyen „mélyre” kerültünk, milyen messze elmentünk, megmutatja a természetem! Amikor bajban vagyok, megy a szűkölés a következményektől való félelem miatt; de ha jól megy a sorom, akkor ez jön ki az emberből: Gen.41,51: „Elfelejteté velem Isten az én atyámnak egész házát”. Még a feledékenységem miatt is Istent okolom!…  Ez az elidegenedettség pedig nem csupán Józsefre jellemző, hanem minden földlakóra is, akik „alulról” ide felhozattunk, mivel ezt a fertőző kórt már „ott” bevettük, s így ennek a bacillusfajtának is a hordozói vagyunk! Alkalomadtán, ha a tubust megnyomják, ez jön ki belőle; a vad, ördögi természet! Ján. 8,23. 44.

A bios, a földi gondok vagy örömök bármelyike −ha belemerülök− képes arra, hogy a figyelmet elvonva lekössön; az „antennát leföldeli”, és a zarándokútra kapott rádiókapcsolatot és vezérlést is megszünteti. Isten iránt vakká, Isten iránt süketté képes tenni, miközben megmaradhat a hagyományos jó vallásos külsőség, a (csak) lelki buzgóság és a ceremóniák is! Belül azonban uralkodik a bűn, a tisztátalanság, mivel a „felületkezelés” nem képes gyökeres változást eredményezni: az eredeti igen jó ISTEN-KÉPMÁST VISSZAÁLLÍTANI! Erről tudósít a Szentírás −mint tükör− bennünket, de amiről mindenki maga is meggyőződhet; így Te is, kedves Embertestvér!

Történelmileg ez történt: A Messiás előtt Bemerítő János küldetik, hogy az üdvösség útját megismertesse, és a bemerítéssel a megtérés útjára elindítson. Luk.1,76-77. Ker. János hangsúlyozza, hogy ezzel még a „lényeg” nincs elintézve; a „vasárnapi iskolában kapott hit” is kevés, hanem „Aki utánam jön, Abban higgyenek!” Ján.1,6-8. 23. Ap.Csel.19,4. Egyedül Jézus a Krisztus az, Aki képes GYÖKERES MEGOLDáST elvégezni Emberlélekben!; abban, aki hajlandó más belátásra jutni, és beismerni a magába beengedett Sötétséget, a Sátánt.  „Bemerítő” csak rámutat az ÚTra és sürget, mivel „a fejsze már a fák GYÖKERÉRE vettetett”, a vágás helye már be van célozva! Mt.3,10. Luk.3,9.  Az ismeret tehát, bár szükséges, de még messze nem elég!, mert  a „víz” után kell még „Szellemtől” is születnünk! Ján.3,1-7; még a hittan-tanárnak vagy teológus tudósnak is… Ez a csoda történt és történhet meg minden emberlélekben a Pünkösdben egyénenként, de ehhez minden korábban bevett hamis tanítást és elgondolást −Pálhoz hasonlóan, kárnak és szemétnek ítélve− ki kell dobni magamból!: Fil.3,7-11. Mt.13,52. (a „hoz elő” −ót és újat hoz elő− szó az eredetiben: ekballei: kidob) Ez „házi feladata” mindegyikünknek a továbbjutáshoz!

BL

                   Ének

„Mi csak vándorok vagyunk itt a földön,

Vándorként éljük életünk.

És a szívünk úgy vágyik égi hazánkba

Jézushoz, mert Ő az Úr.

Ha földi sátrunk egyszer összedől,

az életünk majd véget ér,

az angyaloknak kórusához társul énekünk

a szentekkel zengjük örökké.

Áldunk Téged, imádunk Téged,

Mert szent kereszted által megváltottad

a világot!”. x2

KI A NAGYOBB? KINEK VAN IGAZA?

Amióta ez a föld létezik, azóta a rajta otthonosan lakóknál ez a kérdés mindig a felszínen van. Ez kicsiben és nagyban −két személy között, a családon belül, a vallásfelekezetek között, de a népek és nemzetek között is− letagadhatatlanul jelen van. Semmiféle emberi intézkedés, sem pedig jóhiszemű vallásos lelkesedés nem képes ezt az ellentétet megoldani, mivel ez a mi gyökérbajunknak egyik vad hajtása, melynek a csiráját mindenki magában hozza fel ide „alulról”. Ján.8,23. Ez a vad elfajzás és befoganás, amitottbevettünk, ha szabadjára engedik, törvényszerűen elburjánzik, és minden mást igyekszik elfojtani a lélekben. Sőt, a körülmények alakulásától függően a „fa” még tetszetős „koronát” is hajlamos növeszteni, így előáll a mindenki mást semmibevevő és lekezelő „emberfeletti ember típusa”, az übermensch…Luk.18,9. Csak a gyökeres megoldás: a vad fa természetének megváltoztatása segíthet rajtunk! Ezt kellett és kell a „bemerítő Jánosnak”  −Keresztelő Jánosról van szó− tudósítania a „vadakkal”, még a gyökérbajt is gyógyítani képes Mag eljötte előtt: Mt.3,1-10-12. És azt is tudósítani kell, hogy azok ne higgyenek a hamis kuruzslóknak, akik a bajban nem tudnak segíteni!

Istennek az irántunk való Szeretete a Szentíráson keresztül ezekről tájékoztat bennünket, elkezdve már az első oldalakon. Meg akar tanítani, hogy tudjuk hova tenni a velünk és körülöttünk történő eseményeket; nehogy belekeveredjünk és felbotoljunk azokban! II.Tim.3,13. Ő azt akarja, hogy mi Ővele, az Ő erejével győzelmesen kimenekülve átjussunk azokon: Luk.21,36. −Tehát nem elkerülve, kibújva, hanem győzelmesen kikerülve az eseményekből, próbákból.− Ezért Urunk megtanítja az övéit számolni a dolgok törvényszerű következményeivel is; pl. hogy egy tett vagy akár csak egy kimondott szó, sőt még egy másikkal kapcsolatos gondolatom is mit fog kiváltani a másikból, épülhet-e abból vagy kárt okozok neki azzal?! Mt.12,36. A kimondott szavaink tehát vagy építenek vagy pedig rombolnak; ezek szerint még a munkátlan (aergos) szavainkért is felelősséggel tartozunk!

ISTEN ÉPÍT, építí az Ő egy Egyházát, a mennyei Jeruzsálemet. −Itt sok egyház van, de ez egyik sem az; itt az Ő Egyházáról, a fennmaradó, örökkévaló EGYházról van szó, nem ezekről a mulandókról, amik között  vagyunk.− Ő a mennyei Jeruzsálemet építi, amelybe minket, a durva faragatlanná lett köveket is alkalmassá akar tenni arra, hogy abba beépíthessen. Péld.9,1. I.Pét.1,1-2. ford. Ezért adja ezt a tanácsot: Ef.4,29. … Komoly és szigorú önfegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy „Emberlélek-város” úr lehessen az ő „kapui” (az érzékszervek, receptorok) felett, hogy azokon csak az oda illő mehessen be vagy jöhessen ki. A „száj-kapuján” pedig csak az jöjjön ki, amit akkor, ott és úgy szóval is meg kell mondania! Ehhez elengedhetetlen az, hogy a „Teljes Írás” felvilágosításait vegyük figyelembe a Szent Szellem irányításával. Amíg én nem Isten szemszögéből, Ővele azonosan látom és ismerem fel magamat elsősorban (Vele együtt-látás = süneidenai, süneidézis, Károli-ban: lelkiismeret) −nekem mindent és mindenkit az Ő szemével kell látnom, Isten szemszögéből−, amíg nem így látok, addig én „vak” vagyok! Ennél mégrosszabb az, ha fordítva látok (pl: a gonoszt jónak), és azt hiszem, hogy én látok jól. Gen.3,6. (Az elmeosztályon levő beteg mindenki mást bolondnak néz, a maga bukásáért is mást okol, s csak önmagát látja jónak, egészségesnek, igaznak.) Erre a Kijelentés ezt közli, hogy nincsen egy igaz sem. Rm 3,10.  De a bolond nem így látja, ezért szükséges, sorsdöntő számunkra a más belátás, hogy Isten nyithassa meg a szememet, hogy ne gonosz szemmel nézzek, hanem Isten szemszögéből!

Mi tehát, e földön levők, már „ott”, téves ismeretekkel terhelten, a magunk „látására” építve mind „szellemi vakokká”, öntudatlan érzéketlenekké lettünk a szellem, a VALÓSÁG iránt! Magyar Bibliánk sajnos még a „szellem” szót, mint fogalmat is nélkülözi. Isten, a Gyógyítónk, mint ilyeneket vett a kezébe minket, mert megszánta az Ő tévelygő juhait.  Ameddig én csak lelki állapotban vagyok, alaptalan hazug nyugalomban (!), amíg hat a Hitető „kábítószere” rám, így neki hiszek és nem Istennek, addig reménytelen a helyzetem! „Az egész világ a Gonoszban vesztegel!” ezt olvassuk a „szeretett tanítvány” által írt levélben: I. Ján.5,19. A Szellem értelmezésében pedig: Az egész világ, tehát minden itt levő ember, egy hamis isten karjaiban fekszik jólesően, abban érzi jól magát. Ez az a „szellemi halál”, amibe „ott” beleestünk, amiből most Isten irgalmából, Krisztus önfeláldozása árán út és lehetőség adatik a „kábulatból” való felserkenésre és az „első feltámadásra”! Ez a „program”, mint feladat, elérendő célként adatott ide nekünk a földi létünkre. Tehát az első feltámadás elérése a földi létünkre adatott cél.  Ef.5,14. Jel.20,6.  Ezekre nekünk most kell most lehet Hit által ráébrednünk! Ez a kültelki előiskola erre adatott nekünk; nehogy másra használjuk az erre kapott kegyelmi időt!!        

A földi lét után ugyanis, a „kegyelem színpadáról” leléptetve már nincs többé változtatási lehetőség! (Aftharsia!) Luk.16,19-26-31.

Pál apostol által pedig ezek is leírattak nekünk: „Mert Isten munkatársai vagyunk.” I.Kor.3,9. Akik az első feltámadáson −a Kranionon− átmentek, azok már mind ilyenek, Ővele együttmunkálkodók (sünergoi). Ezek az Ő papjai, akik nem „altatók” már, hanem „ébresztők”, mint a finn Pavel Ruotsalainen is, aki még a tűzjelző harangot is félreverte, hogy menekülésre serkentsen a pokol tüzétől. Isten munkatársai ilyenek, akik Ővele együtt-uralkodnak (sümbasileusomen), vagyis Vele együtt-szolgálnak, az Úrral Krisztussal együtt-munkálkodnak az Ő mentő munkájában. II.Tim.2,12. 

A szolga azonban nem lehet nagyobb az ő Uránál, Aki A LEGNAGYOBB SZOLGÁLATOT VÉGEZTE EL a mi érdekünkben, jó példaként az Ő követőinek. Igen nagy szükségünk van nekünk, „jóésgonosz”-szá letteknek, a Sótér-ra, elsőként mint Szabadítóra a bűneinkből, hogy a leendő jók közé számíttassunk  Zsid.9,11., akiknek Ő A „MINDENE”: Közbenjáró Főpapja, Tanítómestere, Gyógyítója, aki képes arra is, hogy az Ő VÉRÉVEL megtisztítsa a bensőnket is! Nem elég tehát a külső, a vallásos „jó-emberi” cselekedetek, a látványos felületi kezelés, mert Diabolos, az ördög attól még nyugodtan bennmarad Emberlélekben! A „látványos gyümölcs” pedig nem a „megtéréshez méltó”, mivel „gonosz földben” terem, és csak érdek és számítás az!  Keresztelő János már közli, hogy teremjetek a megtéréshez illő, méltó gyümölcsöket; ezek a látványos gyümölcsök pedig, amik csak külső látszati, azok csak érdek és számítás.

A bűnbeesés igaztalanokká, „kificamodottakká” tett bennünket az ízlésünkkel és gusztusunkkal együtt, s ezzel legfeljebb a „jó lelki”, képmutató szintig lehet eljutni, ami elégtelen a bejutáshoz. A mennyei világok állapotában levőkre a szüntelen való gyarapodás és növekedés a jellemző, aminek itt kell elkezdődnie bennünk. Isten már a teremtéskor ezzel indította el, ezzel a munkával bízta meg az embert Gen.1,28., de mi már „ott” munkakerülőkké lettünk. Ezért kapjuk az Ige biztatását, hogy legyünk éberek és józanok a most is altató vesztő szellem ellen. Dán.12,3. Mk.14,37-38. I.Kor.15,58.

Isten a más belátás kegyelemajándékát adja a visszatérítésünkhöz; annak adja, aki ezt kéri Őtőle.  A „Józanság Szelleme” kell már ahhoz is, hogy Őt hiányoljam, hogy Ővele rezonáló, az Ő „adására” felhangolt, Vele együtt-látó lehessek. Ján.5,19. Az együttmunkálkodáshoz ez okvetlenül szükséges!

Akiben a Józanság Szelleme él, az soha nem hagyja magát naggyá tenni, mindig tudatában van annak, hogy „ki vagyok én”, hogy én a „por és hamu” állapotból emeltettem ki, és még titokban sem vágyik nagyságra az ilyen, az elölülésre! Az Úr azt mondja a vallásosoknak: ti szeretitek az elölülést. Nem ültök előre, annyira képmutató is tud lenni az ember, hátrább ül, de oda tartja magát méltónak. Isten hűséges eszköze pedig, akit a józanság Szelleme vezérel, az nem vágyik titokban sem a nagyságra, az elölülésre bármilyen nagy megbízatást is teljesít. I.Kor.15,10. … Józanul látja a dolgokat, és a már megnyert koszorúját is a Királyi Trón elé teszi, a mennyben levő vénekhez hasonlóan. II.Kor.12,11. Jel.4,8-11.

Urunk a bűnesetünkről szóló kijelentésével ezt a szívbeli elfajzást akarja hogy megismerjük és elismerjük egyénenként!; senki mást nem okolva, sem senki mögé nem bújva. Az ősszülők, kígyó, hamistanítók, ezek mögé sem bújhatunk, és nem okolhatjuk őket, hiszen a mi kezünkben is ott van ott lehet már a Szentírás, és kiolvashatjuk belőle azt, hogy mi az Igazság, és kinek van igaza. Ezék.18,1-3. J.Sir.1,22. Ezt a betegség-terhet hordozza minden Haza jutni akaró „zarándok” mindaddig, amíg a Gyógyító kezére bízza magát, mint Natanael. Erről olvashatunk Ján.1,46-52-ben.  Róm.3,9-18-ban pedig a mi „priuszunk” van leírva, a jelenben az Újtestamentumban olvassuk ezeket, hogy minden baj és nyomorúság, amiben vergődik ez az egész kitelepített embervilág annak a következménye, ami már a Törvényben megíratott Mózes által az áldás és átok felől; az t.i., hogy mi lesz veled ha hallgatsz és mi lesz ha nem hallgatsz a Teremtő és éltető Istened szavára: V.Móz.28.  Végül még egy bíztatás: „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat −önfejű vakbuzgó cselekedeteket, magaválasztotta jókodó „Istentisztelet” nem akar látni Isten! Ez fizetni akarás, amire a Gonosz biztat bennünket. Ne erre építsünk, csak a könyörülő irgalomra−,  mert könyörülő és irgalmas Ő, nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz miatt! Jóel 2,12-13.”

Ezt a drága lehetőséget kaptuk Krisztus élete árán; éljünk ezzel a drága lehetőséggel!

BL

Ének: „Ki vagyok én, Ó add jól megértenem;           

Megfontolnom e nagy kérdést, Istenem…!”

Egy kis ÖSSZEFOGLALÓ az eddig fel-fogott KIJELENTÉSEKBŐL

            Akiket a Hatalmas Isten megszánt, és a kárhozatos halálból (thanatos, nem csupán nekros: elhunyás!) ide hústestbe felhozott, azokon Ő −nagy-nagy türelemmel− irgalmasságot gyakorol, mivelhogy az Ő szellemileg halott teremtményeit fel akarja támasztani. … Igen nehéz munkája van velünk, mert tudja, látja minden bűnünket, megkötözöttségünket, kezdettől fogva. Őneki „jelen vannak múltak jövendők egy tekintésében”; de Krisztusban mégis vállalta még a kárhozatos halált is, hogy attól minket megmentsen! Ezt műveli a SZERETET! Enélkül ugyanis mindegyikünk, minden bűnös ember elveszne!

            Ehhez azonban velünk mindent elölről kell kezdeni, mert a „múltunkban” minden fel- és elforgattatott bennünk; így a szeretet és gyűlölet irányultsága, sőt az egész életcél-meghatározás is. (Képet ad nekünk erre még egy-egy földi „rendszerváltozás” is, amikor az éppen „feljövők”, még a már megismert fogalmakat is másként értelmezik és tanítják, az ide felkerülő nemzedékeknek.)… Emberek hiteltérdemlő útmutatást, tanítást nem képesek adni az ideszülető embereknek, sem a múltat sem pedig a jövőt illetően, mivel ők is csak az elődeiktől példa útján átvett hiábavaló csak a földi és az is hiányos ismeretekkel rendelkeznek. I.Pét.1,18. A teremtmények hagyományainak átvétele elég lehet az állat és a madárvilágnak, mivel mindazok csak éltetett lelkek: psyché dzósán. Az embernek azonban, aki szellem-lélek-test hármasság, mindez kevés az üdvösséghez, sőt még az életben maradáshoz is! Ezek szerint tehát igen nagy a mi tájékozatlanságunk, tudatlanságunk, lemaradásunk már a puszta kilétünk ismeretében is, pedig ISTEN már ezer évekkel ezelőtt KIJELENTETTE EZEKET is! Ezért is adatik most kezünkbe az „Állj, Ki Vagy!”, segítségünkre, hogy behozhassunk  valamit a lemaradásunkból.

             Isten a Szentírásban képekben, példázatokban mindazt kijelentette, amikre nekünk (mint kisiskolásoknak az A,B,C,D megismerésére) mint alapra kell −lehet− ráépülnünk. A képeket azonban nem szabad „megennünk”, hanem azoknak lényegét, a mondanivalóját kell megtalálni és magamra vonatkoztatva értelmezni! Ezt megelőzően pedig minden korábban bevett emberi és ördögi hazug, hamis ismeretet és képzetet is félre kell tenni és kidobni (ekballei) magamból. Mt.13,51-52. Aki az Ő prófétája −és nem hazug hamispróféta−, az ezt végzi is! Jer.1,10. Ennek a rom-eltakarításnak meg kell történnie bennünk ahhoz, hogy az új Mag-nak helye legyen!…

            Mi a BIBLIA? A világokat teremtő −és az atomoktól az extra-galaktikákig minden anyagot és testet is egybentartó, éltető− HATALMAS ISTEN LEVELE, KIJELENTÉSE az Ő hústestben itt levő, de a bűne miatt besötétedett „juhai” számára. Ezek a tévelygő juhok mi vagyunk a Szentírás szerint, mert mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, és sötétségben járunk. A Kijelentés nélkül mindenki sötétségben van. Külön kegyelem számunkra még az is, hogy mindenki a maga „nyelvén” −a maga értelméhez szabottan− hallhatja meg Istennek a neki szóló JÓ Üzenetét: az Evangéliumot (eu-angélion). Ő ugyanis olyan „sok nyelven és sokféleképpen szól” hozzánk kezdet óta (Zsid.1,1.), hogy Őt minden rendű és rangú, nemű és korú; kétkezi munkás, vagy diplomás; kiművelt vagy még műveletlen ember, a földművestől az atomtudósig mindenki  megérthesse, ha akarja!!! … A sokoldalu (polüpoikilos) Isten, a szétvett-szétesett és egyoldaluvá lett (nehézfelfogásu) ember felébresztésére olyan képeket, példázatokat használ, amikből az már −az útravalóul kapott értelmével (ha még el nem játszotta!)− képes következtetni a szellemi valóságra. Emiatt kapjuk az Egy lényegről szóló KIJELENTÉST az anyagi világból vett képeken keresztül, különböző „nyelveken”, hogy fogalmunk lehessen a Mennyei világról; valamint önmagunkról, a láthatatlan belső emberünkről: a lélek és a szellem állapota felől. Ilyen nyelvek (is) vannak Bibliánkban, mint a kristályok nyelve, drágakövek; színesfémek, nemesfémek példázatai, így azok tulajdonságaiból, és törvényes viselkedésein keresztül is lehet okulnunk. Vég nélkül lehetne sorolni az ideadatott példákat, de legalább e három, sok kijelentést és törvényt tartalmazót említsük meg itt: A számok nyelve; az atomok világának rendezettsége; és az elektronika és a nagyfrekvenciák törvényes világa. Nagy segítség lehet a természetünk megismeréséhez a szántóföldről kapott kijelentés, valamint a MAG és az OLTÁS csodája is. De mindazok az események, történések is, amiket utunk során Isten megtapasztaltat velünk −bármelyik érzékszervünkkel−, azokban is Ő akar szólni hozzánk. (Pl: amikor egy költő ezt írhatja le: „A felhő, ha megharsan: Isten  szól  a viharban!”) Kérdés, hogy felfogom-e, irányíthat-e engem, mert ha nem, akkor porba ejtem, porba ejtjük a Magot! …  De sokat mondhat, beszél a  vér  is, különösen a számunkra legértékesebb: A  KRISZTUS  JÉZUS  VÉRE!!! Gondolhatunk itt mi az Ábel vérére is −arról is beszél a Szentírás−, de azokra a vérekre  is, amelyek minket terhelnek! Ezék.3,18. 33,l-8. Zsolt.51,16. … (ex háimátón.) A l9. Zsoltárban még ez is megíratott: „Az egek „beszélik” Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját „hirdeti” az égboltozat”, a stereóma. Elég tehát csak felnézni akár a csillagos égre is, és imádkozva meggondolni, hogy ki vagyok és hol, mi okból és mi célból vagyok én itt, ebbe a hatalmas RENDSZERBE felhozva, egy „kis” Naprendszer egyik kis Bolygójának a felszínén vagyunk! És ez az egész világegyetem csupán egy porszemnyi a Mindenható Isten tenyerében! Ez pedig, ahol mi most átmenetileg, KEGYELEMBŐL létezünk, még csak a látható világ, amely a „legalsó” szint, legalsó állapot a testi szemünkkel nem látható örökkévalókhoz képest.  Ezeknek a felismerhetése és hite által egy lépcső adatott nekünk −minden Istentől elszakadt „halott” vakoknak−, hogy felismerjük Atyánknak, a Hatalmas Istennek Nagyságát, és az irántunk megnyilvánuló Irgalmát. Vegyük azonban figyelembe és szívünkre a Róm. l,16-tól leközölteket is! Eszerint menthetetlen itt minden ember −vallásos vagy atheista egyaránt−, aki  n e m  a k a r j a   felismerni és elismerni az Igaz Istent, Aki egyedül méltó az imádásra és dicsőitésre!  Mi pedig mind abból az „igen jó”, az Isten melletti (para Deis) állapotból estünk ki (mint a „kisebbik fiú”, a tékozló fiú), mivel egyetértettünk az Isten ellen lázító Ördöggel. I.Móz. 3.  Ezzel a lépéssel pedig átvettük annak a gonosz, vad természetét, és „demagnetizálva”, az Isteni örök Rendet megvető műveletlenekké lettünk. … Ebből a kevert „jóésgonosz” állapotból akar Urunk kiemelni, hogy vissza, Haza vigyen mindenkit, aki hajlandó más belátásra jutni és Haza kerülni. Ehhez nekem, Neked Ő általa művelt tanítványává, oltványává kell lenni, és hagyni, hogy a kapott Jó MAG elvégezhesse munkáját! De ez nem erőszak! Most még itt „szabad választásod van” Neked is, Testvér!…

            Ez a művelés bízatott rá a bűneset előtti „igen jó” emberre már az Édenben, ahol ezt kapta −megbízatást−, hogy „műveld és őrizd”, tehát segíteni a rábízottakat abban, hogy ők is egyenlőképpen ismerjék meg az Igazságot; hogy Abban járhassanak. Ján.17,3. I.Tim.2,4. Nekünk ugyanis „egyértelemre”, közös nevezőre kell jutnunk Ővele és egymással is ahhoz, hogy „helyreállítva”, a KRISZTUS TESTÉNEK TAGJAIKÉNT, az Isteni örök REND világába Hazavihetők legyünk!  A Szentírásból tudhatjuk, hogy sem Isten, sem pedig az Ő, teremtményeivel kapcsolatos terve nem változott!… „Minden teremtménynek Ő ad életet, leheletet és mindent! Csel.17,24-25”; tehát még az Ő ellenségeinek, így minekünk is, akik „ott” … a hazug rágalmazóra hallgatva átálltunk annak a táborába: Hós.6,7. Jób 25,4-6. Ebből az elhitetett, és a Vesztő által „agymosott” állapotból adatik Istentől ma nekünk a szabadulás és a Hozzá menekülés lehetősége! Ehhez kell nekünk most a JÓZANSÁG SZELLEME, hogy ráébredjünk arra, amit Isten már megtett és tesz azért, hogy a Tőle elszakadt −halott− állapotból az ÉLETbe, Haza vihesse az elveszetteket, bennünket.

            Így gondolhatunk a Nagypéntek, a Kranion, a „döntő ütközet” eseményeire is, amelyben Urunk „kifizette a váltságdíjat” értünk; mindazokért, akiknek Ő testet alkotva új kezdetet adott!  Ezekre kaptunk módot ráébredni. Mi ugyanis már sokkal többet kaphattunk, sokkal több világosságot kaptunk, akik ezeket a Kijelentéseket kaptuk és kapjuk! Legyen hála érte! Minden jogosult hatalom az Ő Kezébe, a Krisztus kezébe adatott, mindegyik világban. Őneki hatalmában van az is, hogy a „kicsiket” −aki hű a kevésen− felemelje, a „nagyokat” viszont hogy megalázza! I.Sám.2,1-10. Luk.1,46-53. Ezt az Igét is megtapasztalhatjuk a hétköznapi életünkben, ha meggondoljuk azokat az eseményeket, amik történnek velünk és körülöttünk is. Mert azok egyike sem véletlenül történik!…   

ISTENNEK LEGYEN HÁLA AZ Ő KIMONDHATATLAN AJÁNDÉKAIÉRT!

BL

   Ének:     Isten e világot annyira szerette, Hogy Szerettét, Egyszülöttét  od’ adá érette,

                 Hogy aki hisz Benne, Poklokra ne menne, Hanem érte örök élte, Üdvössége lenne!

A Szentírásról II.Tim.3,16-17.

Nagy hálával tartozunk Istennek azért is, hogy ebben az Őtőle elfordult és elidegenedett világban, a sok hiábavaló és lélek-romlasztó olvasmány és látvány mellett, még kezünkben lehet a teljes Szentírás is. Sőt gondoskodás történt arról is, hogy Urunk hűséges szolgái által leírattassanak olyan élmények és megtapasztalások is, amelyekből minekünk lehet és kell okulnunk. I.Kor.10,11. Nagy ajándék számunkra ezeken felül annak megélése is, ami Dániel próféta által az utolsó időkről megíratott; hogy abban nagyobbá lesz a tudás: Dán.12,4. Itt azonban ne az evilági tudálékoskodásra gondoljunk, amely a hamis és félrevezető magyarázatokkal inkább még távolabbra viszi az Istent kereső lelket az Ő megismerésétől. (Pl: amikor az egész világmindenséget, a láthatókat és a láthatatlanokat is létrehozót és éltetőt, A LEGHATALMASABB VALAKIT figyelmen kívül hagyja és még a nevét is igyekszik elfeledtetni. Mekkora Isten-gyalázás ez!…). Az a tény ugyanis, hogy a mi utolsó időnkben több olyan felismerés született az anyagok világának dolgairól, amiket a régebbi nemzedékek el sem képzelhettek, ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a nagyok, mert feltaláltunk valamit, mivel mindazok (így az atomok mikrovilága és annak törvényei is) megvoltak már ősidőktől fogva. Az EGYEDÜL BÖLCS és ÉRTELMES ISTEN úgy látta jónak, és a mi számunkra célravezetőnek, hogy éppen a mi földi létünk idején, ez utolsó időkben takarja fel és teszi ismertté pl. az elektronika világának a sokatmondó törvényeit. De mit teszünk mi mindezzel, mivé lesz ez a mi kezünkön? Még a szent dolog is tisztátalanná lesz, ha tisztátalan kéz ér hozzá! Agg. 2,11-13. Mirólunk pedig, szellemi részegekről, az Édenből eltávolítottakról ez van megírva: „Minden ember bolonddá lett…!” (emórantésan, mória) Jer.10,14. 51,17. Mert ha az Isten felé való közeledésre kapott segédeszközt én a gonoszra használom, akkor menthetetlen vagyok!

Mivel az anyagok világának a törvényein keresztül ISTEN AZ ÖRÖKKÉVALÓ VILÁG TÖRVÉNYEIT ÉS ANNAK RENDJÉT AKARJA VELÜNK MEGISMERTETNI!…; ezért még ezt is megmondja az itt tévelygő embervilágnak: „Mert nyilvánvalóvá válik az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden az Isten tisztelete ellen irányuló cselekedete ellen, és az „isteni rend” ellen elkövetett minden cselekménye ellen azoknak az embereknek, akik az igazságot igazságtalanságban rend-ellenes cselekedeteikkel hátráltatják, megnyilvánulásaikban feltartóztatják, azért, mivelhogy az az ismeret, ami tudható az Isten felől, nyilvánvalóan −letagadhatatlanul− megvan őbennük, mert hiszen az Isten kijelentette azokat nekik; Mert az Ő láthatatlan lényege és ténykedése, vagyis az örökkétartó hatalma és örök istensége, ennek a szemmel látható anyagi világnak, e „kitelepített” világnak a látható dolgaiból kitetszőleg, a műveinek alkotásainak szemlélésén keresztül érzékelhetően, érthetően meglátható, úgy hogy nekik most már semmi sincs többé a mentségükre, nem mentegethetik semmivel magukat (anapologétos, inexcusabilis), menthetetlenek lettek. Mivelhogy letagadhatatlanul megismerték az Istent, mindazáltal mégsem mint „Istent” dicsőítették Őt, sem pedig néki hálákat nem adtak, hanem hiábavalókká, haszontalanokká lettek az ők okoskodásaikban, és megsötétíttetett és elsötétedett az ők értelmetlen bolond szívük. Akik azt állították magukról, és azt mondogatták maguk felől, hogy ők bölcsek lennének, s éppen bolondokká lettek.” (ford.) Róm.1,18-21.

Visszatérve Urunk hűséges szolgáira, akik a teljes testi és szellemi képességükkel és lehetőségükkel az Úr eszközeivé lettek, figyelmet érdemel  John Bunyan földi léte, és az ő zarándok útja is, ahogy azt Isten elrendezte. Ahhoz, hogy ideje legyen az írásra, 12 évre „félreállíttatott”, és a börtönében írhatta le azokat, melyekből az azóta eltelt évszázadokon át, sok embernek gondolkodása helyes irányba terelődhetett. Az ő zarándok útján, a harcaiban kapott meglátásai, tapasztalatai jól használhatók mindenkinek is, aki már vívja a maga harcát mindnyájunk három fő-ellensége ellen, melyek: az Ördög, a Halál és a Diabolos (az Ördög) hullámhosszára hangolt önmagunk. Ez az utóbbi −saját magunk− a legnagyobb ellenség! Ezeket minden Haza indulónak fel lehet és fel kell ismernie a más belátás, a szem-megnyittatás kegyelem-ajándékának Világosságában!…

Azt, hogy mennyire sikerült Diabolosnak áthangolnia Emberlelket, megtudhatjuk I Móz.3,22-ből, ahol ezt  olvassuk: „És mondá az Úr Isten: Íme (idu, lásd meg!) az ember olyanná lett, mint az a mi közülünk való egy…!”, az Ördög, akinek már neve sincs, kitöröltetett. Ezzel a ténnyel, mint „tehertétellel”, minden zarándoknak számolnia kell az egész életútja folyamán, mivelhogy itt rólam és Terólad van szó, Testvér! EZ A MI „FŐBÍRÁNK” MINŐSÍTÉSE !…; és ez az Édenből kiutasított minden emberre vonatkozik!…

A Krisztusban megjelent Isten pedig ezt mondja a Benne hívő zsidóknak −és keresztényeknek, azoknak, akik ma itt tévutakra terelve, jónak látszó vallásos külsőségek gyakorlásával, jókodással, magaválasztotta „Istentisztelettel” remélik a célba jutást−; idézet, amit az Úr mondott, szó szerint: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva…” Ján.8,44. Láthatjuk mindezekből, hogy Urunkat, a Szent Istent nem lehet becsapni, sem átejteni; Ő „hozzáférhetetlen világosságban lakozik!” I.Tim.6,16. Bennünket azonban lehetett, be tudott csapni, mert mi „ráharaptunk”!  Gen.3,6. Micsoda gusztusra vall ez részünkről!… Az a jó-nak látszó méreg, amit jónak láttunk ott, az a méreg és „kábítószer” okozta Emberlélek tragédiáját: az elhajlást és elidegenedést az isteni élettől Ef.4,17-18, a természetváltozással és emlékezetvesztéssel együtt. Ez a bekosztolás okozta mindazt a bajt, amivel most mi szembesülünk.

Mi azonban, akik ma még itt lehetünk, és ez ébresztő igéket kaphatjuk, halljuk meg az Ő biztatását az Ő JÓ elgondolása felől: JÓ ATYÁNK megszánta a bukottakat, akiket Ő a mennyei elhívásban részesít. Hústestet alkotva nekik, felhozza a Földre őket. Így azonban, amilyen természettel idekerülnek, ezzel nem vihető Haza egyikük sem, egyikünk sem. Az Ő Uralmában ugyanis Rend van, az isteni örök Rend −idegen szóval a Diké−, amit nekünk is meg kell tanulnunk! Az Otthonról elcsavargott önfejű újítónak −ha már megelégelte, és kiábrándult a világból és még önmagából is− az Ő tanítványává, oltvánnyá kell lennie ahhoz, hogy újra nemes gyümölcsöt teremhessen, hogy természet-változás történhessen benne, bennünk !

Nagy ajándéknak kell tekintenünk mindazt −a felvilágosítást is−, amiben Urunk részesít bennünket. Minden vizsgázó −mi pótvizsgára bocsáttattunk−, ezért minden vizsgázó hálás lehet, ha a jóakaratú vizsgáztatója előre megismerteti a vizsgakérdésekkel. De a velünk történő események és megpróbáltatások sem a „vakvéletlen” művei, hanem rendezés, amikben ki-ki közülünk egyénenként vizsgázik. Van olyan ígéretünk −hála érette−, hogy senkire nem adatik nagyobb teher, próba, vizsga, mint amelynek elhordozására már felkészíttetett. I.Kor.10,12-13. Lépésről-lépésre, osztályról-osztályra történik a vizsgáztatás, és csak ha már az előzőből megfelelt, akkor léphet tovább a vizsgázó a magasabb osztályokba. Mert „új próba és új küzdelem a hívő sorsa szüntelen!” Ha elbukott valahol, akkor −jó esetben− pótvizsgára bocsáttatik −ahogy Péter esetében is olvashatjuk Ján.13,37-38. 21,15-17.−, de ez még mindig kegyelemből történik velünk!

De az utasítás az, hogy a kapott kegyelemajándékokat −minden korban levőnek− mindet használni kell! Ján.12,35-36. Pl.: Az első lépésben tanult önmegtagadás gyakorlása, sem fiatal, sem öreg korban, senkinek nem nélkülözhető! Mt.l6,24. Ez mindegyikünkre kötelező!

Figyeljük meg az előttünk Első Jól vizsgázót −a megüresített Urunkat−, aki ugyancsak ereje teljében, 30 évesen kezdte el munkáját, és a legnagyobb próbákban is végig kitartott. Mt.27,46. És amint Ő a földi élete napjaiban −harcaiban− sokszor sírva könyörgött erőért −amire a mi bűnünk felvállalásához volt szüksége Neki, a Bűngyűlölőnek−, ugyanúgy az Ő követőinek is ez a lehetőség adatott. Zsid.5,6-9. 4,15-16. Értékeljük fel és használjuk ki mi is ezt az Urunk által DRÁGA ÁRON MEGVÁSÁROLT  lehetőséget!…

BL

Ének 454.

Hány hívő érte el az égi célt,

Hű volt, kitartott, harca véget ért:

Ó Jézus, áldva légy e szentekért! 

Alleluia!

Kőszáluk, váruk voltál szüntelen,

Míg tartott itt lenn a nagy küzdelem

Fény voltál, csillag a vak éjjelen. 

Alleluia!

Bár vívná harcát minden gyermeked,

Oly híven, bátran, mint e győztesek,

És velük zengné majd ez éneket:

Alleluia!

Néhány szó Bunyan Jánosról (John Bunyan 1628-1688 Bedford, Anglia)

és a rajta keresztül kapott kijelentésekről

„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólt nekünk az Ő Fia által.” Zsid.1,1. Erről egy jól levizsgázó tanítvány ezeket írja: „Megbízhatóan biztos minálunk a prófétai beszéd, mert szilárdan tartjuk a kezünkben, megragadtuk s birtokunkban bírjuk a prófétai igét, amelyre jól teszitek, ha úgy vigyáztok rá, nagy figyelmet fordítva arra, mint valami világító fáklyára vigyáznak sötét vadon helyen, ameddig csak kell, amikor is a „Nappal” kell, hogy átderengjen már, és a „Hajnal-csillag„ felkelt legyen a ti szíveitekben.” II.Pét.1,19. (Ért.Ford.) A Teljes Írásból választ kapunk minden „miért?” kérdésünkre, mindarra, amiket már itt tisztán kell látnunk, tisztáznunk kell! Abban számunkra semmi fölösleges nincsen, tehát meg lehet és meg kell találni magunkat azokban! A prófétai Írásokból tudhattuk meg, hogy már „ott”, a bűnesetünk következtében „mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk”, és ki-ki a maga útjára tért, és mint szellemi részeg, kábultan szédeleg céltalanul itt a földön is. Öntudatlanságában azt hiszi, hogy az élet csak az és annyi, amennyit ő lát belőle. Határai: a bölcső és a koporsó; sem előzmények sem következmények őszerinte nincsenek. Ez az a „vágni való sötétség”, amit a Sátán hozott be és terjesztett el az egész földön a LELKEKBEN. Ezzel szemben viszont kijelentetett, és meg is íratott már több, mint kétezer éve a valóság, miszerint: „…ti Jákób fiai (Jákób=csaló, ilyenekként kerülünk ide mindannyian!), TI NEM SZŰNHETTEK MEG!”…, „Mert lesz feltámadásuk a halottaknak, úgy az Istent félőknek, mint az istenteleneknek!”; így írja le ezt az Új Testamentumban Pál apostol is. ApCsel.24,15. Nagy áldás az és nagy CSODA, ha valaki ITT ráébred erre, és hagyja magát megtalálni Urunktól, Aki ezt mondja: „Én Világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon Sötétségben, a Sátánban, aki én bennem hisz!” Jn.12,46. Ő azonban ezt is megmondja: „Nem küldettem, csak „Izráel házának” elveszett juhaihoz!” Most már csak azt kell megtudnunk: ki az? milyen az?, és hogyan lehetek én azzá, akihez Ő a mindeneket teremtő Atyától küldetik?… S nekünk mindent annak tudatában kell tennünk, hogy a vesztő szellem mindig, minden lépésünknél ott ólálkodik, még bennünk is, miközben az ő hazug félrevezető eszközein keresztül is igyekszik lenyugtatni és tovább „altatni”. Akár azzal, hogy ez vagy az „nem üdvösség kérdése”, vagy hogy „te ne félj csak higgy”; vagy figyelem eltereléssel, szórakozás, hobby, (az egész szórakoztató ipar ezt teszi); vagy pedig ellentámadással, hamistanításnak nevezve az ébresztést… Ebből a sűrű sötétségből csak az Ige világossága képes bennünket kivezetni az Ő eszközei segítségével. Ilyen eszközökké lettek az Úr kezében az Ő tanítványai; pl.: az üldöző Saulusból lett Pál apostol; a hit hősei (Zsid.11); olyanok, akiknek szemeit az Úr megnyithatta, s így Hit által tovább láthattak a láthatóknál. Ezek a felülről kapott világos kijelentéseket igyekeztek közre is adni a körülöttük addig vaksötétben levők számára, azok megmentésére. Az elmult évszázadokban ilyenek voltak pl: P.Ruotsalainen, M.Luther, S.Ágoston, J.Bunyan is, mind olyanok, akik az életüket tették kockára az evangélium „ügyéért”. Urukhoz hasonlóan, ezek az emberek −és a tanításaik is− valamennyien mellőzésben, üldöztetésben részesültek a Hivatalosok által. A Sötétség eszközei, magukat Világosság fiainak álcázva −amint az Urat is, az irigységtől indíttatva− igyekeztek őket munkáikban gátolni és felszámolni, minden korokban. Mt.27,18. Ahogy Urunk előre megmondotta. Jn. 15,20. II.Tim.3,12.

Miket láthatott meg Bunyan? A  börtönben töltött évei alatt mik mutattattak meg őneki?  A korábban meghallott igéket bizonyára a szívében forgatta (amint Mária is: Luk.2,19.). Ő nemcsak valamit az életéből, hanem az egész lényét az Ige rendelkezésére bocsátotta. Az Úrra bízta magát teljesen, még az akasztófa árnyékában is, amivel naponta fenyegette őt a Hivatalos vezetőség. Ezt így írta le: „Imádkozva figyeltem, hogy mit enged meg Isten az én rabtartóimnak.” Abban a hitben és tudatban állhatott meg ő is, amit az Úr mondott Pilátusnak: „Semmi hatalmad nem volna, ha felülről nem kaptad volna!” Ján.19,11… Ő a kapott kijelentésekhez törvényes úton jutott; nem másoktól lopkodta vagy ollózta össze azokat, amiket hirdetett. Ján.14,21: „Aki ismeri az én parancsolataimat és tartja azokat −ahhoz tartja magát−, az az aki szeret engem; azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” Megvan tehát szabva az útja annak, hogy valaki Istentől való kijelentést kaphasson. Sokkal többről van itt szó, mint valaminek (még akár Bibliának is) vagy valakinek a külső, felületes ismeréséről. Nagy „átejtés” és elhitetés áldozata vagyok, ha megnyugtat a Biblia-ismeretem, még ha felismerem is az abban levő példákat és törvényeket, sőt, ha még beszélni is tudok róluk! Bunyant nem hagyta megnyugodni a törvény, és ez által a maga bűnének megismerése, hanem igen nyugtalanította, és bűnterhével a zarándok-útra indította. Ilyen elindulásra bíztat az Ige mindegyikünket is, hogy Hit által növekedjen meg jelentőségében a saját bűnünk! Krisztus éppen az ilyenekért jött, akik már nem akarnak szépnek látszani Ő előtte. De ezt is az Ige kérdezi: Ki megy fel az Úr hegyére, és ki állhat meg az Ő szent helyén: „Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra!” Zsolt.24,3-6. Akiket Isten kegyelemből kiválasztott a kárhozatba zuhanók közül az Életre, azoknak alkot Ő hústestet, amelyben itt a Föld nevü Bolygón, amelyen a Kereszt áll, mi PÓTVIZSGÁT TESZÜNK. Erre Urunk −mint a „bukott diákokat”, akiket Ő megszánt− mindnyájunkat a kegyelem különböző ajándékaival felkészít, és megismerteti velünk a „vizsgakérdéseket” is. Ő most ezt teszi velünk!…

A kapott kegyelemajándékok között van a képzelőerő, a képzelőképesség is, és J. B. ezt is teljesen az Ige megismerése céljára igyekezett fordítani; nem adta lelkét gondolatvilágát sem a világi hiábavaló célokra. Ezért is megadatott neki, hogy leírja képekben a bűn mélységébe jutott ember „zarándok útját”, a próbákon keresztül, vissza Istenhez. Továbbá, ugyancsak a Szentírás képeivel élve, segíthet abban, hogy megismerjük a bensőnket, „múltunkat”, a második világban Diabolos által történt megszállás bemutatásával. Ezzel állt be Emberlélekben az a kettősség, a jó-és-gonosz állapot, ami az egész földi létünk folyamán a lelkünkben folyó „szent háborút” okozza.  Bunyan a könyvének előszavában ezt is leírja Emberlélekről az Olvasóknak:    

„Egyébiránt magam is ott valék; Láttam, hogy épült s lett omladék, Mikor megszállott állapotban volt, S a Fellegvárban szennyes had lakott; Sőt jómagam is hajbókoltam ott, Diabolos előtt a többivel. Hogy Emberlélek lábbal taposott Szent dolgokon, hogy disznó módra falt be minden szennyet; hogy miként dacolt Immánuel-lel: Mindezt láttam én, S örülni tudtam szörnyű tévelyén.”

További részletek: „Én láttam Urunk győztes seregét, a város ostromát, a hős vezéreket… És láttam azt is: tornyot, hogy emelt az ellenfél, a kővetők amint süvítve szórtak szerte pusztulást, (Megborzadok eszembe hogyha jut) A vén Halál, hogy árnyékolta be Emberlélek-város ábrázatát. Fülembe cseng a sóhaj:” Jaj nekem! Halált, a bűnnek zsoldját most veszem”! … Láttam sérültet, láttam holtakat; ki „holt” volt, s „új életre” támadott. Itt jajkiáltás, fájdalmas sebek; Ott rettenthetetlen bátor emberek… Ha néha tán nem folyt is küzdelem, Az ellenség csak ott lesett reánk, Új támadásra készülődve várt; Nem volt nyugalmunk, álmunk, éjszakánk … De szemtanúja voltam annak is, hogy vonult be a felmentő sereg; Hogy pusztították a sötét hadat Immánuel derék vezérei. Én is hallottam jó Urunk szavát: „Menj, Boanérges, ellenségemet a Fellegvárból fogva hozd elő!” És csakhamar mély szégyennel borítva, Bilincsbe verve így vonult el ő. Láttam Immánuelt birtokba venni az Emberlelket, féltett városát; S ünnepi díszbe, fénybe öltözött az, Mivel megnyerte bűnbocsánatát.”

Erről a lélekben történő harcról ír bővebben a könyvében, melyet a Haza jutáshoz mindegyikünknek meg kell vívnia. Ez az ember más belátásban (metanoia) részesült. „Jól látott az az üstfoltozó!”- Á.S. szerint is. Pál apostolon keresztül pedig az Ige ezt a tanácsot is adja nekünk: „A jóra való törekvésben, a buzgó igyekezetben ne legyetek lusták, restek, a Szellemnek lángoló buzgósággal munkálkodó eszközei legyetek, akik lángolnak s tűzzel égnek a szellemnek dolgaiért; mint akik az Úrnak szolgálnak, nem pedig a hasuknak, vagy pedig embereknek.” Róm.12,1. és 11-12 v. (ért. ford.)

BL           

Ének: „Hány hívő érte el az égi célt, Hű volt, kitartott, harca véget ért”…!

Epifánia a „föld” számára I.Móz 1,14-15.

Új év és Epifánia időszakában, ha hálával és Istenfélelemmel visszatekintünk az elfolyt életidőnkre, egyre inkább látnunk kell azt is, hogy mit tett és mit tesz Isten folyamatosan értünk és velünk. Ebben a hiábavalóság-tengerben, amelyben itt létezünk, mindenki igyekszik magát a lehetőségéhez képest megalapozni, biztosítani. (Ebből élnek pl. a mindig jót ígérő Biztosítók is.) Az ezzel kapcsolatosan fellépő aggodalmaskodás a fokmérője ennek az állapotnak, amely törvényszerűen beáll ott, ahol a test egy tagja „önállósul”, és elszakad a Fejtől. Mi –az Édenből eltávolítottak– most ebben az állapotban vagyunk, átmenetileg itt e földön; azonban egy sokak által irigyelt helyzetben!… Ugyanis: mindenkinek, akinek Urunk hústestet alkotott –amelyben itt a „kegyelem színpadán”, a tér és idő világában megjelenhetett–, Gondviselő Atyánk irgalmából út és mód adatott az ŐHozzá való visszajutásra!

Ezt azonban nagyon fel kell értékelni nekünk a hitünkben, mert ez a nekünk adatott nagy lehetőség az Igazságos Istennek igen „sokba került”: az Ő Egyszülött Fiának életébe!…  Erre a célra hozatott létre ez az egész mulandó anyagi világ, és erre, a mi kárhozatból való kimenekedésünkre kapunk most kegyelemből bíztatást és utasítást is: Jel.2,5.

Mivelünk, akik a benső „halálos katasztrófa” és teljes emlékezetvesztés után KEGYELEMBŐL új kezdetet kaptunk, Őneki mindent elölről, az a-b-c-d és az elemi dolgok megismertetésével kell kezdenie. Ehhez szükséges az „Állj, ki vagy”, és az abban foglaltak megismerése. Amiatt is fontos ez, mert a Vesztő ezeknek a korábbi ismeretét is „demagnetizálta”, kitörölte belőlünk, és helyette az Emberlelkeket téves, hamis és hazug ismeretekkel töltötte be!; amiket pedig ki kell dobni magunkból, mint haszontalan hordalékokat, amikre nem tanácsos építkezni!…  Egyedül a „Krisztus értelme”, a Kijelentés és a „józanság Szelleme” adhat nekünk a valóságnak megfelelő  értelmet és rálátást a Hatalmas Istenre, és az Ő –már nekünk ideadott– ajándékaira is. I.Kor.2,12. Az ember eredetileg az Ő képére teremtetett, de itt nem valami külső hasonlatossságról van szó, hanem a szellemi, szívbéli hasonlóságról, ami a teremtmény természetét is meghatározza. Ez az „igen jó” állapot, amibe teremttettünk, ez az állapot a felismerhetetlenségig tönkrement bennünk; erről a Szentírás tudósít is, de efelől már mi is győződhettünk a hétköznapi életünkben. (John Bunyan: A Zarándok útja részl.:) „Amikor Diabolos és az ő ördögi serege megszállta Emberlélek városát, Saddai képét –az Atya képét– és mindazt, ami Istenre emlékeztetett, eltávolíttatta, és helyette az ő –az Ördög képmása tétetett rá mindenre”. Ezzel sikerült elérnie, hogy a bűnbukott emberek, az ő alattvalói mindent és mindenkit csak „alulról”, földi, lelki szempontokból lássanak és értékeljenek; úgy, ahogy azt ő teszi… A hírszolgálatnak és a nevelőknek pedig megparancsolta, hogy csak azokat hirdessék és ültessék be a lelkekbe, amik az ő uralmát, az Ördög uralmát fogják állandósítani. Ezék.28,11-19. Gen.3,22. Ez az Isten megállapítása rólunk!!… Már ez elég kellene, hogy legyen ahhoz, hogy engem, Téged a „starthelyre”: a por és hamu állapotunk belátására vigyen; ahova Jób is elérkezett. Jób 42,1-6. Most tehát foglaljam, foglaljad is el ezt az „utolsó helyet”, és bízzam Őrá magamat, és Te is Testvér bízd Rá magadat, Őrá, Aki felkarolt és hív bennünket! Ha az eddig kapott Igék jó talajra találtak bennünk, akkor foganás történhetett, s így a belső emberben, a gondolatok és indulatok világában új életet, élni akarást kellett hogy kezdeményezzen. Kép ehhez a negyven hét ideje, amíg a magzat a méhben fejlődik; ez megszabja az anya viselkedését is, pl. nem ehet és nem is tehet akármit.

Az Ige minden helyzetben képes tanácsolni, utat, megoldást mutatni bajainkban, de figyelembe kell vennünk a kijelentésben kapott szolgálati utat és a lépcsőket is. Mt.4,23. 10,1. A minket hordozó Urunk első neve=lényege: „Csodálatos!” Ésa.9,6.; és csak ezután jön a második neve, a Tanácsos. Ha már megnyithatta a szemedet, Testvér, akkor Őt –az Ő csodás tettei és művei alapján, amiért a mennyei állapotban levők nem szűnnek meg Őt magasztalni– Te is csodálatosnak fogod tartani… Tehát, nem bízhatunk magunkban. A magabiztos vakmerőség nem azonos a bátorsággal!… Ne felejtsük el, hogy a mi látásunkat, „gusztusunkat” a bűn, a gonosz iránti –már „ott” belénk került– affinitás, és a szellemi kábulat teljesen megrontotta; ennek lett az eredménye az, hogy már „ott” jó-nak láttuk a gonoszt. Hós.6,7. Ettől fogva nemcsak a szem, a látás, hanem valamennyi érzékszerv, így az értelem is megbízhatatlan, gonosz lett, amint meg van írva: Ésa.1,6. Az Igazság ismerése és elismerése helyett, a szellemi halott ember nincs tudatában a maga állapotának. Sőt, abban a tévhitben van, hogy csakis ő lát jól, ezért ő alkalmas és méltó mindenre; a többieket pedig semmibe veszi… ez egyetemes közfelfogás. Luk.18,9-ben ezt olvashatjuk: „Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot mondta… ”  Tehát, van ilyen állapot, és az Epifánia világosságában ezt is meg kell látnunk, mint egy súlyos belső fertőzöttség tünetét, legelső sorban önmagunkban! Ez az egyetemes közfelfogás, hogy tökéletesnek tartja magát, egyedül a saját véleményére épít, és senkit, semmi mást nem vesz figyelembe, nem is értékel. Ezt a hajlamot, ezt az affinitást is meg kell látnunk. Az Epifánia világosságában ez kell, hogy a szemünk elé kerüljön, hogy vegyük észre magunkban. A beképzeltség hamis magaslatáról nekünk le kell szállni ahhoz, hogy az Ige vezethessen bennünket. Urunk, a Jó Pásztor jól látja az Ő „hegyeken” tévelygő juhát is, és megkeresi. Mt.18,12. (Talán még ezzel a levéllel is Ő keres bennünket.) Szokjam meg, hogy mindig foglaljam el az utolsó helyet, ami a példázatokban bemutattatik! Az Úr ezt tanácsolja, hogy ha meghívnak, akkor menj és ülj le az utolsó helyre… ezt kell megszoknom, megszoknunk, megtanulnunk, hogy ne tartsam többre magamat.

Ennek a „leszállásnak” a más belátás és az önismeret alapján kell megtörténnie, mint útkészítésnek, mielőtt „Immánuel bevonul Emberlélekbe”. „Bemerítő János”, Keresztelő János az Úr előtt küldetett el, hirdetni, hogy „minden hegy és halom alászálljon!” Ésa.40,1-8. Luk.3,5. Ez tehát az előfeltétel! Hogy ez a leszállás mennyire nehezen megy, bizonyítja, hogy „hol” vagyok!., és hogy milyen esélyt kap a MAG Lk.8,11. bennem!?… Aki ezt az Igében kapott személyleírást az állapotáról „rangján alulinak”  tartja, és önfejűen indul el a futópályán, annak a „futása” hiábavaló és érvénytelen!… Tehát ehhez le kell szállni, a starthelyre kell lemenni; onnan indulni a por és hamu állapot belátásával.

Ezeket, mint alapot, együtt kell látnunk a „starthelyen”, ahonnan a jó bizonyságot nyert hithősök is mind elindultak a versenypályán… és végig győztesként megálltak harcaikban a hithősök. Zsid.11, 1-31. 32-40. I.Kor.9,24-27. II.Tim.4,7-8. (Itt Pál apostol beszél önmagáról, aki ezt a harcot végig megharcolta.) A Világosság útján elinduló és kitartó „zarándokok” ilyen biztatást is kapnak: „Az égen és a földön levő minden jogosult hatalom timellettetek van!” Isten angyalai felől is ez íratott meg: „Szolgáló szellemek ők, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.” Zsid.1,14.

Ezeknek tudata és hite már elég lehet ahhoz, hogy a „Romlás városából” kivezető, s csak Őtőle kapható „Bátorszívre” bízzuk magunkat!; és ahhoz hogy Ő, a Világosság, mint uraknak Ura, otthonosan lakhasson a szívünkben, egyedül!… mert Ő társbérletbe nem megy az Ördöggel!

BL

A lelki-útszakaszra ajánlott olvasmány: John Bunyan: „A Zarándok útja”              

              Zarándok-ének:

 Menj elöl, Urunk, Merre indulunk.

  Ím előttünk áll az élet, Hadd kövessünk benne Téged,

 Míg majd szent kezed Mennybe fölvezet.

Adj bátor szívet, Hogy legyünk hívek.   

Így, ha terhet kell viselnünk, Mégsem ejt panaszt a nyelvünk          

S bár nehéz utunk, Hozzád így jutunk.          

Hogyha szívünk majd Önsebétől sajg,

Vagy ha mások búja éget, Adj türelmet, békességet!

Ó, taníts tehát Föltekintni Rád!

Kísérd lépteink Éltünk végéig,

S hogyha roskadozna lábunk, Benned támaszt hadd találunk

Míg csak tart az út, és akkor nyiss kaput!

„Ennek utána, amíg föld lészen,

vetés és aratás…. meg nem szűnnek” Gen. 8,22.

Urunk kezdettől fogva sokszor és sokféleképpen szólt és szól hozzánk –példázatokban, képeken keresztül– az egy szükséges dologról: hogy megmenthessen minket az eljövendő haragtól. (I.Thess.1,10.) Talán már nem kell bizonygatni, hogy ez az egész kitelepített embervilág, a mai állapotában azt aratja, amit korábban elvetett. Ez a bábeli összekuszáltság és békétlenség (Ésa.48,22.) –ami jellemzi ma ezt a forgó-keringő „Sárgolyó” felületén ideiglenesen („egy ismeretlen Nagy Úr által”) eltartott emberiséget– egyenes következménye annak az elhajlásnak és elszakadásnak, amit „ott” egyénenként elkövettünk Isten ellen. Elhitte az ember a Hazugnak (Gen.3,4-5.), hogy Isten őt kihasználja és becsapja, és ezt, mint magot befoganta (6 v.), és ez dolgozik is benne, mindaddig ez a helyzet, amíg hisz a hazugnak; ugyanakkor pedig az Igaz Istent, Aki életet és kegyelmet szerzett őneki: (Jób.10,12.) hazugnak tartja!… Törvény: „Senki sem szolgálhat két úrnak!” A törvénytelen kettősséget hozta létre bennünk az, amit „ott” –az óvó figyelmeztetés ellenére– bevettünk; ami -a vezérigénk képével élve- mint vetés, a szellemi halált, és ezt a szellemi meghülyültséget eredményezte, ez lett az aratás! Gen.2,17. 3,22. Az az ördögi „gyümölcs”, amit me  gettünk, „kábítószert” is tartalmazott, ez a kábítás kellett ahhoz, hogy az ember fordítva lásson: a gonoszt jónak, a Jót viszont gonosznak –amikor úgy látta az ember a gonoszt, hogy jó–, szó szerint meg van írva. Sőt, annak a hatása nem múlt el azzal, hogyha valaki kegyelemből, az Istenhez való visszatérés céljából ide a mélységből felhozatott –az Úr mondja, hogy ti alulról valók vagytok–!  Ha lehetőséget kap az ember,  akkor gátlástalanul itt is csak azokat azokat az Isten ellenes tetteit és terveit igyekszik véghez vinni, amiket „ott” elkezdett.   

Teljesen reménytelen lenne a helyzetünk ezek után, ha Isten nem lépett volna közbe. Az eddig kapott kijelentések alapján, azokat HITTEL megragadva már tudhatjuk, hogy Isten, Jó Atyánk, megszánta a bukottakat –ezt a kijelentésből tudhatjuk–, és az –prohamartanein: evilág léte előtti: II.Kor.12,21.– emiatt a  bűntény miatt, az örök kárhozat útjára menők közül kiemelte azokat, akiket Ő az Életre kiválasztott. Ef.1,4. II.Tim. 1,9. Ezek azok a lelkek, akiknek Ő, a földi ittlétük idejére hústestet alkot azzal a célzattal, hogy felvilágosítva és kijózanítva, itt a Krisztus tanítványaivá, oltványaivá legyenek. E nélkül ugyanis, ezt megkerülve senki nem kerülhet Haza innen!!!     

Hogyan is áll a dolog? A halálos tragédia után az úton felszedett „fertőző” sérültek a „deportáltak szigetére” kerülnek, és hústestben evilágra megszületve, itt eszmélkednek (a létszámuk jelenleg kb.7-8 milliárd), ezek vagyunk mi emberek.

Ezek diagnózisa (a belső emberé) lesújtó: „Tetőtől talpig nincs a testben épség” –szórul szóra a prófétán keresztül Isten Szent Szelleme így íratta le az Ézsaiás könyvébe–; „Tetőtől talpig nincs a testben épség” teljes amnézia, öntudatlanok, még a nevüket sem tudják, a lényegüket –a név a lényeg, tehát nem az a nevünk, amit itt az anyakönyvbe beírkáltak, hanem lényegünket Isten jelenti ki, mert ezt nem tudnánk, senki nem tudná ezt magától–; még a nevüket sem tudják –így szól a diagnózisuk–, azt sem tudják, hogy a földre honnan jöttek, vagy hová mennek el innen, miután ez a „sárház-testük” elhal. Összetévesztik magukat a rajtuk levő anyagi testükkel (Jób 10,11. ott van ez az Ige, hogy …bőrrel és hússal ruháztál fel engem… tehát én nem ez a test vagyok, ami látszik ezzel az anyagi szemmel); összetévesztik magukat a rajtuk levő anyagi testükkel, tele vannak a sokféle téveszmével, félelmekkel és babonákkal; mind különbnek tartja magát a másiknál; elvárná, hogy ezt el is ismerjék, sőt, ha mód adatik, azt ki is követelik maguknak, nagy részük máris ön- és közveszélyes; a nagyság, nagyakarás vágya, annak csírája mindegyikben megtalálható”  Ésa.1,1-8. és 9. (LXX) Róm.3,9-18.

Urunk, a Mindenható –Pantokrátor, Allmighty, Atotputernic–, aki még a hajunk szálait is számon tartja, jól látja mindezeket bennünk, mégis nagy hosszútűréssel mind a mai napig elszenvedve minket, módot szerzett nekünk a gonosszá lett természetünk megváltoztatására. Ezért Ő már „ott”, az Édenben a bűneset után, a kellő pillanatban közbelépett  (itt kairos szó van az eredetiben  és nem kronos!), tehát még a „tér és idő-világ” léte előtt történt Istennek ez a közbelépése, hogy Krisztusban magára vállalta a halált a halált érdemlő bűnösökért, értünk! Róm.5,6. LXX ért.ford. Jel.13,8… Az Ésa.1,9-ben ez íratott meg: „Ha a Seregek Ura magot, spermát nem adott volna, akkor mindörökre Sodoma és Gomora az állapotunk.” Az „igen jó”-tól elvadult természetünket csak a Mag, a Rügy, az azzal való beoltás változtathatja vissza! (nekünk erre van szükségünk) Más képben mit tett Isten? Az elvadult Kain-természet mellé megadatik a pásztor-hajlammal megáldott Ábel is. Kain a gonosz, Ábel a szelíd mag az emberben. Minden itt megjelenő emberben benne van ez, megadta Isten az ábeli vonást is, tehát a Kain és az Ábel, a gonosz és a jó bennünk van; és ezzel így már elkezdődhet a „szent háború”. E kettő ugyanis: a „hús” (a megromlott emberi természet) és a „szellem” örök ellenségei egymásnak, bennünk!… Az egyik –ilyen a Kain istentelen útján elindulók mindegyike (nemcsak az az egy Kain!), aki a Kain útján indul el, ez lesz az uralkodó vonás benne– megölő ellensége a másiknak, miközben Ábel –a mentő Szellem eszközeként– minden módon meg akarja menteni a másikat. A Bibliánkban bemutatott Kain és Ábel esete azt a végérvényes tragédiát ismerteti, amelyben a „Kain” megöli az „Ábelt” magában. Elrettentő példa, de sajnos nem egyedi eset az Isten ellen fellázadók, az első típusú Ádámok között. Mindannyian első típusú Ádámokként kerülünk ide, ezzel a kettősséggel. (Ez történik kicsiben, de nagyban is pl: amikor u.n. Keresztény népek fegyverrel ölik halomra egymást, mindkét oldalon fényes papi segédlettel, mindenütt „megáldják” az ágyúkat egymás ellen.) Láthatjuk, sőt már meg is tapasztalhattuk azt, hogy milyen „mélyre és milyen távolra” kerültünk mi attól az IRGALMAS SZÍVŰ ATYÁTÓL, Aki a maga képmásának hasonlatosságára igen jó-nak teremtette az embert!…

Isten, Mózesen (és minden Ő szolgáján) keresztül, „törvényt beszél a népeknek” És.42,1., az Ő pásztor nélkül tévelygő juhainak, azok kijózanítására és visszaterelésére. A 10 Ige a „Deka Logos”, Bibliánkban parancs-nak van fordítva. II.Móz.20,5. versében ezt olvassuk: „Ne imádd és ne tiszteld azokat (az idegen, általad elképzelt isteneket, akiket és amiket „imádsz” -sokszor hallunk ilyeneket: imádom az X-et és Y-t, imádom ezt vagy azt az ételt), tehát „Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőnszerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek…” Ez is egy félreértelmezett mondat, közmondás.  Ebben a képben a mi szavaink és tetteink, sőt még a gondolataink is: a „gyerekeink!” Ezek azok, amiről itt az Írás beszél, hogy azoknak alapján, azok következményeként „visszaüt” amit mondtam vagy tettem. Ahogy ezt értelmezik a köztudatban, ahogy megtanították velünk, az egy hamis, sértő és káros bemutatása az Igazságos Istennek! Ez az Ige éppen a saját tetteink és gondolataink következményére mutat rá, amelyben az elkövető „büntetésként”, törvényszerüen részesül, mivel az őrá, mint a bumeráng visszaüt. A vetés és aratás –mint az ok és okozat– törvénye tehát a visszafizetést is megismerteti. Így már mindenki számolhat minden szavának tettének a következményeivel is, még harmad és negyediziglen is! Tehát a következmények következményeiről is felvilágosít ez az Ige… Isten tehát nem igazságtalan; mindenki a maga bűnéért van itt, és issza a levét annak, amit korábban elkövetett!.. Jer. Sir 3,39. II.Kor.5,10. Ezék.18,1-4. 20 v.  Ez a törvény működik a „végelszámolásnál”, az utolsó ítéletnél is!…  

Róm.13,10: „A Szeretet nem cselekszik semmi olyat, ami az ő embertársának helytelen gonosz dolgot eredményezne”. Ez az Ige is meggondolásra int minket! … „Ábel” juhok pásztora lett, őriző. Ezt az oldalt akarja Isten felerősíteni bennem, bennünk, ezt a pásztori szellemet, hogy ez tudjon élni és cselekedni. Urunk, mint JÓ Pásztor leszállt ide a beteg tévelygő juhaihoz, akiket felkarolt…. Az Ő tanítványait is erre a mentő munkára készíti fel…. A tanítványoknak megnyitja az értelmüket, rálátást ad nekik a „tájakra”, hogy azok már „fehérek az aratásra”… , és a Mentő Szellem eszközeiként kiküldi, hogy igyekezzenek begyűjteni a „csűrbe” akit lehet, mielőtt jön a „préritűz”, az ítélet, a végítélet! … Mit lát és milyennek lát Téged az a még távolabb levő, akinek Rajtad keresztül kellene „felmágneseződnie”? Vonzó, vagy taszító vagy-e számára; vagy talán még Te botlatod is őt valamivel?… Jaj nekünk, ha ezt tesszük! Mt.18,6-7. Nehogy kívül maradjon egy is örökre miattad, Testvér!..

Mi valamennyien Urunk könyörülő irgalmából élünk. Ennek a felismerése és hite –mint remanens mágnes– kell hogy felgerjedjen bennünk (dinamó elv) az Urunk által meghatározott mértékre….  II.Tim.1,6. „… gerjeszd fel az Isten kegyelemajándékaát, amely benned van…” Mivel Isten minden ide felhozott bűnösnek megmutatta a Hazavezető Utat (és megmutatja most is nekünk), a maga bűnös lényének legyőzéséhez szükséges védő fegyverzetet is megadta. Ef.6,11-18. Az előrehaladásunkat tehát ezek után most a hétköznapi „vizsgáink”, azoknak az eredménye szabja meg, mert a hétköznapokban az események között vizsgázunk, és ettől függ az előrehaladás…  Ő senkire nem erőszakolja rá az akaratát, de minden „Timotheost” megbíztat és Haza vár! I.Tim.6,12. …

Akard te is, Testvér, hogy: Legyen meg az Ő akarata!

BL

Ének: 

„Megyek már, ó Uram, megyek Feléd,

Fájdalmas szent uton, Mindig Feléd.

Ó sok keserve van, De ez az én utam,

Mert Hozzád visz, Uram, Mindig Feléd.

… 

Csillagvilágokat elhagyva már

Elfáradt lelkem is haza talál.

Ha majd Hozzád jutok, Lábadhoz roskadok,

Ottan megnyughatok örökre én.               

Tájékozódás-Útirány Gen.3,9.

Ha az Úrnak a fenti kérdésére már kezdünk valamit nem csupán fejjel megérteni, hanem szívvel meg is érezni, kell hogy az Igének ez a felvilágosítása –ez a Mag– ne hagyjon tovább „aludni”. Bár lehet, hogy mozgalmas az életed, igen aktív vagy –akár még az ige vonalán is–; vagy lehet, hogy csendes vagy a felszínen, de ugyanakkor belül „sziget” vagy „tócsa” vagy, mert ha valami megzavar, akkor „iszap” és „sár” jön ki belőled. Ez utóbbi sem véletlenül történik, ez is benne van az utunk menetrendjében, az „órarendben”: V.Móz.8,2. „…hogy nyilvánvaló legyen (te előtted is!) mi van a te szívedben…” A pillanatnyi „szélcsendes idő” tehát nem szabad, hogy megnyugtasson. Ne hitessük el magunkkal, hogy rendben van már az életünk. Még benne vagyunk az Ördög lőtávolában, így az utunkon minden lépésben vizsgázunk! A lelki világunkban –amiben a mi egész gondolatvilágunk is benne van, a hullámzó hangulatokkal együtt– az Ördög nagyon otthon van, mivelhogy a „mennyből” a „földre” levettetett. Ő oda már soha örökké vissza nem kerülhet! Jel.12,9., minket viszont megszánt Urunk a mi nagy elesettségünkben, és felkarolta az „Ábrahám magvát”! (Zsid.2,16. Ján.8,39. Itt egyértelműen be van határolva az, hogy ki tekinthető annak!)… Urunk valóságost akar adni az övéinek, kigyógyítani a hűtlenségükből, egyénenként alkalmassá tenni az Ő országára.  A „jó”-nak látszó, de hullámzó vallásos lelki állapot helyett Ő szilárd alapot ad az Övéinek: Péld.8,20-21. A korunkban nagy számban megjelenő írások és írásmagyarázatok közül egyedül a Szentírásból kapunk IGAZ felvilágosítást a „Ki vagyok én”; a „Honnan jöttem” –honnan és mi okból kerültem én ide–; a „Hová megyek el innen”  kérdésekre, és hogy minden mi célból, miért történik velem?… Az Isten tanácsát megvető, tévelygő emberektől kapható válaszok ezekre mind hiábavalók és használhatatlanok. Luk.7,30. II.Tim.3,13… Urunk tanítványainak, az Őrá hallgatóknak pedig taníttatásra és neveltetésre van szükségünk, a Kijelentésben kapott útmutatás szerint, a „gyermekké”, gyermekivé létel útján.  II.Tim.3,15. (ért.ford.): „…és, hogy az „újszülött csecsemő” állapottól kiindulólag (apo brefous, I.Pét.2,2-3.) a Szentírásnak a mondanivalóit tudod, amelyek képesek téged megtanítani, kioktatni a megtartatás céljából az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való Hit által”. A „Timotheos” név, ahogy minden Bibliában található név is, a viselőjének lényegét jellemzi; így ez a tanács annak szól, aki már valóban Istent tisztelő, Istenfélő, vagy legalábbis azzá akar lenni. (Timios+Theos.)…

Ahhoz, hogy a zarándokutunk, hitéletünk valóságos és elfogadható lehessen, okvetlen a „start-helyről” kell indulni; enélkül az út végén, mint „dobogós” szóba sem kerülhetünk. I.Kor.9,24-27. Alaposan meg kell tehát vizsgálnia mindenikünknek a maga hitét, mivel mérhetetlen sok hitetés, félrevezetés történt és történhet még most is velünk és közöttünk a tévtanítások következtében. A legveszedelmesebb hamisprófétája mindenkinek önmaga! (Amikor önfejűen válogatva határozza meg, hogy mit hisz, mennyit hisz, kire és mire alapoz. Ennek próbája akkor történik, amikor az a vélt alap, vagy támasz elvétetik őtőle.) Legyek mindig tudatában, hogy én csak egy éltetett teremtmény vagyok, akinek a Teremtőm jó elgondolását, velem kapcsolatos akaratát kell megismerni és abban foglalatoskodni! Róm.12,1-2. Ján.6,38.  

A Kijelentésben mindaz leközöltetett, amire szüksége van a Romlás városából Haza indulónak; az is, hogy mit (milyen Igét) vigyen és milyent ne vigyen magával –magában– a megtérő: Hós.14,2-3. (Ford.)… A Teljes Írás összefüggő, és semmi fölöslegest nem tartalmaz. Aki nem ezt vallja és tanítja, hanem csak kiragad abból valamit (pl. csak az Új szövetséget, az előzmények nélkül), aminek önkényesen más magyarázatot ad, az ördögi! A Kísértő használja ezt a trükköt az Úr Jézussal szemben is, amikor a templom tetejére (magas egyházi méltóság) felviszi, és hamis ige-értelmezéssel akarja Őt átejteni. Urunk azonban –és mindaz, aki már a „Jézus hitével” megajándékoztatott– még abban a szempillantásban visszautasítja. Gal.2,5. Róm.3,26. Aki viszont a Hit, hűség helyett az elhivést (pl. elhinni azt, hogy  v a n  Isten!), az elfogadom-ot, az alaptalan „ne félj csak higgy-et” hirdeti, vagy vallja, az máris hamistanító!

A SZENTÍRÁSNAK MINDEN RÉSZLETÉT IS A TELJES KIJELENTÉS VILÁGOSSÁGÁNÁL KELL MEGISMER-NÜNK ÉS ÉRTELMEZNÜNK!

Ezt bizonyítja már az is, hogy az Édeni bűneset után, a megtérés útjára helyezett elindulók ezt a pontosítást kapják a Jel.2,5.-ben: „Emlékezzél meg honnan estél ki és térj meg!” Tehát a Szentírás a teljes életutunkat mutatja be, amikor az Isten Kertjéből való kiűzetésre (a Biblia elejére: I.Móz.3.) emlékeztet még a Biblia végén is.

Az a „megtérés” tehát, amit ma itt annak neveznek és tanítanak, nem fogadható el valóságosnak, amíg az „ősbűnt” a tettes nem vállalja magára, hanem elbújik, mást okol és körömszakadtáig tagad. (Eközben ebből a tragikus, örök-halálosan komoly kérdésből a Vesztő, az itteni eszközein keresztül mulatságos nevetség tárgyát csinál. Arról az egy Ádámról, akiről a vasárnapi iskolában tanították.)

A Kijelentés szerint mi itteni föld-lakók mindnyájan vétkeztünk (Rm.3,23.), de kegyelemből megkaptuk a visszatérés, a megtérés lehetőségét, aminek feltételei és részletei a Szentírásban adattak ide nekünk. Itt, ebben a mi szétszórtságunkban elképesztő mértékben képes aratni a Tévelyítő; mert igen-igen hiányzik az egyértelemre, a „közös nevezőre” való eljutásunk!

Számunkra az egyetlen megbízható Alap: Az ÚR JÉZUS KRISZTUS! Akiben mindannyian kiválaszttattunk az örök halálba zuhanók közül az örök Életre!… De aki Őt, és a nekünk kiharcolt kegyelmét megveti –azzal, hogy nem veszi igénybe azt–, az hideg és érzéketlen marad Ő iránta, és az Ő –érte is meghozott– nagy áldozata iránt; így, ezzel a hozzáállással pedig teljesen a szemmel nem látható Ördög uralma alatt van, annak az aktív eszköze a földön! Minden megmozdulása, szava, tette annak az uralmát képviseli és terjeszti, minden JÓ-nak a megrontására! Csel. 13,10…  Láthatjuk ezekből, hogy az „Állj, ki vagy”-ban kapott „helyzet-felismertető világosságra” minden egyes  zarándoknak elengedhetetlenül szüksége van útravalóként!… A honnan-hova kérdést még az úton levő „Értelmező háznál” tisztázni kell!..

Ebből a bábeli összevisszaságból sem jóhiszemű emberi –vagy ördögi– okoskodással, sem testi, sem lelki gyakorlatozásokkal (Biblia szövegek megtanulásával, büntetésként kiszabott imaszövegek sokszori elmondásával) nem lehet kijutni. Isten azonban jól látja a szánalmas állapotunkat, és bizodalmas hittel és a más belátás kegyelem-ajándékával ajándékozza meg azt, aki Őt igazán keresi.

Az eddig kapottakból már láthatjuk, hogy a GYÓGYÍTÓ vesz a Kezébe bennünket, amikor az igaz valóságot ismerteti meg velünk, Veled is Testvér. Ezt az itteni földi létet és táplálást is –mindhárom szinten– az Ő gazdag kegyelméből kaptuk, hogy mi betegek, Őreá szorult állapotunkat felismerve, a csaló hazugságok helyett, a megalázkodás útján, egyénenként a Karácsonyban eljött Szabadító Kezére bízzuk magunkat. 

BL

Ének:             

„Amit szívünk esdve kér, Földi kincsnél többet ér.

Mind mulandó és üres, Amit e világ keres.

Lásd, Uram, mi Szellemed kérjük, Aki hűn vezet;

Fel ne tartsa semmi gát, Hadd jelentse meg magát,

Szíveink töltse be, Mindörökre szent heve!”

Útjelző táblák azoknak, akik a „zarándokutat” választják

A Felülről eddig bőségesen kapott Kijelentések alapján Hit által már tudomásul vehettük, hogy „hol” vagyunk -milyen állapotban-, és hogy „hova” kell eljutnunk ahhoz, hogy ebből a mesterségesen összekevert és összekuszált lelki állapotból, a „csüggedés mocsarából” az általunk elhagyott Atyai Ház irányába kimeneküljünk. A világmindenségeket létrehozó és fenntartó Hatalmas Isten fényes bizonyságát adta az Ő jóakaratának irántunk ebben is. Az erről való meggyőzetésünkre bőségesen elegendő, de elengedhetetlen kellék is tőlünk: nem maradni érzéketlennek tovább is Ő iránta, és az Ő tettei alapján, amiket Ő a szemünk előtt véghez vitt, értem és érted is!…  A szellemi világ lakói ugyanis, mindazokkal együtt, akik „rezonanciában vannak” az Egek Urával, hálásak és boldogok amiatt, hogy Ő MEGSZÁNT ÉS FELKAROLT MÉG BENNÜNKET IS!… Ezekhez kaptunk kegyelemből lehetőséget becsatlakozni -ővelük szünfóniába kerülni- mi, akik itt e Földre felhozatva hústestben megjelenhettünk. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges –Dei– egy merőben új felismerésre jutnunk, az Isteni Örök Rendnek is megfelelően! Ettől mi itteni „földlakók” igen-igen elidegenedtünk. Mindez a „besötétedés” és elszakadás már „ott”, az Édenben megtörtént az emberrel, mégpedig egyénenként mindenkivel! Erről, mint a mi „multunkról”, nekünk ez jelentetett ki: „Ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, ott…!” Hós.6,7. Tehát nem egy valaki, az „ősszülők”, hanem mi mindnyájan vétkeztünk, és most „szűkölködünk nagy mértékben” a javunkat akaró Isten elleni lázadásunk, és az Istent megvetővé lett természetünk miatt. Róm.3,23. Itt máris egy súlyos és félrevezető hamis-tanítással találjuk szembe magunkat, amit már régen ki kellett volna írtani a Szentírás szerint: Ezék.18,1-4.

Ezek az Igék igen fontos „útjelző táblák”, amik mellett, az idők folyamán, a földi vándorlók többsége –figyelemre se méltatva– elment… Gondold meg, mi következik abból, ha csak egy KRESZ veszélyt jelző táblát nem vesz észre az autós, hanem félrevezetett „hívő” jóhiszeműséggel elmegy mellette! A mi a nagyvonalú nemtörődömségünknek pedig még sokkal súlyosabb a következménye!… E miatt kapjuk most az ébresztő figyelmeztetést a menekülésre, és az utunkon levő –ördög által kihelyezett– félrevezető csapdákra. Istennek gondja van minden tévelygő juhára, s ezért HAZA hív és vonz –ezúton is– bennünket, sőt az utánunk jövőket is. Ezért ad ilyen utasítást nekünk: „Rendelj útjelzőket!…”, amik figyelmeztetik a jóhiszemű zarándokokat, az álruhás félrevezetők mesterkedéseire. Jer.31,21. Gen.3,1. Ősellenségünk a „kígyó” ravaszabb minden elvadultnál, az Írás szerint. Egyszer már átejtett bennünket, és nem mondott le arról, hogy most –a kegyelemből kapott pótvizsgánkon– is megbuktasson. Az Ige azonban rávilágit, és felismerteti velünk az ő szándékait és a módszereit is. II.Kor.2,11. 11,13-15. Feltétlen szükségünk van arra, hogy a Szellem intelmeire bízzuk magunkat, és ne a magunk eszére, mert már az is „át van hangolva” a Diabolos adójára! Elfajzás, „agymosás” történt; az ember a halálát okozó gonoszt jónak, kívánatosnak látta és bevette, megette: I.Móz.3,6.22-24!. Ezzel „Rémségessé lett!: Ez.28,19”.

Ilyen állapotban hozattunk fel e földre valamennyien, ahol a JÓ Pásztorunk mentő akaratának megfelelően most lehetséges élnünk a más belátásra jutás lehetőségével!  Ehhez azonban a gonoszra hajló önmagunk vad természetének a megtagadása szükséges!…

Ez a nekünk adatott kegyelemajándék Istennek nagyon sokba került: a Fiú életébe! Ezért is illene nagy-nagy hálával élnünk ezzel a drága lehetőséggel, nem pedig bolond módon elmenni mellette!…

Mivel a visszajutás a Rend világába nem olyan simán megy, mint a kiesés volt abból, nagy figyelmet kell az egész úton fordítanunk az Írások alapján az apró részletekre is!  Amik megírattak, nekünk mind azokhoz valamilyen formában közünk van, dolgunk van vele.

Mi nem tudnánk valóságost sem Istenről, sem az igen jónak teremtett eredetünkről, de a bűnbukásról és a kiűzetésről sem; sőt az Ő velünk kapcsolatos üdvtervéről sem, ami végett –az Ő ígérete szerint– mi, a mélységből felhozva, mint zarándokok és jövevények a Hazajutás reményével, most itt lehetünk a földön.

Meg kell tehát ismernünk AZ EGY IGAZI ISTENT, az Ő ÖRÖK URALMÁNAK TÖRVÉNYES RENDJÉT, amiből mi kiestünk! Továbbá, szükséges, hogy megtarthassuk magunkban a Bibliában megírt –egyénekkel és népekkel történt– eseményeket, próbákat is, hogy –mi és minden korok zarándokai is– okulhassunk azokból. I.Kor.10,1-11. Ján.17,3.

Végül lássunk meg néhány „váltót”, amiket a vesztő-szellem működtet a zarándokok útján: I. A teremtés és a bűneset félremagyarázása; mintha azt csak egy emberpár követte volna el és nem mindnyájan. Ezzel, esetünkben már a pálya –a mi élet utunk– elején megtörtént az átváltás, és azóta az egész vonatunk végig rossz irányba haladt! (A Gumigyárnál levő vasúti váltó eldönti, hova fog az utas megérkezni: Keletre-e vagy Nyugatra?)… A felelősséget pedig itt mindenki másra igyekszik hárítani ezért is. Ezt a hamistanítást –sajnos– még a népünk közfelfogása is erősiti, miszerint: „az atyák ettek egrest…” ; amit viszont Isten igazságos törvénye NEM FOGAD EL!…

Ennek a téves ördögi felfogásnak nem engedhető meg, hogy uralkodó legyen a megtérés útját választó Emberlélekben, mivel ezen a Hit harca –és a kapott védőfegyverek– által, a más felismerésre jutással (meta nous, metanoia: új értelem, „új” lélek) úrrá lehet már lennünk!…   A félrevitt „vonatnak” tehát vissza kell tolatnia a tévútra vivő „váltóig”: hittel elfogadni ami kijelentetett, hogy „ott” é n vétkeztem, é n lettem az elveszett, a kifizethetetlen nagy adósságot, a kárt  é n okoztam!… Luk.15,11-21. Mt.18,24.(és mindez egyes számban, első személyben!) Az Ige ezzel már rámutat számunkra a preexistencia tényére is, hogy a zarándok „messzebb” láthasson! Mindezeket meggondolva  képződik az a bűnteher, amellyel a zarándok, a „start-helyről”, „Romlás városából” végre a számára előírt Cél irányába elindulhat, az Igének megfelelően! Ő pedig ezt mondja: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát –minden istentelenségét szóban és tettben is–, és vegye fel az ő keresztjét –ismerje el és vállalja fel a bűnének terhét minden nap, ne másvalakit okoljon miatta–, és úgy kövessen engem.” Luk.9,23-26. Amint a bemutatott zarándok is vállalta a saját nehéz terhét, számolva a maga kifizethetetlen nagy adósságával. Ezt az adósságot csak egyedül Krisztus volt képes átvállalni a Kranionon! Ennek azonban  f e l t é t e l e  van, éspedig: az  igazi megtérés (a bűnadósság-csinálásnak abbahagyása, bűnbánat, gusztus változás), foganás a szelíd Rügytől.  A Szentírásban ez a feltétel egyértelműen benne van! Íme: „Emlékezzél meg honnan estél ki és térj meg!”…, jöjj vissza abba: Jel.2.5. Aki nem a „start-helyről” indul, annak a futása nem minősíthető! Diszkvalifikálják. Mi pedig a Célbajutás lehetőségét kaptuk! Éljünk tehát vele, hálával Istennek!

BL

       Ének: „Végig megálld a nagy tusát…”                                     

LÉLEK, SZELLEM; LELKI, SZELLEMI

Szükséges az Istentől minden eddig kapott tájékoztatást figyelembe vennünk ahhoz, hogy a hosszú és keskeny „zarándok úton” tovább juthassunk. Emlékezetünkben kell tartanunk  m i n d a z o k a t, amiket Isten eddig kijelentett; elsősorban a Szentírásban olvashatókat, de az idők folyamán előttünk járók –főként a „jól vizsgázók”– írásait és az ő emléküket is. Zsid.13,7-8. Ők ugyanis –Isten rendezésének megfelelően(!)– minekünk szolgáltak azokkal, hogy mi okulhassunk az ő példáikból: I.Pét.1,12. A Hitre, a megnyitott elmére, az élő Reménységre és szívre nemcsak itt van szükségünk, hanem éppen ezeket visszük el magunkkal, magunkban; ahogy az elemiben tanultakat a gyerek, bárhova is kerül a továbbiakban. I.Kor.15,19-20. A tanulmányok a f e j-nek a dolgaihoz tartoznak, az összes itteni tudományokkal és ismeretekkel együtt. A tanulás, gondolkodás, de az álom is, a lélek tevékenysége, valamint az emlékezés is, ami az állatokban is megvan. Ami azonban az állatvilágtól, a kettes, tehát csak test és éltetett lélek –és nem triász– teremtményektől helyénvaló és elég, az kevés az embertől!… Szomorú és megszégyenítő az a tény, ahogy a mi korunk nyíltan istentelenségbe süllyedő embere már az állatok mögé is igyekszik elbújni. (nemcsak a „fák” mögé I.Móz.3,10.) Ezért –életvitelének igazolására– a valósággal szemben az ember inkább beveszi még az állatoktól való származásának az elméletét is, és tájékozatlanságában nem is akar többről tudni, sőt még hallani sem. Csak az érdekli, ami a bölcső és a koporsó közt történik, a lelki világát csak az itteni biológiai élet, a lét- és fajfenntartás körüli dolgok töltik ki.

Akiben pedig mégis felmerül valami nyugtalanító kérdés az örök léttel kapcsolatban, azt hivatalból igyekeznek megnyugtatni, és lelki szinten valamilyen vallás aktívabb gyakorlásával újra elaltatni a szunnyadni amúgy is szerető Emberlelkeket. Ésa.56,10-12.

Isten azonban ebből a tévelygő  l e l k i  állapotból fel akar ébreszteni bennünket, ráébreszteni a valóságra, mert a szellem a valóság és nem a lélek!… (to pneüma estin hé alétheia: I.Ján.5,6.). Mi pedig –sajnos– még a Valóság ismeretének kérdésében is igen elmaradottak vagyunk, mivel a hármas mivoltunk legfontosabbjának még a nevét is száműzték a Bibliánkból. Ez a lemaradás azonban, ha Isten megengedi, egyénenként  t a l á n  még bepótolható!…

Fontos, hogy látó szemet, rálátást kapjunk arra, amit Isten tett és tesz folyamatosan, érettünk is. Az Úr Jézus ezt is megmondja: „…a Fiú (és mindenki, aki hagyja magát fiúvá neveltetni!) semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az Atya cselekszik, ugyanazokat cselekszi a Fiú is.” Ján.5,19. Lássuk meg tehát az Úr dolgát a mi ügyünkben, hogy részt vehessünk abban! 

Az Atya minden munkát a Fiú által, a szent Szellem útján végez el. A teremtés is az Egyszülött Fiú által történt, és már annak leírásában is bemutattatik a triász, a szellem – lélek – test hármas tagozódása, valamint a szellemi halálunkat okozó bűnesetünk is, képekben. Ezeknek összezavarása és dajkamesévé tevése a Sötétség itteni eszközeinek munkája. Erről ez van megírva: II.Pét.3,15-16. Az álruhában itt levő hazugpróféták felől pedig ez olvasható: Jer.23,1-2. 16-17.

Látszatra lehet nagyon szép és kívánatos a lelki szint, a lelki állapot, de az csak felületes és felszínes. Az orgona megindító búgása, szép énekek, ünneplő arcok, jó hangulat… De „a hullámhegy félperiódus után törvényszerűen negatív félperiódus következik”, mivel a hangulatok, érzelmek, lelkesedések mind-mind múlandók és lecsengenek! A Sault megszállva tartó ördög átmenetileg elcsitult a Dávid zenéjére, de azután mégis repült a dárda!… I.Sám.18,10. 19,10.  Ezen a szinten tehát ez a mi baj-betegségünk  n e m  g y ó g y í t h a t ó!  Ehhez tovább kell látni, beljebb kell menni, az Ige vezetése szerint! Kifésülni és szétválasztani a Vesztő által mesterien összezavart fordítást a  l é l e k  és a  s z e l l e m  dolgában is.

Mindegyikünk Bibliájában itt van az éles határvonal és a szükséges szétválasztás eszköze is: Zsid.4,12!!! Más tehát a szellem és más a lélek! Ezeket az eredeti szöveg és a szomszéd népek Bibliája is mind megkülönbözteti! Sok kereső ember számára kerékkötő és botlató lehet a hármasságnak ez az „összemosása” (a trinitas duas-szá!), mivel ez a hamisítás felülírja az Istentől kapott Kijelentést! Mk.7,9. De vigyázzunk! Ne akarjunk a betűn lovagolni, mert a betű megöl! Itt sokkal többről van szó, nem csupán a „szellem” szó használatának kérdéséről!!! Ján.6,63.: „A szellem az, ami megelevenít … a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.”

Mi tehát a helyzet a Valóság szerint? Csak és kizárólag az, ami meg van írva, amit Urunk kijelentett számunkra a Kezdettől fogva! Amik ettől eltérnek –emberi okoskodások és elképzelések, akármilyen tetszetős theológiák–, nem vehetők figyelembe, mivel alulról valók, az Ördög-atyától. Ján.8,44. Ezeket a Krisztus nem csak az akkor élő zsidó hívőknek mondta, mert itt minden Ige nekem és Neked szól ma is, Testvér!…  Pál apostol példaképpen ezeket mondja: „Én hiszek mind abban, amik a Törvényben és a Próféták által megírattak!”  Tehát a „Teljes Írás”-ban, amely minket felvilágosít mindazokról, amikkel szükséges számolnunk. II.Tim3,16-17. Aki ezekből a Felülről kapott Kijelentésekből valamit is elvesz, vagy nem fontosnak, csekélységnek minősít, vagy hozzátesz, „mellébeszél”, az nem kerülhet be! Mt.5,19. Jel.22,18-19. Azért is sorsdöntő számunkra mindaz, ami a Biblia elején olvasható, mert azoknak hite által kapunk emlékeztetést a „múltunkra”, tehát az IGEN JÓ-nak teremtett állapotunkra, valamint a bűnesetünkre és Édenből való kiűzetésünkre is. Ezeket bűnbánattal vállalnunk kell ahhoz, hogy reményünk lehessen Istenhez visszajutnunk! Ezt is jelenti a metanoia, a „megtérés”. Jel.2,5. Isten ennek az útját készítette el, és Krisztus áldozatával ki is fizette a mi megmentésünkre!

Az Ó-testamentumban íratott le részletesen az, hogy milyen állapotban voltunk, és hogy mivé lettünk: rémséges! (Ésa. Ezék.28 stb.). A hazugpróféták erről nem beszélnek, de ha mégis, akkor azt az Ördög bűnesetének tekintik. Azonban akkor is ez a jellemző az emberre, mivel maga az Úr mondja, hogy az ember olyanná lett, mint az Ördög: Gen.3,22. Ugyanez megtapasztalható ma „élesben” is, ebben a kiűzöttekkel benépesített, és az egymás kihasználásában mesterkedő emberek világában, kicsiben és nagyban, a családok és a nemzetek között is!…

Így jövünk ide erre a Földre, ebben az állapotban, valamennyien; de azzal az Istentől kitűzött céllal, hogy ezt fel- és elismerve megváltozzunk. Így, ahogy vagyunk, Hazajutni nem lehet! Akinek Isten testet alkotott, azt rá is helyezte arra az útra, amelyen végigmenve újra helyreállhat benne az eredeti Rend, a hármasság, de amihez még elengedhetetlen –Dei: Isteni szükségesség–, hogy megszűlessen lélektől és szellemtől is! Ján.3. Ezt a „vallástanár” Nikodémusnak mondja az Úr, hogy mindenki erre számítson, és ne ragadjon le a „jó, vallásos” lelki síkon! Amikor a Sátán a „templom tetejére” (magas egyházi lelki pozíció) viszi fel az Urat, Ő elutasítja a Vesztőt, a hazug ajánlataival együtt. Urunk ebben is követendő példát adott…

Nekünk tehát csak arra érdemes figyelnünk, amit a Jó Teremtő Istenünk jelentett ki felőlünk. Az Istent megvető bukottak véleménye nem méltó arra, hogy irányadó legyen! Reménytelen dolog helyes útbaigazítást várni attól, aki még maga is tévelyeg, és azt sem tudja, hogy „hol” van!…

Akivel Isten újat kezdett, annak Ő ezt a tanácsot adja: Tit.1,14: „Ne ügyelj zsidó mesékre, sem az igazságot megvető emberek parancsaira!” –a lélek és a szellem tanításában sem!… – A bűneset-katasztrófánál szellemcsere, és az értelem áthangolása is megtörtént. Más képben: a Vadnak magva, annak rügye beoltatott az addig igen jó szelíd fába, amely befogadta azt. Sőt –mindaddig, amíg azt befogadója engedi!– azóta is adoptálja annak ötleteit, bőségesen teremve annak vad gyümölcseit. Van tehát öldökölnivalónk a zarándok út folyamán!… Kol.3,5. II.Kor.10,3-5.

BL

ISTEN AJÁNDÉKAI II. Zsoltár 40,6.

„Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem a Te csodálatos terveiddel mi érettünk, semmi sem  hasonlítható Hozzád, hirdetném és elbeszélném, de  többek, semhogy elszámlálhatnám.”

   Az eddig kapott Igék világosságában talán már bele tudtunk csodálkozni abba, hogy Isten máris mennyi kegyelem-ajándékában részesített bennünket. Nekünk még az is megadatott, hogy Ő tőle és Ő általa éltetve, itt a tér és idő világában, mind a mai napig még hústestben lehessünk. Abban és olyan testben, amelyet Ő a legcélszerűbbnek látott abból a kásaszemnyi Magból felnövelni és megalkotni itt mindegyikünk számára, az e-földön létünk időtartamára, a kitűzött Cél elérése érdekében.  I.Kor.15,38. I.Kor.3,5-7. Nagy-nagy Mentő Szeretet és Isteni türelem kell ahhoz, hogy Ő ennyi megvetést és értelmetlenséget elviseljen részünkről, akik bevettük a Vesztő hazugságait a soha nem hazudó Istenünk ellen. Hagytuk –vagy még tovább is hagyjuk?!– szándékosan behunyva a szemünket, figyelembe se véve, meg sem gondolva a HATALMAS ISTENnek a már eddig a mi érdekünkben elvégzett nagy tetteit, sem az Ő velünk kapcsolatos akaratát és terveit…? Hiszen mi, Isten elszéledt gyermekei, az Ő teremtményei, az Ő juhai  vagyunk, akik itt céltalanul szédelegnek a hegyeken! Mt.18,12. (Mert a nagyakarás-gazmagja is ott lappang a szívekben és a neki kedvező körülmények máris előhozzák azt belőlünk!) Láthatjuk már, hogy az Atyai Háztól milyen „messzire” elcsatangolt az elveszett „tékozló fiú”, és el is felejtette a maga eredetét, a kilétét, a Szűlőjét és az „Ó-hazát” is. Teljes agymosás történt, a Vesztő szellem örömére! „Az egész világ a gonoszságban vesztegel, hiábavalóságokkal elhitetve, félrevezetve! I.Ján.5,19. Jel.12,9. 13,3. 8. A biológiai élet gondjai-örömei igyekeznek elárasztani és elsodorni bennünket, lekötni minden szabad kapacitást bennünk, hogy még időnk se legyen továbbgondolkodni, a láthatókon túl levőkre. Akinek pedig bejön a „nagy karrier”, az keres még valami kegyes magyarázatot is az apai házzal kapcsolatos feledékenységére. (L: József esetében is) I.Móz,41,51. Ilyen –mert ilyenné lett– az eredetileg igen jó-nak teremtetett földi ember; ha itt jól alakul az élete, akkor felvág és magának tulajdonítja, ha rosszul, akkor mást hibáztat miatta …amint ez a „váltónál”, az Édenben is történt. Látóhatára pedig, amivel számol, csak a bölcsőtől a koporsóig terjed. Elhitetve, abban a tévhitben van, hogy a testének halála egyúttal az ő megszűnését is jelenti. Ha pedig valaki ennél többet szeretne megtudni a folytatásról, a VÉG- ről, azt valami hazug félremagyarázással megnyugtatják és újra elaltatják. II.Kor.11,13-15. Pedig: Mal.2,7-ben ezt olvashatjuk: „A papnak ajkai őrzik a tudományt –„gnósis”–, az apostolok tudományát Csel.2,42., és az ő szájából törvényt várnak –annak megmagyarázását, értelmezését–, mivel a Seregek Urának  követe ő!”…

   Isten azonban nem mondott le rólunk, s ezért fel akar ébreszteni bennünket. Megesett a szíve rajtunk, megszánt minket –elesetteket–, és a Kijelentésével (Szentírás) felvilágosítja az Életre elhívott látni vágyó „vakokat”. Megnyitotta és megnyitja a „vakok” értelmét és szemeit, hogy azok HIT által „messzebb” lássanak, még a második világon, az Édenen is túlra. Mk.8,22-26. Felfoghatatlan nagy AJÁNDÉK az a SZERETET, amelyben a világokat létrehozó és a kezében RENDben fenntartó Hatalmas Isten részesít most minket, akik „ott” önfejűen elidegenedtünk Őtőle.  

Ő azonban megszánta a bukottakat, és megszerezte a mi számunkra a visszatérés lehetőségét.  A „vételkörzeten túlról”, a „föld alól”, a mélységes pokolból kiemelve, felhozott ide a földre, testet alkotott nekünk; melyhez hasonló testben, önmagát megüresítve, Ő is megjelent itt, ahol már van „térerő”, így lehet vennünk az Ő-haza hívó „adását”.  Zsolt.86,13. Ján.8,23.  Mi most ennek vagyunk a részesei, amikor így szól hozzánk: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, nehogy megkeményítsétek a szíveteket!…” Az Ő hozzánk való közeledése nincsen valami fényes és kegyes papi ceremóniához kötve. Gedeon gabonát csépel a csűrjében, amikor az angyal megjelenik neki; Bálámot a tévelygő útján igyekszik gátolni (de nem köti meg); az Úr Jézus születését nem az egyházi Főhatóságnak jelenti be az angyal, hanem olyan pásztoroknak, akik sötét éjszakában vigyáznak a nyájra. A Nagyok csak a mágusoktól értesültek a nagy Csodáról és –felűlrőlvaló Bölcsesség nélkül– megadták a címet Heródesnek. A többit ismerjük. Tragédia!…      

   Mindezek azonban a mi okulásunkra írattak meg, akiknek a „pótvizsgája”  m o s t, az utolsó időkben történik, az egyénenként hozzánk szabott körülmények között. Távol legyen tőlünk, hogy bárkit is lenézzünk vagy lekezeljünk a mindnyájunk sorsát eldöntő „ügy”-höz való eddigi hozzáállása miatt, bármelyik szerepben találtatik is valaki még ma. Bíztatást adhat még az a tény is, ami  Saulussal történt, aki az akkori Hivatalos egyház eszközeként maga is üldözte Krisztus követőit, tévelygő szektások-nak nevezve azokat. Döntő azonban, hogy Pál nem volt engedetlen, hanem amikor megvilágosíttatott (ApCsel 9. r.), megértette a  l é n y e g e t, azonnal „átállt”, és a látványos külső formaságokat elvetve, hagyta magát „áthangolni” az üldözöttek oldalára, Krisztusért!… Amire ő –Urunknak minden engedelmes eszközéhez hasonlóan a próféciának megfelelően: És.50,4-5.– bizonyságul elhívatott. Ennek megtörténte után Pál, a Szent Szellem által „felhangolva” és felkészítve, később a királyok előtt ezeket mondhatta el: Csel.26,1-23. „Én bizonyára azt hittem (a korábbi félrevezetettségemnél fogva), hogy a Názáreti Jézus neve ellen (így az Őt és az Ő Kijelentéseit bizonyítók ellen is) sok ellenséges dolgot kell cselekednem: 9-10.v. Amit meg is cselekedtem… a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén.”  

   Ebben a kérdésben azonban nemcsak Pálnak kellett vizsgáznia akkor, hanem mindenkinek is, nekünk is (bármilyen vallásban neveltettünk ezideig), akiknek  m o s t  van jelenésünk a „kegyelem színpadán”! Neked is, ember-testvér, akinek már (vagy még) hiányérzeted van a belső emberben, olyan, amit ember képtelen betölteni. Ez a helyzet valóban reménytelen mindaddig, amíg Te ebben a látható világban, emberekben és emberektől várod a megoldást. Jer. 17, 5.7. …már egy régi erdélyi énekszövegben is leírták elődeink, hogy: „Emberekben lehetetlen a mi reménységünk. Mindenekben tehetetlen az ő segítségük. Csak az Isten, Aki minden fohászunkat meghallgatja, Mert emberek ATYJA !” Ezt a hiányt, ezt az űrt csak Isten Szent Szelleme képes betölteni bennünk!…

   Tudatában lehetünk annak, hogy Ő az egész élet-utunkon a védőszárnyai alatt tartott bennünket. „Életet és kegyelmet szerzett a számunkra” Jób 10,12., mely a teremtetéstől a bűneseten át mind a mai napig tart és hordoz bennünket. V.Móz.32,11. Eközben az ördög minden jó lépésnél igyekszik elgáncsolni vagy félrevezetni az ő fogságából menekülni igyekvőket, akiknek Krisztus megszerezte a szabadulás lehetőségét.  Van tehát tennivalónk bőven! Harcolni a minden fronton támadó gonosz ellen, melyek közt a legkeményebb harc a mibennünk álruhában bujkáló és orvul támadó diabolisták ellen van! Ezek azok, akik olyannyira „elhangolták Emberlelket”, hogy az képessé lett így is nyilatkozni: „Én jobban tudom azt, hogy mi a jó nekem!”… Amíg Emberlélek, bárki közülünk, ezt felfogást hagyja uralkodni magában, addig önmagát zárja ki mind abból a jóból, amit Isten akar ővele tenni. Sürgősen menekülj meg ettől Te is, testvér, amíg tart az Ő kegyelme napja a számodra!…    

   Ez a drága ajándék Istennek nagyon sokba került! Az örökkévalóságban egyszer kaphattuk!…

   LEGYEN HÁLA ISTENNEK AZ Ő KIMONDHATATLAN AJÁNDÉKÁÉRT !… 2.Kor.9,15.

   Ének: H.63. „Halld meg a hívást, Jézusodét,  Még ma kövesd Őt…!”

             H.243. „Halld, az ég hangjai hívnak…!”

BL

ISTEN AJÁNDÉKAI 1.Kor. 2,12.

„Mi pedig nem e világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való Szellemet, hogy megismerjük mindazokat, amikkel Isten megajándékozott minket.” I.Kor.2,12.

   A kegyelmi időnk lejárta és a számadás előtt, talán még nem lesz hiábavaló felmérni és felértékelni azokat, amikben Urunk itt részesített minket. Szem előtt kell azonban tartanunk azt a tényt, hogy a földön létező ember tragédiája nem az, amit erről szépíró költőink leírtak, hanem a mi állapotunk és helyzetünk aszerint van, amint és amilyennek Isten azt a Szentírásban kijelentette nekünk, megmentésünkre!… Az Egy Ember Jézus Krisztus kivételével minden „Emberlélek”,  aki lehetőséget kapott arra, hogy a Föld-nevű Bolygóra egy kis időre anyagi testbe felkerülhessen, az mind olyan valaki, aki „ott” már egyénenként „átesett a rostán”. Az Ég Törvénye −mint a szeparátor− kivetette a mennyei állapotból a lázadókat, akik helyet adtak magukban az Ördög hazug és Istent gyalázó rágalmazásainak.  Kiűzettünk az Istennel együttlátó értelmes lények közül az élők világából, és szellemben halottá lett az eredetileg „igen jó”-nak teremtetett ember! A vesztőszellem pedig −akire mi itteniek mind hallgattunk− nemcsak „átejtette”, hanem „át is hangolta és át is programozta” a hiszékeny embert −annak a rádióvevő rezgőkörét−, és olyan szellemiséggel töltötte el, amelyre ha hallgat és nem veszi igénybe a kapott megváltozás drága lehetőségét, akkor mindmáig folyamatosan jónak látja a gonoszt. Ezzel pedig, a Megváltó munkáját és az érte is meghozott áldozatát veti meg, így örökre menthetetlenné teszi magát!… Marad a halálban! Ján.3,36.!

   Ezzel szemben mi nézzük meg, mérjük fel és gondoljuk át értelemmel, hogy Isten miket, milyen kegyelem ajándékokat adott ide nekünk, hogy el ne vesszünk ezzel a vesztébe rohanó világgal együtt. A Föld lakóinak többsége ugyanis ma (J.Bunyan szavaival élve) az őt megszállva tartó „Diabolos óriás sípjára táncol!”…  A mi Urunk, a Hatalmas Pantokrator, a Mindenséget teremtő és éltető MINDENHATÓ jól látja azt a mérhetetlen értelmilelki és szellemi sötétséget, amelybe „ott” beleestünk. Erről, az eredetileg igen jó emberről, a bűnbeesés után már ezt a tragikus elváltozást olvashatjuk a Kijelentésben: És mondá az Úr Isten: „Íme (idu: ez a belső állapot felismerését jelenti: Lásd meg te is!), az ember olyanná lett, mint az a mi közülünk való egy, jót és gonoszt tudván!” I.Móz.3,22. Ettől óvott Isten az előzőekben, de az ember inkább a Vesztőnek hitt, aki ezt ígérte: Bizony nem haltok meg. Itt jött be ez az ördögi természet, a szellemi halál, a „hűvös alkonyat” utáni besötétedés és az Isten melletti állapotból való kiűzetés…

   Ugyanakkor azonban, a kellő pillanatban −az Ördög fogságába jutottak kiszabadítása céljából− egy addig elképzelhetetlen nagy dolog is történt: A Bűn és halál törvénye érvényben maradása mellett, az üdvösségre kiválasztottak számára létre hozatott a Kegyelem törvénye is! Mindez a döntés Istennek az Atyai Szívében történt, Aki megszánta a bukottakat −minket−, és magára vállalta azt, hogy a Fiúban, az Ő (ön)feláldozása árán, kifizeti azt a kárt, amit „ott” okoztunk, a REND világában Ő ellene! Ez a lehető LEGNAGYOBB AJÁNDÉK a számunkra, ami csak létezik a világmindenségben! Ez a tény olyan nagyjelentőségű, hogy a látók, a mennyei világok lakói, nem tudnak betelni vele, hogy ezért dicsőítsék Őt. Jel.5,9-10. (Itt ford. hiba van; helyesen: minket helyett „megváltottad őket”)

   Erre a döbbenetes tényre lehet nekünk hit által  m o s t  ráébredni, hogy ennek az új kegyelmi helyzetünknek megfelelhessünk. Istennek ugyanis minden kegyelmi ajándéka feltételhez köttetett, sőt a kedvezményezettnél még annak a felhasználási módja is megszabatott. (Nem lehet tehát össze-vissza még jókodni sem!)  A Teljes Írás ezekről is tájékoztat bennünket.

   II.Kor.5-ben pl. olvashatjuk az első sorokban az emlékeztetést a hármasságunkra, mert itt van utalás a sárház, sátorház és a mennyei hajlékra is. Tragédiánk az a sötétség és értelmetlenség, amiben leledzünk, amelyen keresztül a Sötétség fejedelme van uralkodó helyzetben még az u.n. hívő, vallásos lelkekben is! Jel.2,13.  Emiatt Isten minden teremtő és rendező munkáját a rávilágítással, a „Legyen Világossággal” kezdi el. Gen.1,3. Amikor Ő, A HATALMAS ISTEN itt megüresítetten, emberi testben megjelent, ezt is kijelentette: „Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon (ebben a vágni való értelmetlenségben, vakon) sötétségben, aki én bennem hisz!”  Nekünk tehát, akiket Ő kikönyörgött és meg is kapott az Atyától, szánkba adja a kérését is annak, amire szükségünk van, amit kérhetünk az Atyától: „Jöjjön el a Te uralmad!…” (mert mindaddig az ördög uralkodik és diktál „Emberlélekben”; és ha még az olykor tetszik is, úgy látja ay ember, hogy  jó az…, ez biztos jele annak az áthangolódásnak és elfajzásnak, amibe „ott” beleestünk!) KEGYELEMAJÁNDÉK ez a  l e h e t ő s é g, amiben a pótvizsgázók a földi létük során részesülnek! Amit ott nem akart belátni a bűnt elkövető ember, nem tett beismerő vallomást, hanem másra próbálta ráfogni, arra most −e g y s z e r  az örökkévalóságban− még módot kapott, hogy más belátásra jutva vállalja azt. A bújócskázás itt már nem hoz megoldást, hanem csak végleges bukást! Luk.14,26-27. Láthatjuk, hogy a végítélet a Bibliánkban megírottak alapján fog történni: Jel.20,11-12. A Kijelentés alapján szükséges tehát elszakadni minden hamis tanítástól, és kivetni amiket a vesztő szellem, az ő eszközein keresztül, bőségesen elhintett, és hamis békét-nyugalmat ígérve, mint kábítószert folyamatosan most is hint a lelkekbe!… Jer.6,14. 8,11. Elkezdve a bűnesetünk tényének „elkenésével”, komolytalan „Ádám-Éva-almafa mesévé” tevésével. Ebből −de a Kijelentésnek számtalan más pontjánál is− nyilvánvalóan látható a Vesztő szándéka, a hamis tanítás, a „legyen sötétség”…  Vegyük észre már ezt ezekben  is!… II.Kor.2,11.

   Saulus −a Krisztus követőit üldöző− miután megvilágosíttatott és Pál apostol lett, újra érzékennyé tétetett a „Nagyadó” adásának vételére. ApCsel.9. Őrajta keresztül ezek is leírattak számunkra:  „Én pedig „éltem” régen…”, „…felelevenedék a bűn, én pedig meghalék…”, „…mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek…” (Tehát nem az ősszülők a tettesek, hanem mi mindnyájan!) Gen.2,17. Róm.7,9-10. 3,23. A már „felébresztett” Pál az Efézusbelieknek pedig ezt írja: 2,1: „Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt”. Az Odafelvalók iránt nagy érzékenységű János apostolon keresztül pedig ez a tényállás közöltetik velünk Felűlről: „Én tudom a te dolgaidat. Az a neved, hogy élsz és halott vagy!” Jel.3,1 Szokjuk meg már, hogy ne a magunk „értelmére” támaszkodjunk! Az Ítélő Hatóság nem a konokul tagadó bűnös véleménye szerint hozza meg az ítéletet! Péld.3,5. Az ördögi természetűvé lett „agymosott”, így Istennel ellenséges viszonyba került, teremtménynek gyökeres megváltozásra, „szívcserére” van szüksége ahhoz, hogy a Rend világába vissza juthasson! Isten pedig ezt a célt tűzte ki a mi számunkra! Mindez egy mondatban így is elhangzott körünkben: „Ahhoz, hogy végleg elvesszünk, már semmit sem kell csinálni nekünk, de ahhoz, hogy ne vesszünk el, még nagyon sok a tennivalónk!”

   Első dolog: Hit által belátni, hogy erre nekem szükségem van, mert Ő nélküle üres és káros romterület az életem. Ezt azonban az Ő világosságában lássam be (nem ahogy az ördög tálalja!), mert egyedül csak Ő képes és akar segíteni rajtam is. Ezt a mentő Szeretetét Ő már letagadhatatlanul be is bizonyította a Kranionon, a Golgotán, az egész világ −sőt mindhárom világ− számára. Felfoghatatlan, hogy: „KI KEZÉBEN TARTOTT MINDENT, HAGYTA MAGÁT S NEM ÁLLT ELLENT!”… (egyik énekünk szövege)

   A „Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is!” kérése azért adatott nekünk, mert nálunk még nem az Ő akarata érvényesül, hanem a szívekben trónoló Vesztőé, aki az ő terveit jónak és kívánatosnak állítva, az általa megmámorosított „részeggel” megeteti, az pedig adoptálja azokat. Ezek is megharcolnivalók nekünk, az AJÁNDÉKUL KAPOTT HIT (Rm.10,17.!) védőpajzsával, mindaddig míg ki nem kerülünk a Sátán lőtávolából. Ef.6,16.

   Isten irgalmából erre a bennünk történő Szent Háború megvívására, e nemes harcra kaptunk mi lehetőséget a Haza jutásunk érdekében. Legyünk hálásak, hogy Urunk ebben részesít! Tartsunk össze és kövessük azokat, akik ebben jó példát hagyva számunkra, már végig mentek ezen az úton előttünk! II.Tim.4,1-9. Zsid.11,1-40.

Ajánlott ének: H.261. „Itt jövevény vagyok, Hazám a menny…!”        

B.L.