LÉLEK, SZELLEM; LELKI, SZELLEMI

Szükséges az Istentől minden eddig kapott tájékoztatást figyelembe vennünk ahhoz, hogy a hosszú és keskeny „zarándok úton” tovább juthassunk. Emlékezetünkben kell tartanunk  m i n d a z o k a t, amiket Isten eddig kijelentett; elsősorban a Szentírásban olvashatókat, de az idők folyamán előttünk járók –főként a „jól vizsgázók”– írásait és az ő emléküket is. Zsid.13,7-8. Ők ugyanis –Isten rendezésének megfelelően(!)– minekünk szolgáltak azokkal, hogy mi okulhassunk az ő példáikból: I.Pét.1,12. A Hitre, a megnyitott elmére, az élő Reménységre és szívre nemcsak itt van szükségünk, hanem éppen ezeket visszük el magunkkal, magunkban; ahogy az elemiben tanultakat a gyerek, bárhova is kerül a továbbiakban. I.Kor.15,19-20. A tanulmányok a f e j-nek a dolgaihoz tartoznak, az összes itteni tudományokkal és ismeretekkel együtt. A tanulás, gondolkodás, de az álom is, a lélek tevékenysége, valamint az emlékezés is, ami az állatokban is megvan. Ami azonban az állatvilágtól, a kettes, tehát csak test és éltetett lélek –és nem triász– teremtményektől helyénvaló és elég, az kevés az embertől!… Szomorú és megszégyenítő az a tény, ahogy a mi korunk nyíltan istentelenségbe süllyedő embere már az állatok mögé is igyekszik elbújni. (nemcsak a „fák” mögé I.Móz.3,10.) Ezért –életvitelének igazolására– a valósággal szemben az ember inkább beveszi még az állatoktól való származásának az elméletét is, és tájékozatlanságában nem is akar többről tudni, sőt még hallani sem. Csak az érdekli, ami a bölcső és a koporsó közt történik, a lelki világát csak az itteni biológiai élet, a lét- és fajfenntartás körüli dolgok töltik ki.

Akiben pedig mégis felmerül valami nyugtalanító kérdés az örök léttel kapcsolatban, azt hivatalból igyekeznek megnyugtatni, és lelki szinten valamilyen vallás aktívabb gyakorlásával újra elaltatni a szunnyadni amúgy is szerető Emberlelkeket. Ésa.56,10-12.

Isten azonban ebből a tévelygő  l e l k i  állapotból fel akar ébreszteni bennünket, ráébreszteni a valóságra, mert a szellem a valóság és nem a lélek!… (to pneüma estin hé alétheia: I.Ján.5,6.). Mi pedig –sajnos– még a Valóság ismeretének kérdésében is igen elmaradottak vagyunk, mivel a hármas mivoltunk legfontosabbjának még a nevét is száműzték a Bibliánkból. Ez a lemaradás azonban, ha Isten megengedi, egyénenként  t a l á n  még bepótolható!…

Fontos, hogy látó szemet, rálátást kapjunk arra, amit Isten tett és tesz folyamatosan, érettünk is. Az Úr Jézus ezt is megmondja: „…a Fiú (és mindenki, aki hagyja magát fiúvá neveltetni!) semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az Atya cselekszik, ugyanazokat cselekszi a Fiú is.” Ján.5,19. Lássuk meg tehát az Úr dolgát a mi ügyünkben, hogy részt vehessünk abban! 

Az Atya minden munkát a Fiú által, a szent Szellem útján végez el. A teremtés is az Egyszülött Fiú által történt, és már annak leírásában is bemutattatik a triász, a szellem – lélek – test hármas tagozódása, valamint a szellemi halálunkat okozó bűnesetünk is, képekben. Ezeknek összezavarása és dajkamesévé tevése a Sötétség itteni eszközeinek munkája. Erről ez van megírva: II.Pét.3,15-16. Az álruhában itt levő hazugpróféták felől pedig ez olvasható: Jer.23,1-2. 16-17.

Látszatra lehet nagyon szép és kívánatos a lelki szint, a lelki állapot, de az csak felületes és felszínes. Az orgona megindító búgása, szép énekek, ünneplő arcok, jó hangulat… De „a hullámhegy félperiódus után törvényszerűen negatív félperiódus következik”, mivel a hangulatok, érzelmek, lelkesedések mind-mind múlandók és lecsengenek! A Sault megszállva tartó ördög átmenetileg elcsitult a Dávid zenéjére, de azután mégis repült a dárda!… I.Sám.18,10. 19,10.  Ezen a szinten tehát ez a mi baj-betegségünk  n e m  g y ó g y í t h a t ó!  Ehhez tovább kell látni, beljebb kell menni, az Ige vezetése szerint! Kifésülni és szétválasztani a Vesztő által mesterien összezavart fordítást a  l é l e k  és a  s z e l l e m  dolgában is.

Mindegyikünk Bibliájában itt van az éles határvonal és a szükséges szétválasztás eszköze is: Zsid.4,12!!! Más tehát a szellem és más a lélek! Ezeket az eredeti szöveg és a szomszéd népek Bibliája is mind megkülönbözteti! Sok kereső ember számára kerékkötő és botlató lehet a hármasságnak ez az „összemosása” (a trinitas duas-szá!), mivel ez a hamisítás felülírja az Istentől kapott Kijelentést! Mk.7,9. De vigyázzunk! Ne akarjunk a betűn lovagolni, mert a betű megöl! Itt sokkal többről van szó, nem csupán a „szellem” szó használatának kérdéséről!!! Ján.6,63.: „A szellem az, ami megelevenít … a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.”

Mi tehát a helyzet a Valóság szerint? Csak és kizárólag az, ami meg van írva, amit Urunk kijelentett számunkra a Kezdettől fogva! Amik ettől eltérnek –emberi okoskodások és elképzelések, akármilyen tetszetős theológiák–, nem vehetők figyelembe, mivel alulról valók, az Ördög-atyától. Ján.8,44. Ezeket a Krisztus nem csak az akkor élő zsidó hívőknek mondta, mert itt minden Ige nekem és Neked szól ma is, Testvér!…  Pál apostol példaképpen ezeket mondja: „Én hiszek mind abban, amik a Törvényben és a Próféták által megírattak!”  Tehát a „Teljes Írás”-ban, amely minket felvilágosít mindazokról, amikkel szükséges számolnunk. II.Tim3,16-17. Aki ezekből a Felülről kapott Kijelentésekből valamit is elvesz, vagy nem fontosnak, csekélységnek minősít, vagy hozzátesz, „mellébeszél”, az nem kerülhet be! Mt.5,19. Jel.22,18-19. Azért is sorsdöntő számunkra mindaz, ami a Biblia elején olvasható, mert azoknak hite által kapunk emlékeztetést a „múltunkra”, tehát az IGEN JÓ-nak teremtett állapotunkra, valamint a bűnesetünkre és Édenből való kiűzetésünkre is. Ezeket bűnbánattal vállalnunk kell ahhoz, hogy reményünk lehessen Istenhez visszajutnunk! Ezt is jelenti a metanoia, a „megtérés”. Jel.2,5. Isten ennek az útját készítette el, és Krisztus áldozatával ki is fizette a mi megmentésünkre!

Az Ó-testamentumban íratott le részletesen az, hogy milyen állapotban voltunk, és hogy mivé lettünk: rémséges! (Ésa. Ezék.28 stb.). A hazugpróféták erről nem beszélnek, de ha mégis, akkor azt az Ördög bűnesetének tekintik. Azonban akkor is ez a jellemző az emberre, mivel maga az Úr mondja, hogy az ember olyanná lett, mint az Ördög: Gen.3,22. Ugyanez megtapasztalható ma „élesben” is, ebben a kiűzöttekkel benépesített, és az egymás kihasználásában mesterkedő emberek világában, kicsiben és nagyban, a családok és a nemzetek között is!…

Így jövünk ide erre a Földre, ebben az állapotban, valamennyien; de azzal az Istentől kitűzött céllal, hogy ezt fel- és elismerve megváltozzunk. Így, ahogy vagyunk, Hazajutni nem lehet! Akinek Isten testet alkotott, azt rá is helyezte arra az útra, amelyen végigmenve újra helyreállhat benne az eredeti Rend, a hármasság, de amihez még elengedhetetlen –Dei: Isteni szükségesség–, hogy megszűlessen lélektől és szellemtől is! Ján.3. Ezt a „vallástanár” Nikodémusnak mondja az Úr, hogy mindenki erre számítson, és ne ragadjon le a „jó, vallásos” lelki síkon! Amikor a Sátán a „templom tetejére” (magas egyházi lelki pozíció) viszi fel az Urat, Ő elutasítja a Vesztőt, a hazug ajánlataival együtt. Urunk ebben is követendő példát adott…

Nekünk tehát csak arra érdemes figyelnünk, amit a Jó Teremtő Istenünk jelentett ki felőlünk. Az Istent megvető bukottak véleménye nem méltó arra, hogy irányadó legyen! Reménytelen dolog helyes útbaigazítást várni attól, aki még maga is tévelyeg, és azt sem tudja, hogy „hol” van!…

Akivel Isten újat kezdett, annak Ő ezt a tanácsot adja: Tit.1,14: „Ne ügyelj zsidó mesékre, sem az igazságot megvető emberek parancsaira!” –a lélek és a szellem tanításában sem!… – A bűneset-katasztrófánál szellemcsere, és az értelem áthangolása is megtörtént. Más képben: a Vadnak magva, annak rügye beoltatott az addig igen jó szelíd fába, amely befogadta azt. Sőt –mindaddig, amíg azt befogadója engedi!– azóta is adoptálja annak ötleteit, bőségesen teremve annak vad gyümölcseit. Van tehát öldökölnivalónk a zarándok út folyamán!… Kol.3,5. II.Kor.10,3-5.

BL

ISTEN AJÁNDÉKAI II. Zsoltár 40,6.

„Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem a Te csodálatos terveiddel mi érettünk, semmi sem  hasonlítható Hozzád, hirdetném és elbeszélném, de  többek, semhogy elszámlálhatnám.”

   Az eddig kapott Igék világosságában talán már bele tudtunk csodálkozni abba, hogy Isten máris mennyi kegyelem-ajándékában részesített bennünket. Nekünk még az is megadatott, hogy Ő tőle és Ő általa éltetve, itt a tér és idő világában, mind a mai napig még hústestben lehessünk. Abban és olyan testben, amelyet Ő a legcélszerűbbnek látott abból a kásaszemnyi Magból felnövelni és megalkotni itt mindegyikünk számára, az e-földön létünk időtartamára, a kitűzött Cél elérése érdekében.  I.Kor.15,38. I.Kor.3,5-7. Nagy-nagy Mentő Szeretet és Isteni türelem kell ahhoz, hogy Ő ennyi megvetést és értelmetlenséget elviseljen részünkről, akik bevettük a Vesztő hazugságait a soha nem hazudó Istenünk ellen. Hagytuk –vagy még tovább is hagyjuk?!– szándékosan behunyva a szemünket, figyelembe se véve, meg sem gondolva a HATALMAS ISTENnek a már eddig a mi érdekünkben elvégzett nagy tetteit, sem az Ő velünk kapcsolatos akaratát és terveit…? Hiszen mi, Isten elszéledt gyermekei, az Ő teremtményei, az Ő juhai  vagyunk, akik itt céltalanul szédelegnek a hegyeken! Mt.18,12. (Mert a nagyakarás-gazmagja is ott lappang a szívekben és a neki kedvező körülmények máris előhozzák azt belőlünk!) Láthatjuk már, hogy az Atyai Háztól milyen „messzire” elcsatangolt az elveszett „tékozló fiú”, és el is felejtette a maga eredetét, a kilétét, a Szűlőjét és az „Ó-hazát” is. Teljes agymosás történt, a Vesztő szellem örömére! „Az egész világ a gonoszságban vesztegel, hiábavalóságokkal elhitetve, félrevezetve! I.Ján.5,19. Jel.12,9. 13,3. 8. A biológiai élet gondjai-örömei igyekeznek elárasztani és elsodorni bennünket, lekötni minden szabad kapacitást bennünk, hogy még időnk se legyen továbbgondolkodni, a láthatókon túl levőkre. Akinek pedig bejön a „nagy karrier”, az keres még valami kegyes magyarázatot is az apai házzal kapcsolatos feledékenységére. (L: József esetében is) I.Móz,41,51. Ilyen –mert ilyenné lett– az eredetileg igen jó-nak teremtetett földi ember; ha itt jól alakul az élete, akkor felvág és magának tulajdonítja, ha rosszul, akkor mást hibáztat miatta …amint ez a „váltónál”, az Édenben is történt. Látóhatára pedig, amivel számol, csak a bölcsőtől a koporsóig terjed. Elhitetve, abban a tévhitben van, hogy a testének halála egyúttal az ő megszűnését is jelenti. Ha pedig valaki ennél többet szeretne megtudni a folytatásról, a VÉG- ről, azt valami hazug félremagyarázással megnyugtatják és újra elaltatják. II.Kor.11,13-15. Pedig: Mal.2,7-ben ezt olvashatjuk: „A papnak ajkai őrzik a tudományt –„gnósis”–, az apostolok tudományát Csel.2,42., és az ő szájából törvényt várnak –annak megmagyarázását, értelmezését–, mivel a Seregek Urának  követe ő!”…

   Isten azonban nem mondott le rólunk, s ezért fel akar ébreszteni bennünket. Megesett a szíve rajtunk, megszánt minket –elesetteket–, és a Kijelentésével (Szentírás) felvilágosítja az Életre elhívott látni vágyó „vakokat”. Megnyitotta és megnyitja a „vakok” értelmét és szemeit, hogy azok HIT által „messzebb” lássanak, még a második világon, az Édenen is túlra. Mk.8,22-26. Felfoghatatlan nagy AJÁNDÉK az a SZERETET, amelyben a világokat létrehozó és a kezében RENDben fenntartó Hatalmas Isten részesít most minket, akik „ott” önfejűen elidegenedtünk Őtőle.  

Ő azonban megszánta a bukottakat, és megszerezte a mi számunkra a visszatérés lehetőségét.  A „vételkörzeten túlról”, a „föld alól”, a mélységes pokolból kiemelve, felhozott ide a földre, testet alkotott nekünk; melyhez hasonló testben, önmagát megüresítve, Ő is megjelent itt, ahol már van „térerő”, így lehet vennünk az Ő-haza hívó „adását”.  Zsolt.86,13. Ján.8,23.  Mi most ennek vagyunk a részesei, amikor így szól hozzánk: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, nehogy megkeményítsétek a szíveteket!…” Az Ő hozzánk való közeledése nincsen valami fényes és kegyes papi ceremóniához kötve. Gedeon gabonát csépel a csűrjében, amikor az angyal megjelenik neki; Bálámot a tévelygő útján igyekszik gátolni (de nem köti meg); az Úr Jézus születését nem az egyházi Főhatóságnak jelenti be az angyal, hanem olyan pásztoroknak, akik sötét éjszakában vigyáznak a nyájra. A Nagyok csak a mágusoktól értesültek a nagy Csodáról és –felűlrőlvaló Bölcsesség nélkül– megadták a címet Heródesnek. A többit ismerjük. Tragédia!…      

   Mindezek azonban a mi okulásunkra írattak meg, akiknek a „pótvizsgája”  m o s t, az utolsó időkben történik, az egyénenként hozzánk szabott körülmények között. Távol legyen tőlünk, hogy bárkit is lenézzünk vagy lekezeljünk a mindnyájunk sorsát eldöntő „ügy”-höz való eddigi hozzáállása miatt, bármelyik szerepben találtatik is valaki még ma. Bíztatást adhat még az a tény is, ami  Saulussal történt, aki az akkori Hivatalos egyház eszközeként maga is üldözte Krisztus követőit, tévelygő szektások-nak nevezve azokat. Döntő azonban, hogy Pál nem volt engedetlen, hanem amikor megvilágosíttatott (ApCsel 9. r.), megértette a  l é n y e g e t, azonnal „átállt”, és a látványos külső formaságokat elvetve, hagyta magát „áthangolni” az üldözöttek oldalára, Krisztusért!… Amire ő –Urunknak minden engedelmes eszközéhez hasonlóan a próféciának megfelelően: És.50,4-5.– bizonyságul elhívatott. Ennek megtörténte után Pál, a Szent Szellem által „felhangolva” és felkészítve, később a királyok előtt ezeket mondhatta el: Csel.26,1-23. „Én bizonyára azt hittem (a korábbi félrevezetettségemnél fogva), hogy a Názáreti Jézus neve ellen (így az Őt és az Ő Kijelentéseit bizonyítók ellen is) sok ellenséges dolgot kell cselekednem: 9-10.v. Amit meg is cselekedtem… a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén.”  

   Ebben a kérdésben azonban nemcsak Pálnak kellett vizsgáznia akkor, hanem mindenkinek is, nekünk is (bármilyen vallásban neveltettünk ezideig), akiknek  m o s t  van jelenésünk a „kegyelem színpadán”! Neked is, ember-testvér, akinek már (vagy még) hiányérzeted van a belső emberben, olyan, amit ember képtelen betölteni. Ez a helyzet valóban reménytelen mindaddig, amíg Te ebben a látható világban, emberekben és emberektől várod a megoldást. Jer. 17, 5.7. …már egy régi erdélyi énekszövegben is leírták elődeink, hogy: „Emberekben lehetetlen a mi reménységünk. Mindenekben tehetetlen az ő segítségük. Csak az Isten, Aki minden fohászunkat meghallgatja, Mert emberek ATYJA !” Ezt a hiányt, ezt az űrt csak Isten Szent Szelleme képes betölteni bennünk!…

   Tudatában lehetünk annak, hogy Ő az egész élet-utunkon a védőszárnyai alatt tartott bennünket. „Életet és kegyelmet szerzett a számunkra” Jób 10,12., mely a teremtetéstől a bűneseten át mind a mai napig tart és hordoz bennünket. V.Móz.32,11. Eközben az ördög minden jó lépésnél igyekszik elgáncsolni vagy félrevezetni az ő fogságából menekülni igyekvőket, akiknek Krisztus megszerezte a szabadulás lehetőségét.  Van tehát tennivalónk bőven! Harcolni a minden fronton támadó gonosz ellen, melyek közt a legkeményebb harc a mibennünk álruhában bujkáló és orvul támadó diabolisták ellen van! Ezek azok, akik olyannyira „elhangolták Emberlelket”, hogy az képessé lett így is nyilatkozni: „Én jobban tudom azt, hogy mi a jó nekem!”… Amíg Emberlélek, bárki közülünk, ezt felfogást hagyja uralkodni magában, addig önmagát zárja ki mind abból a jóból, amit Isten akar ővele tenni. Sürgősen menekülj meg ettől Te is, testvér, amíg tart az Ő kegyelme napja a számodra!…    

   Ez a drága ajándék Istennek nagyon sokba került! Az örökkévalóságban egyszer kaphattuk!…

   LEGYEN HÁLA ISTENNEK AZ Ő KIMONDHATATLAN AJÁNDÉKÁÉRT !… 2.Kor.9,15.

   Ének: H.63. „Halld meg a hívást, Jézusodét,  Még ma kövesd Őt…!”

             H.243. „Halld, az ég hangjai hívnak…!”

BL

ISTEN AJÁNDÉKAI 1.Kor. 2,12.

„Mi pedig nem e világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való Szellemet, hogy megismerjük mindazokat, amikkel Isten megajándékozott minket.” I.Kor.2,12.

   A kegyelmi időnk lejárta és a számadás előtt, talán még nem lesz hiábavaló felmérni és felértékelni azokat, amikben Urunk itt részesített minket. Szem előtt kell azonban tartanunk azt a tényt, hogy a földön létező ember tragédiája nem az, amit erről szépíró költőink leírtak, hanem a mi állapotunk és helyzetünk aszerint van, amint és amilyennek Isten azt a Szentírásban kijelentette nekünk, megmentésünkre!… Az Egy Ember Jézus Krisztus kivételével minden „Emberlélek”,  aki lehetőséget kapott arra, hogy a Föld-nevű Bolygóra egy kis időre anyagi testbe felkerülhessen, az mind olyan valaki, aki „ott” már egyénenként „átesett a rostán”. Az Ég Törvénye −mint a szeparátor− kivetette a mennyei állapotból a lázadókat, akik helyet adtak magukban az Ördög hazug és Istent gyalázó rágalmazásainak.  Kiűzettünk az Istennel együttlátó értelmes lények közül az élők világából, és szellemben halottá lett az eredetileg „igen jó”-nak teremtetett ember! A vesztőszellem pedig −akire mi itteniek mind hallgattunk− nemcsak „átejtette”, hanem „át is hangolta és át is programozta” a hiszékeny embert −annak a rádióvevő rezgőkörét−, és olyan szellemiséggel töltötte el, amelyre ha hallgat és nem veszi igénybe a kapott megváltozás drága lehetőségét, akkor mindmáig folyamatosan jónak látja a gonoszt. Ezzel pedig, a Megváltó munkáját és az érte is meghozott áldozatát veti meg, így örökre menthetetlenné teszi magát!… Marad a halálban! Ján.3,36.!

   Ezzel szemben mi nézzük meg, mérjük fel és gondoljuk át értelemmel, hogy Isten miket, milyen kegyelem ajándékokat adott ide nekünk, hogy el ne vesszünk ezzel a vesztébe rohanó világgal együtt. A Föld lakóinak többsége ugyanis ma (J.Bunyan szavaival élve) az őt megszállva tartó „Diabolos óriás sípjára táncol!”…  A mi Urunk, a Hatalmas Pantokrator, a Mindenséget teremtő és éltető MINDENHATÓ jól látja azt a mérhetetlen értelmilelki és szellemi sötétséget, amelybe „ott” beleestünk. Erről, az eredetileg igen jó emberről, a bűnbeesés után már ezt a tragikus elváltozást olvashatjuk a Kijelentésben: És mondá az Úr Isten: „Íme (idu: ez a belső állapot felismerését jelenti: Lásd meg te is!), az ember olyanná lett, mint az a mi közülünk való egy, jót és gonoszt tudván!” I.Móz.3,22. Ettől óvott Isten az előzőekben, de az ember inkább a Vesztőnek hitt, aki ezt ígérte: Bizony nem haltok meg. Itt jött be ez az ördögi természet, a szellemi halál, a „hűvös alkonyat” utáni besötétedés és az Isten melletti állapotból való kiűzetés…

   Ugyanakkor azonban, a kellő pillanatban −az Ördög fogságába jutottak kiszabadítása céljából− egy addig elképzelhetetlen nagy dolog is történt: A Bűn és halál törvénye érvényben maradása mellett, az üdvösségre kiválasztottak számára létre hozatott a Kegyelem törvénye is! Mindez a döntés Istennek az Atyai Szívében történt, Aki megszánta a bukottakat −minket−, és magára vállalta azt, hogy a Fiúban, az Ő (ön)feláldozása árán, kifizeti azt a kárt, amit „ott” okoztunk, a REND világában Ő ellene! Ez a lehető LEGNAGYOBB AJÁNDÉK a számunkra, ami csak létezik a világmindenségben! Ez a tény olyan nagyjelentőségű, hogy a látók, a mennyei világok lakói, nem tudnak betelni vele, hogy ezért dicsőítsék Őt. Jel.5,9-10. (Itt ford. hiba van; helyesen: minket helyett „megváltottad őket”)

   Erre a döbbenetes tényre lehet nekünk hit által  m o s t  ráébredni, hogy ennek az új kegyelmi helyzetünknek megfelelhessünk. Istennek ugyanis minden kegyelmi ajándéka feltételhez köttetett, sőt a kedvezményezettnél még annak a felhasználási módja is megszabatott. (Nem lehet tehát össze-vissza még jókodni sem!)  A Teljes Írás ezekről is tájékoztat bennünket.

   II.Kor.5-ben pl. olvashatjuk az első sorokban az emlékeztetést a hármasságunkra, mert itt van utalás a sárház, sátorház és a mennyei hajlékra is. Tragédiánk az a sötétség és értelmetlenség, amiben leledzünk, amelyen keresztül a Sötétség fejedelme van uralkodó helyzetben még az u.n. hívő, vallásos lelkekben is! Jel.2,13.  Emiatt Isten minden teremtő és rendező munkáját a rávilágítással, a „Legyen Világossággal” kezdi el. Gen.1,3. Amikor Ő, A HATALMAS ISTEN itt megüresítetten, emberi testben megjelent, ezt is kijelentette: „Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon (ebben a vágni való értelmetlenségben, vakon) sötétségben, aki én bennem hisz!”  Nekünk tehát, akiket Ő kikönyörgött és meg is kapott az Atyától, szánkba adja a kérését is annak, amire szükségünk van, amit kérhetünk az Atyától: „Jöjjön el a Te uralmad!…” (mert mindaddig az ördög uralkodik és diktál „Emberlélekben”; és ha még az olykor tetszik is, úgy látja ay ember, hogy  jó az…, ez biztos jele annak az áthangolódásnak és elfajzásnak, amibe „ott” beleestünk!) KEGYELEMAJÁNDÉK ez a  l e h e t ő s é g, amiben a pótvizsgázók a földi létük során részesülnek! Amit ott nem akart belátni a bűnt elkövető ember, nem tett beismerő vallomást, hanem másra próbálta ráfogni, arra most −e g y s z e r  az örökkévalóságban− még módot kapott, hogy más belátásra jutva vállalja azt. A bújócskázás itt már nem hoz megoldást, hanem csak végleges bukást! Luk.14,26-27. Láthatjuk, hogy a végítélet a Bibliánkban megírottak alapján fog történni: Jel.20,11-12. A Kijelentés alapján szükséges tehát elszakadni minden hamis tanítástól, és kivetni amiket a vesztő szellem, az ő eszközein keresztül, bőségesen elhintett, és hamis békét-nyugalmat ígérve, mint kábítószert folyamatosan most is hint a lelkekbe!… Jer.6,14. 8,11. Elkezdve a bűnesetünk tényének „elkenésével”, komolytalan „Ádám-Éva-almafa mesévé” tevésével. Ebből −de a Kijelentésnek számtalan más pontjánál is− nyilvánvalóan látható a Vesztő szándéka, a hamis tanítás, a „legyen sötétség”…  Vegyük észre már ezt ezekben  is!… II.Kor.2,11.

   Saulus −a Krisztus követőit üldöző− miután megvilágosíttatott és Pál apostol lett, újra érzékennyé tétetett a „Nagyadó” adásának vételére. ApCsel.9. Őrajta keresztül ezek is leírattak számunkra:  „Én pedig „éltem” régen…”, „…felelevenedék a bűn, én pedig meghalék…”, „…mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek…” (Tehát nem az ősszülők a tettesek, hanem mi mindnyájan!) Gen.2,17. Róm.7,9-10. 3,23. A már „felébresztett” Pál az Efézusbelieknek pedig ezt írja: 2,1: „Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt”. Az Odafelvalók iránt nagy érzékenységű János apostolon keresztül pedig ez a tényállás közöltetik velünk Felűlről: „Én tudom a te dolgaidat. Az a neved, hogy élsz és halott vagy!” Jel.3,1 Szokjuk meg már, hogy ne a magunk „értelmére” támaszkodjunk! Az Ítélő Hatóság nem a konokul tagadó bűnös véleménye szerint hozza meg az ítéletet! Péld.3,5. Az ördögi természetűvé lett „agymosott”, így Istennel ellenséges viszonyba került, teremtménynek gyökeres megváltozásra, „szívcserére” van szüksége ahhoz, hogy a Rend világába vissza juthasson! Isten pedig ezt a célt tűzte ki a mi számunkra! Mindez egy mondatban így is elhangzott körünkben: „Ahhoz, hogy végleg elvesszünk, már semmit sem kell csinálni nekünk, de ahhoz, hogy ne vesszünk el, még nagyon sok a tennivalónk!”

   Első dolog: Hit által belátni, hogy erre nekem szükségem van, mert Ő nélküle üres és káros romterület az életem. Ezt azonban az Ő világosságában lássam be (nem ahogy az ördög tálalja!), mert egyedül csak Ő képes és akar segíteni rajtam is. Ezt a mentő Szeretetét Ő már letagadhatatlanul be is bizonyította a Kranionon, a Golgotán, az egész világ −sőt mindhárom világ− számára. Felfoghatatlan, hogy: „KI KEZÉBEN TARTOTT MINDENT, HAGYTA MAGÁT S NEM ÁLLT ELLENT!”… (egyik énekünk szövege)

   A „Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is!” kérése azért adatott nekünk, mert nálunk még nem az Ő akarata érvényesül, hanem a szívekben trónoló Vesztőé, aki az ő terveit jónak és kívánatosnak állítva, az általa megmámorosított „részeggel” megeteti, az pedig adoptálja azokat. Ezek is megharcolnivalók nekünk, az AJÁNDÉKUL KAPOTT HIT (Rm.10,17.!) védőpajzsával, mindaddig míg ki nem kerülünk a Sátán lőtávolából. Ef.6,16.

   Isten irgalmából erre a bennünk történő Szent Háború megvívására, e nemes harcra kaptunk mi lehetőséget a Haza jutásunk érdekében. Legyünk hálásak, hogy Urunk ebben részesít! Tartsunk össze és kövessük azokat, akik ebben jó példát hagyva számunkra, már végig mentek ezen az úton előttünk! II.Tim.4,1-9. Zsid.11,1-40.

Ajánlott ének: H.261. „Itt jövevény vagyok, Hazám a menny…!”        

B.L.

Isten rendezése −nemcsak Filippiben!− ApCsel 16.

 

„Amik megirattak a Szentírásban, azok a mi okulásunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett”. I.Kor.10,11.

Az eddig kapott igék alapján talán már meggyőzettettünk afelől, hogy a velünk, bennünk és körülöttünk zajló események egyike sem csak úgy véletlenül történik. Azokat a semmitmondó fogalmakat ugyanis, amilyen a szerencse, vagy a sors is, a Sötétség tévelyítő fejedelme lopta be a köztudatba az ő eszközein keresztül, a mi itteni földi létünk Istentől rendelt valódi értelmének eltakarására. Ezt láthatjuk meg abban is, amikor a világ szelleme hirdeti és reklámozza a Föld még meglevő szép tájait, képződményeit −az anyagok atomjainak precíz elrendezettségétől kezdve a csillagvilág sokmillió Bolygójának a Napjaik körül megszabott pályáikon történő mozgásáig−, mert amikor ezeket a csodás Valaki által elkészített létesítményeket tanítják, ismertetik (Planetárium is), szó sem esik arról a Leghatalmasabb Valakiről, Aki mindezeket −valami miatt− elkészítette és működteti! A Teremtőről van szó, akiről nem beszélnek, sőt mellőzik és igyekeznek elfelejtetni. Ember, teremtmény pedig −még a legmagasabb rendű teremtmény sem− képtelen a teremtésre!; a meglevő Rend −Díké− zavarására, a rongálásra azonban annál inkább képes, amit a természetének megfelelően végez is…    

Isten, a Világosság, fel akar bennünket világosítani, hogy ne tévelyegjünk vakon tovább ebben a vágnivaló sötétségben!  Teremtő Urunk, Aki Életet és kegyelmet szerzett számunkra, Krisztusban leszállt ide utánunk azért, hogy kijózanítson és kigyógyítson hűtlenségünkből, megnyitván szemeinket a látásra, a más belátásra. Ezt is jelenti a metanoia. Ő, Urunk −a testben ittlétekor−, megnyitotta a vakok szemeit és ma is ezt teszi, hogy követhessük Őt, valahová megy. Ehhez azonban már másképpen kell látni; nem ahogy eddig, hanem messze és világosan, mindent!  Mk.8,22-26.  Ezek a jelzők már nagyobb távlatokra mutatnak, a tér-és-idő korlátain túlra, a mi eredeti örök Hazánkra, s ezért Urunk a láthatatlan világ béli összefüggéseket is meg akarja láttatni minden korokban az Ő tanítványaival!… Hármasság lévén, nekünk a testi (fizikai) anyagiak látásán túl az egy értelemre, azonos gondolkodásra és megismerésre is szükségünk van ahhoz, hogy Ővele −nem bigott hittel, hanem az értelem meggyőződésével− ismét együttlátók lehessünk (süneidenai, süneidézis); amit a bűnesetnél a fordítva „látással” elveszítettünk, amikor fordítva láttunk, a gonoszt jónak látta az ember. Gen.3,6.

Urunk Ésaiás próféta által ezt (is) tudatja velünk: „Mi mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, és a magunk útjaira tértünk…” Ésa.53,6.  A sötét vadon helyen egyedül levő tévelygő mind rászorul a vezetésre, irányításra; de ha még „vak” is, akkor nem tudja a jelzéseket sem felfogni, s ezért csak a külső események által történő terelés segítheti őt a Világosság, a kimenekedés felé. A gyógyulása fokától függően egyre érzékenyebb lesz, egészen az Isten szemeivel való tanácsolásáig. Mi erre az útra hozattattunk fel a mélységből e földi létbe, alulról, kegyelemből! Ján.8,23. (Az innét-onnét szavak nincsenek az eredeti szövegben.) A hitben járók, a mennyei Hazát keresők, mindannyian zarándokúton vagyunk −a Nagy MEGMENTŐNK jóvoltából− akár még a terelés, akár már a Szellem vezérlése alatt. Vezérigénk Pál apostolnak egy ilyen jó gyakorlati élményét mutatja be az alábbi sorokban, okulásunkra. Ne páholyból nézzük ezt se!

Ap.Csel.16,9-40. „…A bírák pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket.” A közhangulatnak az okos bírák mindig engednek, mert ha nem úgy ítélnek, ahogy a tömeg kívánja, őket dobják ki az ablakon. A belső tömlöcbe vetették őket, gondos őrizet alá, a lábukat is kalodába szorítva. Luther idézet: „Ne féljetek az ördögtől, mert még az ördög is az Isten ördöge. Nem tehet mást, mint amit Isten megenged.” Mély igazság ez! Ez bele van kalkulálva Isten tervébe, így tudnak bejutni egy börtönbe, ahol majd később meg fog térni egy börtönőr. A rabok pedig énekelni és imádkozni hallhatják őket.

Isten néha különös szenvedéseken viszi keresztül, akire rábízza üzenetét. Talán egy kórházi ágyon adja tovább olyan valakinek, aki másként soha nem hallaná meg az evangéliumot, ha nem egy hívő ember feküdne mellette. Sokszor nem is tudja, hogy ő „postás”, és Krisztust viszi a szívében. Lehet, hogy kesereg, hogy ilyen helyzetbe került, s csak évek múlva tudja meg, miért kellett oda jutnia. Lehet, hogy úgy érzi, a kísértő csinálja ezt vele. Lehet, hogy ez is igaz, de Isten használja fel!  A gonosz szellem becsukatja Pált és Silást és mi történik? „Éjféltájban ők imádkozással és énekléssel dicsőítették Istent, a foglyok pedig hallgatták”.

De mit gondolnék, ha én lennék ott barátommal egy börtönben, összeverve? Azt hiszem azt keresném, hogy mit csináltam rosszul, hogy ide kerültem. (Pálék esetében: talán nem kellett volna azzal a lánnyal szembe szállnom. Ha jósol, hát jósol, miért kellett nekem ezen bosszankodnom? Most itt ülök a börtönben és mérgelődöm.)  Hányan nézünk így vissza: Ha ezt nem mondtam volna! Ha azt nem tettem volna! Többnyire okolunk valakit. Tudjunk ekkor felfelé tekinteni, mert Ő fölöttem tartja a kezét! Tudjuk ezt mi is átélni, imádkozzunk ezért! Az ilyen ima mint a Páléké, az ilyen hit és ének rezonál az Isten szívén. „És hirtelen nagy földrengés támadt, és azonnal megnyílt minden ajtó, és mindnyájuk bilincsei lehullottak.

A börtönőr világosságot kérve berohant, és remegve borult Pál és Silás elé, ezt mondva: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy én megmeneküljek? ” (német: damit ich gerettet werde!) Egy földrengés kívül, egy földrengés a becsülete körül, egy földrengés a lénye mélyén. Rádöbben, hogy ebben a börtönben tulajdonképpen ő az igazi fogoly. Hallott ő már Pálról. Az Írás ott van nála. Ezek az emberek valami Istenről beszélnek. Miért fogoly ez? Egy jövendőmondó leányt egy szavával, valami Krisztus nevével, meggyógyított. Ez áll a papíron, ami előtte van. Felfigyel. Nem olyan pillanatnyi mindig a megtérés, mint gondoljuk, van annak sok előzménye. Bizonyosan beszélt a foglyokkal, valószínűleg ő tette a kezükre a bilincset. Biztosan másképpen viselkedtek, mint a többi fogoly. Lehet, hogy már akkor rájuk csodálkozott.

Van egy csodálatosan szép drámája Doroty Sayersnek. Van benne egy mondat: amikor Jézus Krisztus következik a keresztre feszítésnél, az egyik katona azt mondja a másiknak: Rugd ki a lábát. A másik azt feleli: Nem kell, nézd ráfekszik önként! Megrendítő! A lényegét fogta meg a nagy drámaíró.  Ebből tapasztalt meg valamit a börtönőr, amikor a kalodát kézre-lábra rátette. És a foglyok nem szöktek meg. Kik ezek? Odahull eléjük és megrendülten kérdezi: Uraim!.. Ez a megszólítás akkoriban a legnagyobb megtiszteltetés volt. Azok pedig szóltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te mind a te házadnépe. És hirdették neki az Isten Igéjét és mindazoknak −gyerekeknek, asszonyoknak, rabszolgáknak−, akik az ő házánál voltak.  De nagyon mérgelődhetett a vesztő szellem, aki őket becsukatta oda! Hirdetik a börtönben az Igét, ez az Isten csodája és kegyelme!.. „És magához vette őket az éjszakának abban az órájában, megmosta sebeiket, és megkeresztelkedett azonnal ő és az övéi mindnyájan.” Aztán bevezette őket a házába, asztalt terített nekik, és egész háznépével együtt örvendezett, hogy Istenben hívővé lett. Ez a csúcsa a keresztyén életnek.

 Végül még egy szempont: Pál nem magáért hivatkozott a római jogra, hanem az ügyért. Mert a börtön előtt már izgalommal várt néhány friss keresztyén, hogy mi lesz; ezen állt, vagy esett az európai misszió kezdete. Hadd lássa a gyülekezet, milyen lelkületű emberek képviselik a Jézus Krisztus ügyét. Bátrak, bizonyság tevők. Lidiához mennek, aki imádkozott a többi keresztyénnel együtt. Ők, a megveretettek vígasztalták őket, majd tovább mentek Thesszalonika felé. „Elöl és hátul körülzársz engem Uram, fölöttem van a kezed!” Zsoltár 139, 5.  Bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy se előre, se hátra, sehova se nézhetünk, csak felfelé. Köszönjük meg ezt a lehetőséget, ezt a dimenziót.  Ámen.

B.L.

 

KI A MI URUNK ? …és ki, vagy mi vagyok én?…

   Ezekre a kérdésekre hitelt érdemlő választ földi embertől senki nem kaphat. Ahol mi most találjuk magunkat ebben a hústestben, ide mindenki –a szülőktől az ősszülőkig– csak egy kis magatehetetlen csecsemőként érkezett. Így sem a szüleink, sem az anyakönyvbe beleíró jegyző nem tudnak többről, mint amit az elődeiktől átvettek. Papod ugyan –sőt Istent félő embertársad is–, ha már a Kijelentésnek megfelelően túl lát a láthatókon, segítségül lehet ebben. Szükséges azonban, Testvér, hogy te is akarj gondolni a jövődre is, mert a jelenben –egyszer az örökkévalóságban– a szabad választás lehetősége is megadatott itt nekünk!…  Miről is van szó? Mit kell, kellene mindenkinek –úgy az ide öntudatlanként és tehetetlenként érkező ember-palántának, mint a már testileg nagyra nőtt, de az életének Teremtője által meghatározott célját illetően még tájékozatlan felnőttnek is– felismernie és megismernie? Mindent és mindenkit, éspedig minél előbb, de a Valóságnak megfelelően!… Az eddigi ismereteink és az egész „világlátásunk” ugyanis, amiket az Istent megvető emberektől vehettünk át, mind t é v e s,  és tévelygésbe és végleges elveszésbe visz!

   Erre a tényre rálátást egyedül a FELŰLRŐL VALÓ VILÁGOSSÁG (Jn.8,12.) ad és adhat nekünk!!.. Az a CSODA megtörtént már értünk, a mi érdekünkben, hogy a Leghatalmasabb, a Teremtő Isten, a Krisztus Jézusban leszállt ide a “deportáltak szigetére” és megjelent köztünk hústestben: I.Tim.3,16. Az itt elvégzett munkájával és önfeláldozásával letagadhatatlanná tette mindenki számára azt is, amit Ő a „szellemi vakok és halottak” megmentése érdekében már az anyagi világ létrehozása előtt véghez vitt. Jel.13,8. Ő ezt is megmondta nekünk: „Én Világosságul jöttem e világra, hogy senki nem maradjon „vaksötét”, aki énbennem hisz”.(Jn.12,46.) Első dolgunk tehát az, hogy gyermeki bizodalmas hittel higgyünk Őneki, Aki felvette ügyünket.

John Bunyan, a „Zarándok útja” írója, a neki adatott bölcsesség szerint ilyen képet is ad elénk a jelen helyzetünk felől: „Ó, Emberlélek, két úr vágyik rád: az halált, Ez üdvösséget ád!”. Ez a tényállás, mert a Szentírás is pontosan erről szól elejétől végig. K é p e k b e n,  de azokat nem kell „megenni”, hanem a nekem szóló mondanivalót kell értelemmel felfogni azokból.

   Az Édenből a bűn miatt eltávolítottak közül azoknak, akik már „ott” eleve-elrendeltettek a KRISZTUS ÖNFELÁLDOZÁSA árán a visszavitelre, azoknak adatik meg KEGYELEMBŐL az itt megszületés, és a tér és idő világában a „tól-ig” (bölcsőtől-koporsóig) való tartózkodás lehetősége. Minekünk tehát arra kell itt ráébredni már az utunk elején –azt a hitet és tudatot megragadni és birtokolni mindvégig–, ami erről a hatalmas eseményről a Bibliában kijelentetett számunkra! Amiért a mennyeiek mind csodálják és dicsőítik Őt. Mi pedig erre a Szeretetre még igen érzéketlenek, s az Áldott Orvos gyógyítására rászoruló betegek vagyunk! Emberi okoskodásoknak (teológizálás, bármilyen fényes –papi– csomagolásban is!) nem engedhetjük meg azt, hogy hitünkben felülírják a „Teljes Írást” és az abban levő Út mutatást! A Hazajutás –megtérés– törvényes útja, lehetősége és annak körülményei, akadályai –vizsgák, próbák– felől a Szentírás ad tájékoztatást nekünk. Isten erre hív, és Szeretetből fel is akar világosítani, s felkészíteni mindenkit mindazokra, amik a hazavezető úton érhetnek és érnek is; amik a testi Izraelt az egyiptomi fogság és az ígéret földje közötti pusztai vándorlásában, minket pedig a zarándok utunkon érnek. Az ő esetük, és mindazok is, amik megírattak, a mi okításunkra írattak meg. I.Kor.10. A Biblia tehát nem történelem könyv, hanem mirólunk szól és minekünk szól!…

   A felfoghatatlan, növekedést adó, Nagy, világokat létrehozó és egyben tartó Hatalmas Teremtő Isten uralma mindenre kihat, az atomok elektronjaitól még a csillagvilágok és extragalaktikák bolygóin is túlra. Ezek az égitestek is mind az Ő művei, és az Ő általa megszabott pályáikon futnak a végtelennek látszó világűrben. És vajon miért és kiért van mindez? Mert ok és cél nélkül te sem építesz még lakást sem. Mennyivel inkább Bölcs akkor a TEREMTŐD, Aki mindent megcsinált, és még ÉLTETI IS a mindenséget és minden teremtett lényt is, mindegyik világban!…

    A felnőtt testedben pl. közel 100.000 km. érhálózat van. A te munkád csak annyi volt itt, mint a magvetőnek: elveti a magot és vár…, de Urunk Az, Aki testet és növekedést ad annak, amint Ő akarja! I.Kor.15. Sajnos, mi már olyannyira vakokká lettünk –hagytuk magunkat elvakítani a világ Vesztő szellemétől–, hogy észre sem vesszük a Mindenséget és bennünket is folyamatosan éltető Isten munkáját. Megszoktuk már és természetesnek vesszük a Tőle kapottakat. A Vesztő, akire „ott” (Hós.6,7.) hallgatott az ember, itt a „pótvizsgán” sem tett le arról, hogy megbuktasson bennünket. Ezért bedobja a köztudatba, hogy ami történik, az mind a „sors”, a „szerencse”, a „véletlen” műve, és mi „természetes”-ként véve bezsebeljük mindazt, amikkel Isten megajándékoz!… Azt is, hogy felkél a Nap, hogy még itt lehetek hústestben, amelyben egy kis „motor” dolgozik évtizedek óta, és megállás nélkül pumpál… És mindez egy „kis” forgó-keringő Bolygó hátán a világűrben történik azokkal, akik KEGYELEMBŐL ide felhozattak. Az ide érkezők azonban nem tudnak semmit sem a bölcső előtti, sem a koporsó utáni eseményekről, így könnyű prédái a Hitetőnek, aki –az ő eszközein keresztül– effélékkel is betölti őket: Nem kell gondolkozni, nem kell törődni semmivel; „…együnk-igyunk, mert holnap úgyis meghalunk!”…

   Isten Kijelentése azonban bevilágít ebbe a mérhetetlen sötétségbe, és összefüggésében megismerteti velünk az Igazságot, a Valóságot. Vegyük már észre, hogy milyen kicsik és semmik vagyunk mi magunkban! EGYEDÜL Ő a VAN!… „EGO EIMI HO ÓN”! Ez a nagy Kijelentés már Mózesen keresztül leíratott, és a te Bibliádban olvashatod. II.Móz.3,14. LXX. Az Úr pedig ezt mondja a már pokolban levőnek, aki menteni szeretné a még a földön, testben levő hozzátartozóit attól, amibe ő már menthetetlenül belejutott: „Van Mózesük és prófétáik –van Bibliájuk–, hallgassák azokat!”… Aki tehát megveti Isten tanácsát, és nem is akar belemerülni az Ő Nevébe-lényegébe, az menthetetlenné teszi önmagát! A baptidzein lényege tehát: a belemerítés, az Őbelé való belemerítkezés, nem pedig a külső formaságok! Akinek ez nem kell, az inkább a világba merül bele, mert itt nem engedi, hogy a Felülről kapott Világosság ráébreszthesse őt is a valóságra, és az Istenhez való menekülésre. Mk.16,16. Ef.5,14.  Valamennyi teremtmény mind csak gyarló, éltetett lény, a legkisebbtől a legnagyobbakig, éspedig Isten által! Pál apostolon keresztül is ezeket ismerteti meg elsőként az Úr a görög bölcselőkkel, hogy: „Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent!” Mindhárom szinten, mivel minden az Övé! Mi pedig –a kegyelemből átmenetileg itt levők csak használatra, közhaszonra kapjuk a kegyelemajándékokat, de számadási kötelezettséggel!… Mi magunk meztelenül jöttünk e világra, és ugyanúgy megyünk is el innen. Jób 1,21. Mindezeknek már a tudatában kell lennünk ahhoz, hogy ne legyen ajkunkon hazugság az Úri ima végére tett doxológia: „Tiéd a…dicsőség”, amit mi már régen, lebukásunk óta, a magunkénak tulajdonítunk. Éppen ez a  g ő g  a bűnünk lényege –a fő gyökere, az ördögnek ez a hazug ígérete fogta meg az embert, amire „ráharapott” már az Édenben–, hogy „olyan leszel, mint az Isten!”… Aki függetlenné akarja tenni magát Istentől –Aki pedig felkarolt és mindeddig, még ezek után is az Ő védőszárnya alatt tart bennünket, mint Izraelt, mint sas, a szakadék fölött tartott az evezőtollain, az máris az Ördögnek a rabja, és az is marad,  ö r ö k r e!  V.Móz.32,11… Isten ettől akar megóvni, és ezért világosít fel és ébreszt rá arra, hogy „ki” vagyok és hogy „hol” vagyok én!…

Ajánlás ezekhez: Ágoston Sándor: „Állj, ki vagy!?” c.írása, továbbá a: „Ki vagyok én” c. ének szövege is.

BL

Ki vagyok én, ó add jól megértenem, Megfontolnom e nagy kérdést, Istenem!

    Aki magát jól meg nem ismerte,

    Az öröklét-célját elvétette.

     Te engemet teremtettél képedre,

     Hogy mindenben éljek, tisztességedre,

     De vajon én örökös sajátod

     Tisztellek-e, mint tőlem elvárod?

     Ha híjával vagyok, add azt tudtomra,

     Fordíts vissza, hogy siessek célomra,

     Ha jó úton vagyok, erőt Te adj,

     Ingadoznom s eltévednem ne hagyj.

„Hol” jársz, meddig jutottál? Zsoltár 119,176.

   Istennek az irántunk megbizonyított irgalmából már rálátást kaphattunk az eddig megtett földi életünkre, sőt  h i t  á l t a l  már a látóhatárunkon túlira is. Ez a hit bár elkészíttetett mindenki számára, de mégsem mindenki veszi igénybe, sajnos! (mint az úton való használatra ajándékul kapott biciklit, melynek taposni kell a pedálját.) II.Thess.3,2b. Urunk, az Előtte és utána ide küldött eszközein keresztül, mindazzal megajándékozta az Ő könyörülő irgalmában részesülő bűnösöket –minket, akiknek Ő hústestet is alkotott, amelyben itt megjelenhettünk–, hogy a kapott ajándékokkal, az elkészített úton végig menve, Haza juthassunk. Az egyetlen megbízható iránytű számunkra: a SZENTÍRÁS. Nem lehet azonban csak valamit ötletszerűen kiragadni abból –bár a mi korunkban sajnos többnyire ez történik–, hanem összefüggésében kell látnunk a dolgokat, mert csak a TELJES ÍRÁS figyelembe vétele segíthet rajtunk! Az Úr maga mondja: „Ha Mózesre és a Prófétákra nem hallgatnak, akkor menthetetlenek, meggyőzhetetlenek!: Luk.16,31.” Az I.Mózes első 3 fejezetben kapunk ismertetést k é p e k b e n  a teremtés, formálás, alkotás törvényeiről, de a bűnesetről és az Isten-melletti állapotból való kiűzetésről is. A képeket azonban nem szabad „megennünk”, hanem a Szellemre figyelve, a mondanivalóik  l é n y e g é t  kell megtalálnunk!… Meg kell látnunk viszont azt is, hogy az életünk eddig elfolyt idejében igen sok gaz és tévtanitás is belénk került, mivel a „gazmag-vető” képes arra, hogy kihasználja az alkalmat, amíg az emberek „alusznak”. Mt.13,25. Ez történt velünk, mindnyájunkkal, már „ott” az Édenben –és azóta is–: az ember bevette és „megette” azt a magot, amitől az addig „igenjó” elfajzott, és elidegenedett az Isteni élettől. Mindenki ezzel a természettel terhelten jön ide e földi létbe, „alulról”, de Istentől kapott útravalóval is ellátva, ami elég lehet arra, hogy „felgerjesztve”, egészen az Atyai házig vissza vigye a zarándokot. (I.Móz.1,31. 3,22-24. Ésa.1,9. 5,1-7: ez történik ma velünk is, mivel az a „szőlő” is mi vagyunk; de akik elhívattak, én és te, akiknek Ő kiútat készített a jelenlegi tönkrejutott állapotunkból: Ef.4,17-32. II.Tim.1,6.).

   Ez a Zarándok út adatott meg minekünk is, amíg tart a „ma” számunkra, és ez mutattatik be, okulásunkra, a „választott nép” pusztai vándorlásában. Ezt az utat írja le Urunknak egy igen hasznossá lett szolgája J. Bunyan „A zarándok útja” című könyvében, mint aki végig is ment ezen „Romlás városából” a „Mennyei Jeruzsálemig”. Ezen az úton minden zarándok is sok hasznos tapasztalatra tehet szert, amikből okulhat, és segítségére lehet azzal a még kárhozat útjain tévelygő „juhoknak” is. Erre kötelezettek is a zarándokok!: Jer.31,21. Mt.12,30. A megtalált juh, mint a Jó Pásztor kigyógyított „oltványa”, Urunk kitartó munkája által alkalmassá lehet az eredeti pásztori feladat ellátására is: Gen.2,15, amit mi ott elhagytunk. Ő azonban nem változott! „Aki velem nem gyűjt, az szétszór engem” –mondja az Úr. Ugyanis, aki nem ezt teszi, az az Ellenség eszköze, mivel az annak a számára gyűjt; hiábavaló beszédével, viselkedésével elszórakoztatva eltereli, leköti a még tévelygésben élő, őrá bízottnak a figyelmét is, az ő egy szükséges dolgáról: az Istentől számára is megadatott, drága vérrel „kifizetett” megmenekülése lehetőségéről.

    Nagyon fontos dolga van tehát itt mindenkinek a Földön, amit A KIJELENTÉSNEK MEGFELELŐEN csak itt és most lehet megtennünk. Láthatjuk már mekkora itt a sötétség, de azt is, hogy az emberek által kiagyalt elméletek, teóriák sorra megbuknak, így sem azokra, sem pedig emberekre nem lehet építeni, hanem csak Urunkra, Aki Világosságul lejött e-világra, hogy senki ne maradjon „sötétségben”, aki Őbenne hisz: Ján.12,46... A hit tehát a „kulcs” számunkra az elinduláshoz; de milyen hit az, amire nekünk szükségünk van: olyan, amellyel az előttünk járók már jó eredménnyel levizsgáztak és Célba is értek. Pl: Pál –egy Paulos, aki abbahagyott minden régit– így beszél erről: „Én hiszek mind abban, amik a Törvényben és a Próféták által megírattak”, tehát a Teljes Írás-ban. Részleteiben pedig: az Isten által létesített hármas-teremtéstől: –szellem, lélek, test– a múltunkban, az Édenben egyénenként elkövetett személyes bűnbeesésünkig, amelyet „ott” egyikünk sem vállalt. E miatt történt törvényszerűen a kiűzetés, de Istennek az irántunk való irgalmából KRISZTUS ÁLDOZATI HALÁLA ÁRÁN mi most –a pótvizsgán– erre is lehetőséget kaptunk!

   Ezeket a kijelentett tényeket szükséges a zarándokoknak hit által együttlátniuk Ővele. (süneidenai, szüneidésis: szellemi együttlátás a valóságnak megfelelően, ahogy Ő lát mindent és mindenkit!). Az átutazó vándornak nélkülözhetetlenül szükséges, hogy ismerje a Kresz szabályait, de azt is, hogy mit vihet és mit nem vihet magával –és magában– a földi útján, hogy a szoros ajtón is beengedtessék! Mire kell emlékeznie és mit kell a háta mögé vetnie ahhoz, hogy a megtérése igazi és elfogadható legyen? Mivel az itt levők mindegyike (a legkisebbtől a legnagyobb tudósokig) elfelejtette azt, hogy honnan került ide ebbe a hústestbe és miért van itt, ennek a forgó Bolygónak a hátán ennyi csupa összeférhetetlen ember között, és hogy hova kerül el innen, ha az „egynyári ruha” már használhatatlanná válik rajta, Isten Kijelentése megismerteti:

   Jel.2,5: „Emlékezzél meg honnan estél ki és –csak ami megíratott azzal számolva– térj meg”! A válasz pedig, amely képes eloszlatni ezt a világunkat elborító sötétséget, már a Bibliánk első oldalain megíratott, a mi tragédiánkkal és kiesésünkkel együtt. Ez a képekben megadatott tudósítás sajnos „Ádám-Éva-almafa mesévé” züllesztetett, a Vesztő és az ő hívei örömére. A bűntény pedig megtörtént, azt mindegyik földlakó elkövette, az „ujjlenyomataik” döntően bizonyítanak; de a tettesek tovább is mást okolnak, kibúvót keresnek, mint „ott” is, így pedig reménytelen a helyzetük!..

  Ezék.18,1-4. Ez a törvény kizárja a más mögé bújást, tehát a „múltja” terhét mindegyikünknek magának kell vállalnia, mégpedig minden hamis tanítástól és mindenki másnak a véleményétől is függetlenül. Luk.9,23. Ezt is az Úr mondja!

   A „Zarándok”, képen, miután kiindult „Romlás városából” (a régi életéből), a vállán egy nagy teherrel mutattatik be. Kezében egy Írás van, melyen ez olvasható: „Meneküljünk az elkövetkező harag elől!” Ő felvette a maga keresztjét; bűnismeretre, bűntudatra jutott, és nem dőlt be a hamisat tanítóknak, hanem terhét a Szabadítóig vitte, hordozta.

  Ilyen és ehhez hasonló megtapasztalásokkal lehet minekünk is Őhozzá, a Gyógyítónkhoz menekülnünk a terheinkkel. Vegyük igénybe, és használjuk ki Istennek ezt a türelmes kivárását! Őrá hallgassunk, és ne a világnak minden szinten és minden oldalról támadó szellemére!

Istennek legyen hála a teremtetésünkért, a Kranion elszenvedéséért és mindenért!.

BL

   Végül egy kis Zarándok-ének a finn testvéreinktől:

Kelj útra, hagyd el őshazád, Az ősi tűzhelyet,

Add szívedet Jézusnak át, Őt lássa csak szemed.

Kelj útra, lélek s át ma még A szűk kapun ha kelsz,

Ó még ma mindörökre szép Dicső Hazára lelsz.

 

Menj, hagyd a bűnök városát, Sodomát hagyd oda,

Ne pillants vissza, jól megáld, Lót nőjeként soha.

Kelj útra lélek…

Menj, hagyd e rút világot el, Míg el nem nyelt a hab,

Ó jöjj a bárka vár, amely Békét és üdvöt ad.

Kelj útra lélek…

Menj, hagyd a széles út nyomát, Nyomort hoz csak reád,

Hagyd el a bűnök bús honát s A gúnyolók hadát.

Kelj útra lélek…

Menj, menj, kerülj el gondosan Mindent, mi visszaránt,

Menj, menj, hogy egykor boldogan Elérd a Kánaánt.

Kelj útra lélek…

A megkísértés Mt. 4,1-11.

   „Mi Atyánk, … Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól!”

Amikor mi –mint tékozló elveszettek– Isten felé fordulunk a kéréseinkkel, már annak tudatában és hitében kell lennünk, amit Ő az eddigiekben már kijelentett nekünk. Nagy segítséget kapunk ehhez a Szentirásból, az abban leírtak sorrendjéből is, mivel a Könyvek mindegyike nem csupán nekünk, hanem rólunk is szól, a mi életünkről!.. Amiket olvashatunk ott emberekről, azokból mi is vizsgázunk! Ne nézzük páholyból őket, mivel mi most a színpadon vagyunk!..

   Alapigénket a sok előzmény után az Úri Imából kapjuk, s annak egyik fontos kérése adatik a szánkba. Az Ő Világosságára van szükségünk ahhoz, hogy ezt a kérést is helyesen értelmezzük, mivel a vesztő szellem –mint mindent– már ezt is alaposan összezavarta a lelkekben. A teljes Irás azonban kisegíthet minket a zűrzavarból.

   A Mt.6,13-ban levő kérés, a ne vígy minket eiseim– igéje eredetileg belépést, beleesést, belejutást –enter, go in jelent. Jak.1,13-ban erről ezt olvassuk: „Isten gonoszra nem kísért senkit!” (a peirasmos szó jelentése: próba, kipróbálás, nem pedig valami gonoszra történő csábítás!…). A kísértésbe jutás már az elalvás következménye, ezért az Úr minden korokban a segélykérő imádkozás lehetőségét adja az Ő alvó tanítványainak, a csapda ellen!: Luk.22,40… A kipróbáltatásunk azonban szükséges a nálunk levők valódiságát illetően!…

   Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a három kérdést, amelyet valamilyen formában minden Haza –megtérni– induló is megkap felvételi vizsgaként. Urunk, amikor megüresített emberként itt járt, elsőként így vizsgázott le  j ó l   ezekből: Mt.4,1-11.

   „Akkor elviteték Jézus a Szent Szellemtől a magányba, hogy megkísértessék az ördög (Diabolos), mint vizsgáztató által. –Tehát Ő is megkísértetett, de nem vette be a kísértő szövegét, nem fogadta be saját gondolataiként, nem hitt az Őt vizsgáztatónak, nem dőlt be a beugratónak, nem ment bele a bűnbe!… –

   2 v. És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt, megböjtölte a nappalnak a dolgait és az éjszakának a dolgait is, végül megéhezék. (A sikeres böjt még csak előkészítés a sikeres jó vizsgához.) És odament hozzá a vizsgáztató, és monda néki –úgy sugta bele a fülkapuba, mintha azok a szavak „emberléleknek” a saját gondolatai lennének–, Ha az Isten Fia vagy, akkor mondd azt, hogy e kövekből itt szülessenek, származzanak kenyerek. (Te képes vagy a már régen kőbe vésett és megkövült törvényből és prófétákból mégis megetetni az embereket, és ez a táplálék még neked is elegendő lesz.)

   4 v. De Ő ezt a kérdést magában mérlegre tette (apokrithé), és elvetette, majd ezt mondta: nem csak kenyérrel él az ember (ho antrópos), a földből és földről származó táplálékkal, hanem mind azzal, ami az Úr szájából származik, ami felülről jön, egyenesen az Istentől, Istenből. V.Móz.8,3. Csupán attól nem jut életre az ember, amit emberen keresztül kap, viszont az összes beszéd által, ami az Isten szájából származik, életet nyerhet. (Az Ige nem a Bibliából, a tanításból, hanem az Élet Igéje Istentől és Istenből származik. Ján.1,1-4.)

   5 v. Akkor magához vette Őt és vitte magával az ördög a „szent városba” –és föléjük állította Jézust, előljáró pozicióba a szentek között–, és a templom párkányára állította Őt. Ilyen gondolatokat akart belecsempészni a szívébe a korláton, hogy korlátlan lehetőség áll előtte a lelkekkel kapcsolatban is, és saját magával kapcsolatban is.

6 v. És monda neki az ördög: Ha Isten fia vagy, ha már annak tartod magadat, Istentől tanított vagy, ismered az írásokat és a törvényeket is, így fölötte (rajta) állsz a törvényeknek, tehát túl is teheted magad rajtuk. A böjtön is sikeresen túljutottál. Nyugodtan vesd hát alá magadat a bioszba, a húsnak a gazdagságnak a dolgaiba, az evilág dolgaiba; sőt még basáskodhatsz is a lelkek felett, neked ezek nem fognak már megártani, hiszen meg is van írva a 91. Zsoltárban, hogy az Ő angyalainak parancsolt felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Tehát bátran belevetheted magad ezekbe, semmi bajod nem fog származni ezekből, nem olyan borzasztó dolgok ezek. Használd ki tehát a lehetőségeidet, egyszer élsz!…

   7 v    Nagyon elszomorodott Jézus az Ő bensejében ezektől a szavaktól, melyek látszólag a saját gondolataiként fogalmazódtak meg benne, de csak egy szempillantásig csupán, mert felismerte, hogy ez a vesztő hangja, s ezt felismerve, e feletti örömben megerősödve válaszolt Jézus: Ez nem igaz! Ez az írás nem erre a helyzetre vonatkozik! Erre az esetre az van megírva, hogy nehogy próbára tegyétek, nehogy ti akarjátok levizsgáztatni (ekpeiradzó) az Urat a ti Isteneteket, mert el fogtok veszni, el fogtok kárhozni! V.Móz.6,16.

8 v. Ismét magához vette Őt és magával vitte az ördög Őt egy igen magas hegyre, a csúcsra vitte fel –hátha ebbe a felmagasztalt helyzetbe majd beleszédül, sikerülni fog az elkápráztatás, és hagyni fogja felmagasztalni magát, saját magát magasztalja majd fel, mert akkor automatikusan, a törvény szerint fog megbukni–, És megmutatta neki a világegyetem összes uralmait, a földön levő összes uralmakat, és azokat is amelyek nem a földön vannak (a földön kívülieket; pásás tás bazileias tou kosmou), és azoknak a dicsőségét is; egy más világba, eddig még nem látható távlatokba is belepillanthatott, egy különlegesen dicsőségesnek látszó, és a földi szem számára káprázatos világ nyílt meg előtte, amelytől szinte elragadtatásba jutott.

   9 v. És monda (azt hazudta) néki az ördög –csapdába akarván ejteni, mintha az ő saját megvilágosodott felismerése lenne, az ő felfedezése, hogy ez, amit látsz, ez az örökkévaló világ, ez a „mennyország”, amibe most belepillanthattál–, Ezt az egészet teljesen neked fogom adni (hiszen te ezt már kiérdemelted, mert te már egy jó és megigazított ember vagy régtől fogva, minden embernél inkább, így a te számodra már egyenes út vezet ebbe az álomszép világba, miután a még hátra levő vizsgáidat leteszed. Bizonyos lehetsz abban, hogy eléred, nem is vagy már túl messze tőle, bizonyos hogy üdvösséged van. Neked ehhez már semmit sem kell tenned, csupán hagynod kell hogy szolgáljanak néked, és hogy elismerjenek téged, engedned hogy te légy az ő tiszteletük tárgya. Mert ha mindezeket te megengeded, akkor már nekem könnyű dolgom van, hiszen akkor már sikerült is az Istent kibillenteni a központból, kiűzni a szívedből, akkor már te fogsz istenkedni, úgy hogy te azt észre sem veszed, hogy én ülök bele a te szívedbe, amelynek olyan jól esik a hódolat, az imádat, az elismertség. Akkor már ezzel, hogy magadat imádtatod és engeded imádni, te magad is leborulva imádni fogod önmagadat, vagyis engem, aki ekkor már a szívedben, a te legbensőbb bensődben fogok lakozni, és uralkodni fogok terajtad, mint választott uralkodó, akit te magad juttattál uralomra önmagadban).

   10 v. Akkor jól meggondolva és összegezve magában mindezt azt mondta Jézus: Menj el, takarodj! menj le, távozz el végleg a szemeim elől te Sátán! Most láttalak meg, hogy te maga a Sátán vagy, és amiről azt hittem, hogy az én gondolataim, azok a Sátántól való megkísértés, és ne akard a te vesztő szándékodat az én gondolataimként elsütni! Mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd, és kizárólag néki szolgálj, egyedül Őt szolgáljad! 5.Móz. 6, 13.

   11 v. Akkor, azok után hogy nem sikerült Őt átejteni, becsapni és bűnbe vinni –sem úgy hogy „nagy tanítót”, sem úgy hogy „szent pásztort”, sem úgy hogy „tökéletes igazat” csinált volna belőle, a vizsgákat Ő jelesre letette, nem csak elméletből, hanem gyakorlatból is–, elhagyta Őt az ördög, Diabolos, és lásd: azonnal hozzájöttek az angyalok és szolgáltak (diakónia) Őnéki! ”…

   A mi Urunk és Pásztorunk azért jött le ide, a mi Istentől elidegenedett „mélységünkbe”, hogy bennünket, az Ő bukott és tévelygő juhait megszánva felkaroljon, és tanítványosítás útján alkalmassá tegyen az Őbenne való Életre. Ennek  ú t j a  van, „Zarándok-út”, melynek „sok keserve van…”, de ezen Ő maga is végig ment azért, hogy nekünk erre lehetőséget szerezzen. Isten hatalmasan cselekedett, hogy kimentsen az örök kárhozatos halálból minket! Az élők, a látók mind dicsőítik Őt ezért. Bárcsak köztük lennénk már! De  j a j   a megvetőnek!…

BL

A megtérésről Ap.Csel. 17, 24-31.

Metanoeó – metanoia: a hitéletben való járás első lépéseihez tartozik. Szószerinti jelentése, amikor valaki az értelemben, gondolkodásmódban, felfogásában megváltozik, és ennek következtében hátra-arcot csinál, 180 fokos fordulatot tesz, erkölcsi életmódja megváltozik, a rossztól jó irányban. Állásfoglalás a bűnnel szemben.

   A II.Kor.7-ben igen jó bemutatást kaphatunk ennek a gyakorlati kivitelezéséhez. A testtől születéssel –amellyel Isten kegyelme megajándékozott bennünket– lehetőséget kaptunk arra, hogy a lelki és szellemi halálból megeleveníttetve továbbvitessünk. Nagy kegyelem ez a mi számunkra, ami Istennek igen sokba került: az EGYSZÜLÖTT FIÚ ÉLETÉBE! Mert úgy szerette Isten a világot –engem és Téged–, hogy megszánta az „o t t” halálba zuhantakat, és az önmagából kibocsátott Fiúnak átadott, Aki kijózanításra és gyógyításra kezébe vett bennünket. Talán már nem szorul bizonyításra számodra sem az a t é n y, ami meg van írva: „az egész világ a gonoszságban –a Gonoszban– vesztegel, mert a vesztő szellem az egész Földet elhitette.” I.Ján..5,19. Jel.12,9. John Bunyan, a neki adatott bölcsesség szerint ilyen képet is ad Emberléleknek erről az állapotáról: Amikor Diabolos óriás bejutott a „városba” úgy a hatalmába kerítette (áthangolta), hogy „az egész Emberlélek-város az ő sípjára táncolt”.

A metanoia –mint élniakarás– emiatt elengedhetetlen a mi számunkra. Az Úr ezeket mondja a vallásoktató „Nikodémusnak”: „ami testtől született, az még –nem hármasság, nem ember– csak test…, ezért szükség néktek még „víztől” és „szellemtől” is megszűletni!” Ján.3!

Ennek első lépése tehát a „víz”-től való megújúlás –ami a léleknek, az értelemnek a megváltozása, az Igének megfelelő megismerés–, a korábbakban bevett téves és hazug ismereteink (a megtéréssel kapcsolatban is!) elhagyása, kivetése, és az új-nak megfelelő életvitel. Rm.12,2. Ef.4,23.

   Emberlélekben ezzel indul meg az a szent háború –amelyről John Bunyan egész könyvet írt–, melyet Pál apostol mint nemes harcot említ a Timótheoshoz címzett levelében, amely Krisztus minden követőjének is házi feladata. Ennek során lehet csak megismernünk önmagunkat, betegségeinket, a felőlünk megírottak igaz voltát, pl. az Ésa.1-ben levő diagnózist is, a magam/magad állapota felől. Ebben ilyen mondat is megíratott a belső emberünk felől: „Tetőtől talpig nincs e testben épség; csupa seb, dagadás és kelevény, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.”

Urunk mindezt azért közli velünk, hogy végre lássad be, lássam be, hogy ki vagyok én!… és hogy bűn-betegségemmel Őhozzá menjek, nem a félrevezető kuruzslókhoz. Ésa.57,10.

Aki még abban a tévhitben van, hogy egészséges, az Orvosra annak nincsen szüksége. Ő éppen azokhoz küldetett, akik már –mint a szellemi Izraelhez tartozó tévelygő juhok– felismerték a betegségüket, és Őt, a Gyógyítót. A metanoia útjára most Ő hív magához bennünket –korábban hűtlenné lett lázadókat– ezzel az ígérettel: „Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket, ajándékul, kegyelemből…!” Hós.14,5… Ne maradjunk érzéketlenek Ő iránta, ne éljünk vissza az Ő bizalmával a Vesztőre hallgatva, hanem Őrá hallgassunk! Ésa.2,5.

BL

Ének:

Égi Atyám, Hozzád vágyik a lelkem,

Égi Atyám Hozzád hogy közeledjem?

Tőled elhajoltam, háládatlan voltam,

Sok jóságodért én sok bút okoztam.

Égi Atyám, én meg fogadást teszek,

Hogy ezután Néked hű szolgád leszek.

Úgy szeretlek itt, mint megváltotthoz illik,

Megtérő lélekkel áldalak mindig.

Epifánia (2020)

   E napnak első húzott Igéje az Ámós könyve 5. részéből van kiemelve, de összefüggésében szükséges megnéznünk annak a környezetét is. Ámós 5,1 és 21-27 v. Az értelemszerinti fordításban ezeket találjuk: „Halljátok meg az Úrnak ezeket az Igéit „Izraelnek háznépe”, amelyet én olybá veszek, mint egy titeket elsirató gyászéneket.” A magaválasztotta Istentisztelet gyakorlóinak pedig –akik még csak a vallásosság külső formáit ismerik és gyakorolják, de annak lényegét nem– Ő ezeket mondja: „Meggyűlöltem, utálattal elutasítom magamtól a ti ünnepléseiteket, és lehetetlen dolog, hogy szagokkal megbódíttassam a ti vásári jellegű népünnepélyszerű „összegyülekezéseitekben”; mert még hogyha elhozzák is nekem a ti „égőáldozataitokat” és a ti áldozati szertartásaitokat, nem fogom magamhoz bocsátani azokat –meg se közelíthetnek engem–, és „a ti megtartatástokról” szóló „üdvbizonyossági hálálkodástok” megnyilvánulásaira rá se fogok tekinteni. Vigyétek el előlem a ti kéznél levő szent énekeiteket, és a ti „zsoltárjátszó hangszereiteket” (psalmon organón) – „egyházi zenéteket” – nem fogom meghallgatni; 24 v. és kiárad majd hömpölyögve, mint az árvíz, az „ítélet” és az „igazságosság”, mint valami átlábolhatatlanul megáradott hegyi „zápor-patak”.”

   Izrael népének történetében és a viselkedésén keresztül Isten bennünket akar megismertetni önmagunkkal, és figyelmeztetni, hogy mi, akik ma még itt lehetünk –a kegyelem „színpadán”–, o k u l j u n k azokból. Mi, földlakók ugyanis v a l a m e n n y i e n  elkövettük a bűnt, „vétkeztem az ég ellen és Te ellened”, nemzeti, faji, vallási különbség nélkül. E tekintetben zsidók és nem zsidók is „egy kalap alá vétettünk”; de Isten azzal a célzattal teszi ezt, hogy minden ember, akinek Ő testet alkotott, megtérhessen és kegyelemben részesüljön. Mindennek a „költségét”, és azt a kárt is, amit „ott” okoztunk, Urunk, a Krisztus Jézusban magára átvállalta és kifizette. Ez a szemünk előtt is bemutattatott itt az árnyékvilágban, a Kereszten, ahol ez elhangzott: „ELVÉGEZTETETT!” Ján. 19,30. Ezzel elhárult az utolsó akadály is az ördög fogságából szabadulni vágyók elől, előlünk!…

   Természetes, hogy ez nem tetszik az „erős fegyveresnek”, aki az Istennek és minden Övéinek is az ősellensége a kezdettől fogva (Luk.11,20-22.), s ezért minden tőle telhetőt megtesz a menekülő ellen. Pl: Igyekszik leszűkíteni annak látását, érdeklődési körét, hogy csak lefelé nézzen, csak a földi dolgokkal törődjön, ne is gondoljon se a múltra sem a jövőjére; fel ne figyeljen a Felűlről jövő, őt óvni akaró intelmekre, melyek őt a pokoltól akarják megmenteni. Mivel nem hisz Istennek, Aki ezeket és minden őneki szükségest kijelentett, és mindezek után még adni akar, így ő továbbra is az ördögnek hisz, akinek az eszközévé lett. Így pedig menthetetlenné teszi magát, mivel még önmagát sem ismeri, mert összetéveszti magát a testével!… Mérhetetlen nagy itt a sötétség! Láthatjuk, ezért nekünk Világosság –Epifánia– okvetlen szükséges!

   Döntően fontos számunkra az a tény, hogy a MINDENHATÓ, az egekben és a földön is mindeneknél hatalmasabb ISTEN –Aki a világokat is létrehozta és működteti, az atomoktól az extragalaktikákig–, Ő nem hagyta magára a bűnük miatt besötétedett szellemi halottakat, bennünket. Miután az Ő eszközein keresztül (Mózes, Próféták) a Kezdettől fogva önismeretre, öntudatra ébreszti a tragikus amnéziába esett teremtményeit, akik azt sem tudják hogy kik ők, honnan kerültek ide a múlandó tér és idő világába, és hogy hova mennek el innen, ha lejár ez a drága kegyelmi idő számukra!

Az Irások szerint az utolsó időkben, e világkorszak vége felé, 2020 évvel ezelőtt, az önmagát megüresítő, Teremtő Isten a FIÚBAN elküldetett ide v i l á g o s s á g u l –a legkisebb szellem teremtményekéhez hasonló emberi testben–, Aki ezt mondta: „Én VILÁGOSSÁGUL JÖTTEM EVILÁGRA, HOGY SENKI NE MARADJON Sötétségben, AKI ÉNBENNEM HISZ!”

Ján.12,46. Megvalósult tehát a legnagyobb Epifánia: I.Tim,3,16 „ISTEN MEGJELENT HÚSTESTBEN!” Ami a prófétákon keresztül évszázadokon át hirdettetett, hogy „magam keresem meg nyájamat…, és kiragadom őket a hűtlen pásztorok kezéből” (akik a Vesztő eszközei!). Ez is megvalósult…

   Ezeknek megtörténte után, most már a „juhokon” van a sor és a szabad választás lehetősége, de a felelősség is! Felismeri-e az őt kereső Jó Pásztor hangját, Aki megszánta őt, és a maga örök Életét adta mindenik juháért, mert csak így lehetett minket kiváltani a Sátán hatalmából. Az ISTEN SZENT BÁRÁNYÁNAK örök uralmába akar-e megtisztítva visszakerülni; vagy pedig az őt megszállva tartó hazug ördögre hallgat, annak hisz, Istent pedig meghazudtolja, s ezzel a maga kárhozatos bűneiben veszti el magát örökre!? Ma még szabadon választhatsz utat Te is, „halálból ébredező embertestvér”, de számolj a tetteink következményeivel is, mindazzal, ami kijelentetett!: „Az élet útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, amely aláfelé van!” Péld.14,12. 15,24. Az útválasztás és a starthely csak itt a földön van. Ha innen leléptetnek, akkor már nincsen többé változtatásra lehetőség!

Emiatt kerülhettél a földre Te is, testvér, mert Isten megszánt bennünket, és irántunk való Szeretetéből azt a drága árat is megfizette értünk. Most pedig ezt a tanácsot adja: VÁLASZD AZ ÉLETET!… Nagy világosság adatott nekünk a két út végére vonatkozóan a Gazdagról és Lázárról szóló példázatban is. Luk.16,19-31. Istennek legyen hála ezért az EPIFÁNIÁÉRT is!…

BL

   Ének: 212.

   A mélységből kiáltok én, Hallgass meg, Istenem, Te,

   Kegyes füled fordítsd felém, Nyisd meg könyörgésemre!

   Mert hogyha számon tartanád Vétkünk, bűnünk egész hadát,

   Ki áll meg úgy Előtted?

   Ingyen adod kegyelmedet, Hogy eltörölje vétkünk,

   Kiérdemelni nem lehet, Akármiképpen éltünk.

   Előtted nincsen érdemünk, Téged csupán csak félhetünk,

   Számítva irgalomra.

   Reményem hát csupán Te vagy, Nem bízom érdemembe,

   Tudom jóságod el se hagy, Szívem építhet erre,

   Mert ezt ígéri szent Igéd. Vigasz ez nékem s menedék,

   Amelyre mindig várok.

   Ha várni kell is éjjelig, S megint reggelre kelnem,

   Hatalmadban nem kétkedik És nem szorong a lelkem.

   A lelki Izrael melyet Az Isten Lelke szűlt, nevelt

   Így várjon Istenére.

   Bár nagyra nőttek bűneink, Nagyobb az Úr türelme.

   Minden bajunkban megsegít Határtalan kegyelme.

   Sok bűniből kimentheti, S mint Jó Pásztor legelteti

   Ő Izraelt örökre.

KI A KÖZPONT −A KENTRON−, ÉS MIT SZÓL Ő NEKÜNK? Zsid.1,1-2.

   A földi létünk folyamán már megtanulhattuk és meg is szokhattuk ezt a kifejezést, hogy ez a hely, ahol jelenleg, a bölcső és koporsó között létezünk, ez a halál árnyékának völgye: egy árnyékvilág. Urunk a Szentíráson keresztül felvilágosít bennünket ezek felől, valamint az előzmények és az elkövetkezendők felől is, amik elkerülhetetlenek számunkra. Itt ugyanis igen nagy a sötétség a lelkekben, amiről az Örökkévaló Isten ellen fellázadt vesztőszellem −az ördög, sátán, őskígyó, az Ősellenségünk− gondoskodik. Az Istentől kapott Kijelentés szerint (Hos.6,7.) ez a tragikus elhajlás és „beetetés” már az Édenben megtörtént velünk mindannyiunkkal. Annál az eseménynél a Vesztő el is kábította az addig igen jó embert −ahogy a vérszívó vámpír az áldozatát, amikor megcsapolja annak vérét−, hogy ne is érzékelje azt, ami vele történik. Ez a szellemi megsötétedettség és kábultság uralja ma a földön lakó, és a lelkükkel nem törődő népeket, egyénenként. Ezt olvashatjuk a Szentírás első lapjain, a Prófétai írásokban, de még az Új-testamentumban is: Gen.1,31. 3,8. Ésa.8,20-22. 60,1-2. Ján.12,46. Itt van azonban még a megoldás is számomra és számodra, amíg el nem játszottad −de ahogy a bűneset is történt: személy szerint és egyénileg!; tehát nem Ádám és Éva a tettes, hanem a hústestben levők mi m i n d a n n y i a n!… Az a szellemi halált okozó esemény pedig csak mint a bűnbukásunk típus-esetének bemutatása íratott meg a mi számunkra, képekben. (A „fák”, ”kígyó”, ”gyümölcs” csak  k é p e k, hogy valami halvány fogalmunk lehessen az „ott” történtekről.) : Gen.3. Róm.3,23. Annál a velünk történt katasztrófánál ugyanis a bölcső előtti történéseknek még az emléke is kitöröltetett belőlünk. Teljes az amnézia!…

   Teljes sötétségben van az ide kegyelemből hústestben megszűlető ember a maga kilétét és hollétét illetően is. Nincs tudatában a maga hármasságának sem, hanem összetéveszti magát a bölcső és koporsó közt magán viselt hús-testével. Csak ezt látja és csak ezzel törődik. Mindenki innen startol, és így is gondolkodik mindaddig, amíg sötétségben van, amíg kizárja magából a csak Felűlről kapható Világosságot, amíg tanítatlan és hitetlen… Isten azonban megszánta a vaksötétben tapogatódzó bukottakat, és világosságot adott mind arra, amire most szükségünk van. Ezek után már joggal kérheti, hogy: „Emlékezzél meg hogy honnan −és miért− estél ki, és térj meg!” Jel.2,5.; mivel a Bibliád: Szentírás (!), és hittel befogadva a Kijelentést, Ő emlékezetedbe idézi azokat. Ez az árnyékvilág, a tér és idő világa pedig, minden rajta levő láthatókkal együtt elmúlásra van ítélve a világmindenséget Teremtő és éltető Hatalmas Isten Kijelentése szerint!… Mk.10,30. I.Kor.7,31. I.Ján.2,17.

   A MINDENHATÓ −Pantokrátor, Allmighty, Allmachtigen, Atotputernic, Öröktől fogva és Örökkévaló Szellem-Isten− mindenek fölötti hatalmának nagy volta az értelem útján megsejthető már az Ő műveiből is. Szó nélkül, de mégis hangosan beszél erről minden e Földön levőnek (aki hajlandó felfelé nézni) az égen látható csillagvilág is. A tudomány mai állása szerint a fölöttünk látható Tejút több mint 100 Billió csillagból áll. Ezek közé tartozik a mi „kis” Napunk is, a maga 8 Bolygójával és Holdjaikkal. E 8 egyike a mi Földünk, melyet az emel ki a többiek közül, és tesz egyedülállóvá a csillagok és a csillagászok világában, hogy ezen állt a GOLGOTAI KERESZT. Az ott történt, világokat megrendítő esemény szellemi valóságának eredménye az a tény is, hogy a tér és idő világa létre hozatott, és ebben Ő új Kezdetet adott nekünk!. Urunk erre a Haza vezető útra hív most bennünket, hogy Általa vezéreltetve követhessük Őt, valahová megy!…

   Még egy adat a csillagok mérhetetlen nagy méretű világáról: Tejút (Milky way) mintegy 100 Billió van a Mindenségben. Képzeljük el mindezeknek aTeremtőjét, mekkora lehet Ő, Aki létrehozta és megszabott pályáikra helyezte mindezeket. Ez pedig még csak az árnyékvilág, milyen lehet akkor a v a l ó s á g világa?!… Fogalmunk sincs a láthatatlan világokról, de hinnünk lehet a Kijelentés szerint. „Most h i t b e n   j á r u n k, nem látásban!” − mondja Pál apostol (is), miután a vak szeme megnyittatott, és belátást nyert az örökkévalókba.

   Isten sokszor és sokféleképpen megszólított bennünket kezdettől fogva, hogy az Igazságot megismertesse velünk. Ő róla az Írás ezt közli: „Mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek!”. Tehát Ő van a Központban. Ahogy a Naprendszer is mutatja, melyben a Nap élteti az ő megszabott pályáikra helyezett Bolygóit, így a mi Földünket is. Ez folyamatosan forogva és keringve a világűrben 24 óránként részesül a Nap éltető fény és hő sugárözönében. A Föld tengelyének 23,5 fokos megdöntése pedig azt eredményezi, hogy a Nap megkerülése során a Földön négy évszak létrejött, s így −az Ő akaratának megfelelően (Gen.l.)− termést, gyümölcsöt hozhat a hátán levő ember és állatvilág táplálására.Gen.8,22. Urunk így gondoskodik még a testünkről, a sárházról is, amelyben átmenetileg itt tartózkodunk…, a kiköltözés után pedig ez a „ruha” „kukaceledel” lesz. A belső (a láthatatlan) azonban n e m  s z ü n h e t  m e g! …, mivelhogy az Örökkévalóból vétetett, így örökké léteznie kell! Azt pedig, hogy „hol”, milyen állapotban lesz, itt dönti el mindenki azzal, hogy hogyan és mire használta fel az itteni létét, a visszatérésre kapott k e g y e l m i  i d e j é t. Jel.2,21. Megtérek-e az engem nevelő (paidagogos) Istenhez −Aki, ha úgy szükséges ver is−, vagy mással vagyok elfoglalva? pl. a karrieremmel… Ezt mindenki maga dönti el, de a saját felelősségére!… Itt már nem lehet a „fák mögé” bújni, ahogy „ott” tette az ember. Az a mennyei „képmagnó” ugyanis mindent lát és rögzít, a gondolatainkat sőt még az indulatainkat is. E testből kilépve már nincs mód a változtatásra!

   Mi hát a teendőnk?: Számvetés az eddig kapott Világosság hitének alapján meggondolván: Deut.32,29. Vegyük figyelembe és értsük is meg az itteni jeleket, történéseket is, mert azok mind az örökkévalókra mutatnak. Pl: Sokáig abban a tévhitben élt az emberiség, hogy a Nap kering a Föld körül (geocentrikus világnézet), és kárhoztatta azt, aki mást állított. Egészen a más belátásra jutásáig (metanoia) mindenki abban a vakhitben van, hogy csakis egyedül ő a méltó és alkalmas arra, hogy központ legyen, hogy a többiek mind ő körülötte forogjanak, hogy őt és az ő véleményét fogadják el. Ha az események úgy alakulnak, akkor ezt ő meg is fogja valósítani −a családban és a nagyobb közösségekben is− ki fogja követelni magának, hogy ő előtte boruljanak le. (Lásd a nagy diktátorokat, de azoknak a végét is!…). Ez jellemző az ördög természetére, aki ezt akarta elérni az Úr Jézusnál is, hogy ő előtte boruljon le. Őt azonban az ördög nem tudta átejteni. Mt.4. Bennünket azonban igen, mert abban a bizonyos gyümölcsben, amelytől Isten óvott bennünket, mi azt bevettük azzal, hogy hitelt adtunk az Ördög Istent becsmérlő hazugságának. Ezzel és a hazug ígéretekkel történt meg a magas lóra való felültetés, és Diabolos uralkodik „Emberlélekben” mindaddig amíg „vak”, és ez tetszik neki, amíg nem fogadja be a  m á s  b e l á t á s (metanous) kegyelemajándékát. Ennek az állapotnak a jele: az egymás meg nem értése, az érvényesülni, naggyá lenni akarás még a másik kárán is; kártevő, aki csak kárát okozza mindannak, akivel kapcsolatba kerül. Ez szűli az ellenségeskedést egészen a háborúkig, s így egymás teljes elpusztításáig menően… Nekünk pedig, mint az Ő tanítványainak, minden körülményeink között az kell legyen az alapállásunk, amit Ő mond: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek (megelégelve és elhagyva mindazt, amit a világban Isten nélkül tettetek: I.Pét.4,1-3.), és én megnyugosztlak titeket. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és a l á z a t o s szívű vagyok,” Mt.11,28-30. Ez jellemző az Isteni természetre, amelyet az é l ő k mind egymást különbnek tartva- birtokolnak. Urunk ennek az útját, a mi vissza-utunkat készítette el −fizette ki− miértünk.

   Ennek megvalósulásához szükséges (Dei), hogy mi Ővele és egymással egy-értelemre, közös nevezőre jussunk. Hittel elfogadni mindazt, ami kijelentetett, pl. ezt: „Emberek! Ő alkotott minket és nem magunk! Mi az Ő népe és az Ő legelőjének juhai vagyunk!” Zsolt.100. Azt, hogy ki mire rendeltetett, és hogy a „zarándok úton” milyen körülményeken kell átmennie, vizsgáznia, azt Ő tudja legjobban, a Teremtője, Aki a „kottákat” is megírta minden teremtménye számára. Ef.2,10. Ő tehát a KÖZPONT, Akinek szeme rajta van a juhokon. Ő az, akinek gondja volt ránk kezdettől fogva −akkor is, amikor mi nem is törődtünk Vele− mind mostanig!… Itt a kegyelem színpadán, ahol most igen felemeltetett állapotban, hústestben lehetünk: ÁT KELL KAPCSOLTATNUNK AZ IGAZI KÖZPONTRA, AKIT HŰTLENŰL ELHAGYTUNK! (Gondold meg ezt, testvér, a Szentírás alapján; Mit tettünk mi Ővele?! Te mit tennél az Ő helyében?)

Jel.2,13. Jel,21,3. Ez a mi zarándok utunk a start-tól a Cél-ig.   ÁLDOTT KARÁCSONYT !

„Szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet, Személyemet ne vesse meg Szelíd szemed,Úr Jézus!  Szelíd szemed, Úr Jézus, Elítél bár, lásd én megint Csak várom, hogy majd rám tekint, Szelíd szemed Úr Jézus”.

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk…!” Mt.6,12. Luk.11,4.

Nagyon ismert mondat ez a nekünk adatott ÚRI IMA kérései között –talán Te még naponta el is mondod–, de azért adjunk helyet e kérdésnek: Vajon é r t e d- e amit mondogatsz?… A szerecsen pénzügyminiszter nem tartotta rangján alulinak, bevallani a poroslábú tanítványnak: „Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?” Így vagyunk mi is valamennyien, minden mondatával a Kijelentésnek, mivel a bűnünk felületessé és nagyvonalúvá tett bennünket. Ehhez még hozzájön, hogy a tévelyítő Vesztő –az ő eszközein keresztül– meg is nyugtatja a jóhiszemű kereső lelket, akit csak lehet, a maga tévhitében; nevezetesen, hogy az az állapot, amiben te most leledzel, már elégséges ahhoz, hogy a mennybe juss. Urunk azonban, a Bibliánkban található Kijelentésében ennél sokkal többet akar velünk nem csupán megértetni, hanem a szívünkre helyezni!… A  s z í v (nem ez a dobogó hús, hanem a láthatatlan legbensőnk), a szellem ugyanis sokkal magasabb rendű még a lelki értelemnél is!…

   Az Úri Imában, annak kéréseiben, a legszükségesebbekre mutat rá az Úr, azok számára, akik a bűnbukásuk után még kézbe vétettek, hogy újra  é l ő k k é  tegye. Sorsdöntően fontos számunkra –a szellemi halálból ébredezők számára–, hogy ennek az Imának mindenik kérése a megadott sorrendben, szívügyünkké legyen! A hitető Vesztő szellem ugyanis nem hagyta abba az altató és félrevezető tevékenységét. Ilyen pl. az is, hogy: legyél csak egy jó vallásos ember, végezd el az előírt formaságokat, még a szájjal  s o k –  s z o r elmondott „ima-szövegekkel” is, így akkor már te eleget tettél a vallási kötelmeidnek és nyugodt lehetsz. Ezek a külső testies gyakorlatok bár lehetnek nagyon tetszetősek, de –mivel félrevezetők!– mégis ördögiek!…

   Mi hát a helyzetünk valójában? Csak azt vehetjük alapul, ami kijelentetett, függetlenül a tévelygő és Istent megvető emberek véleményétől!… Rólunk pedig –a teremtetésünk és bűnesetünk, valamint Izrael népe nyomorúságainak megismertetése után– ez íratott meg: „Mindnyájan elhajlottak Istentől, valamennyien megromlottak…” „Nincsen különbség, mert  m i n d e n k i  vétkezett”! Róm.3,9-18. 23.  A bűn pedig, az a fertőző nyavalya, amit „ott” azzal a gyümölccsel bevettünk (Hós.6,7.), előidézte az ember addigi igen jó  t e r m é s z e t é -nek elvadulását, elfajzását, megrontását. Ezen pedig nem lehet változtatni semmiféle „szépségflastrommal”, ahogy a vérbaj sem múlik el attól, ha annak a kiütését leragasztják.

   Isten azonban gondoskodott azokról a poklos betegekről, akiket megszánt és testet alkotva nekik, felhozott ide a kegyelem színpadára, ahol Ő, mint Gyógyító vett a kezébe bennünket. Már a pusztai vándorlás elején így, ezen a néven ismerteti meg magát az Izraelnek: „Én vagyok az Úr, a te Gyógyítód!” II.Móz.15,26. Amikor pedig itt a Krisztusban testben is megjelent az Isten, Ő  m i n d e n  betegségét magára vette azoknak, akik Őhozzá mentek vagy vitettek. Ő tehát mindhárom szinten gyógyított és GYÓGYÍT ma is. A hozzámenőt azonban megkérdezi: Mit akarsz?… Akarsz-e meggyógyulni?… Akarsz-e már új életben járni; mivelhogy ezt fogadtad! Teljesítsd hát a Felségesnek tett fogadásodat, és ne maradj „Jákób”! Zsolt.50,14-15. Harcold meg ezt a „Szent háborút” 1.Tim. 6,12. 2.Tim.2,22. 4,7. önmagaddal, önmagadban, és légy „Izrael”! Ezt ugyanis nem lehet megspórolnia senkinek, aki Haza akar jutni!… Mt.10,34-39.

   Ő tehát –a VILÁGOKAT TEREMTŐ ÉS FENNTARTÓ ÚR, a királyok KIRÁLYA– az elveszettek érdekében LESZÁLLT, és mint SÓTÉR –Szabadító, Megváltó, Megtartó, Üdvözítő– mindent elvégzett a megmentésünkre! Tetelestai= elvégeztetett: Ján.19,30.

   Itt azonban, a mi esetünkben egy nagy adósságcsinálás is történt, valamint felségsértés is Ővele szemben. Ezeknek rendezésére mi  m o s t,  a földi létünkben kapjuk a lehetőséget, így nekünk ebben még igen sok tennivalónk van, mégpedig  f o l y a m a t o s a n!…

   Az eredetileg igen jó embernek az ISTENI ÖRÖK REND –DÍKÉ– világával szemben elkövetett lázadását –amely az ő szellemi halálát és az abból való kiűzetését is okozta– és a károkozást az Úr a 10.000 Talentum aranyban (Kétezermillió napszámbér) ismerteti meg velünk. Mt.18,23-35. Ezen túlmenően pedig, azzal a ténnyel, hogy hitelt adtunk a hazug Ellenségnek, a soha nem hazudó Istent hazudtoltuk meg!!! Ez már kimeríti a felségsértés fogalmát!…

   Mivel a Biblia, Szentírás, minden szava cselekvésre indító IGE, így az sem véletlen, amit a hazatérő elveszett tékozló fiú az őt hazaváró Atyjának mond: „Atyám, én vétkeztem az ÉG (örök Rendje) ellen és TE (a Te Felséged) ellened!…”  Ezzel nekünk is illene számolnunk!…

   A mi kifizethetetlen nagy adósságunkat ISTEN A KRISZTUSBAN magára átvállalta. Az Ő életét adta azért, hogy kiváltson bennünket abból a szellemi halálból, amibe „ott” beleestünk. Az Ő tanítványainak összefüggéseiben kijelentette ezeket, és őrajtuk keresztül most minket is –és minden sötétségben levőt– fel akar világosítani a tragédiánk, és a Tőle kapott kimenekedés lehetősége és  f e l t é t e l e  felől is. Vezérigénk, az Úri Imában levő kérés, és az adós szolga példázata egyértelműen ismerteti velünk a dolgunkat: Afezis: adósság elengedés, megbocsátás egymással szemben! Mindnyájan sokszor és sokféleképpen vétkezünk egymás ellen, amiket folyamatosan el kell engedni. Ezeknek értéke sokkal-sokkal kisebb annál, amivel Istennek tartozunk. (Képben:100 napszámbér a kétezermillióhoz képest.) Péter apostol, a „hányszor kell megbocsátanom” kérdésére ezt a választ kapja: „még hetvenszer hétszer is!”… Az Ige érzékennyé akar tenni bennünket egymás iránt. Ehhez az kell, hogy én lássam magamat a másiknak a szemszögéből is. Ekkor, lehet, azt kell belátnom, hogy én még többel tartozom neki, mint ő énnekem. Urunk előtt pedig –Aki bennünket felkarolt– nincsen személyválogatás, sem kivételezés! Mt. 5,23-26. Az első lépést tehát nekem kell megtennem!… Ez az afezis –a kölcsönös elengedés, megbocsátás egymásnak– a „kulcsa”, a „nyitja” a Haza jutásnak. Ezzel már oda lehet járulnunk a mi Atyánkhoz, hogy az Ő bocsánatát kérjük; „…miképpen mi is már megbocsátottunk egymásnak…!”

   Aki hit által tudomásul veszi, hogy Isten mit adott énnekem, és hogy milyen nagy halálból emel ki engem, az már nem maradhat érzéketlen a másik fuldoklóval szemben sem! Isten ugyanis azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az Igazság –a valóság– megismerésére! I.Tim.2,4. A mi Megmentőnk szavai ezek is: „Én Világosságul jöttem e világra, hogy  s e n k i  ne maradjon a Sötétségben, aki én bennem hisz!” Ján.12,46. Addig ugyanis a Sátánban fekszik/heverészik gondtalanul, mint a saját bűne rabja, elaltatva, elhitetve… Jerémiás prófétán keresztül pedig ezt mondja (3,25): „Gyalázatunkban heverünk, és elborít minket a mi szégyenünk, mert vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen, mi és a mi atyáink, gyermekségünk óta mind a mai napig, és nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára!” Ezért szól így Pál apostolon keresztül is: „Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból és felragyog tenéked a Krisztus.” Ef.5,14. Ez a nagy  l e h e t ő s é g  adatik még ma –e g y s z e r  az örökkévalóságban– nekünk, egyformán mindannyiunknak!!! Nagy evangélium ez nekünk, akik számára Ő –már „ott” (Gen.3,15.)– életet és kegyelmet szerzett, hogy itt hústestbe felhozatva Jób 10,11-12., letehessük a „pótvizsgánkat” az Ő világosságában; a más belátásra jutásnak (metanoia) és az önismeretnek azzal a kegyelemajándékával, amit végül Péter is megkapott. Ján.21,15-17. (Lásd: az eredeti szövegben.)

B.L.

(64) Ének:

Od’adtam életem, Kiontám vérem én,

Istent békíteni. Javadra ezt tevém.

Odaadtam életem, Mit adsz te énnekem?

Örök fényből jövék, Elhagyva trónomat,

Mint szolga szenvedék, Gúny s megvetés alatt.

Mind érted tettem ezt S te értem mit teszesz?

Hordoztam a tövist, Kín s gondnak martalék,

Kiittam a kehelyt, Halálig hű valék,

Teérted tűrtem el, Mit tűrsz te értem el?

Nos, felkínálva ma Bűnid bocsánatát,

Üdvöt s békét neked Örök kegyelmem ád.

Mindezt adom neked, Add nékem szívedet!…

 

„Nem küldettem, csak Izráel házának elveszett juhaihoz” Mt.15,24.

   Urunknak ez a mondata (is) sokkal többet akar nekünk mondani annál, amit mi első hallásra gondolnánk; mivelhogy az Igében Isten jelenti ki az Ő akaratát, Aki sokoldalú és sokrétű:polüpoikilos. Bennünket azonban a bűnbukásunk –melyet az Ő óvó figyelmeztetése ellenére már „ott” elkövettünk– felületessé és nagyvonalúvá tett, s így elfogadtuk, befogantuk a Vesztő hazugnak az Istent gyalázó hazug rágalmait. Igaznak és jónak láttuk azokat: „úgy látta az „asszony”, hogy jó az…”, a halálfa, amitől Isten óva intette az embert. Ezt megelőzően már megkritizáltuk az Ő teremtő munkáját (az agyag a gölöncsért) is, hogy az pedig nem jó. (Gen.2 és 3 rész.) Istennek –Aki a gondolataink rezdülését is látja– ezt kellett megtapasztalnia az embernél, ezt a döbbenetes elváltozást!… Isten országa: a Rend –Diké, Dikaiosüné– világa, melyben ilyen esetben a Törvény, mint szeparátor, azonnal kivágja abból a törvényszegőt. Ezt történt mivelünk is, az Édenből eltávolítottakkal, a hüvös alkonyattal! Ebből a mi korunkra már vágnivaló sötétség lett, így most már az Ige ezt jelenti ki rólunk: Róm.3,9-23. Ezt is mondja: Ésa.60,1-2. Idou skotos=lásd meg a sötétséget! (belső látással, a mennyek világának szempontjából.) Isten ebből akar kivinni a Világosságra bennünket, de ehhez előbb fel kell ismerni, és bűnbánattal beismerni, hogy hol és milyen állapotban vagyok!

   Ezen az úton igen sok félrevezető buktatóval és csapdával találjuk szembe magunkat, amiket a Vesztő –az ő eszközein keresztül– szemfényvesztő módon elrejt a tőle menekülni akarók szemei elől. Legdurvább eszközei: a testi, húsi bűnökre való csábítás. Ennél sokkal ravaszabbak a tanításbeli félrevezetések, a Bibliai fogalmak emberi –bábeli– értelmezése, a könnyebb utak felkínálása stb. Urunk, Aki végig ment ezen az úton, minden próbában megállt mindhalálig, és a zarándokokat is ellátja ehhez minden védőfegyverzettel, sőt az ördögi részegség ellen a Józanság Szellemének vezérlésével is Csak azt kéri tőlem, tőled: „Legyetek nékem tanítványaim, oltványaim!”…

   A bennünket hazaváró Atya, a távoli istentelen utakon tévelygő elveszett fiú számára egy Emlékeztető Könyvet –Biblia– küldött, hogy megismertesse abból azt az Otthoni rendet és nyelvet, amelyből ő kiesett, és az ördögi agymosás során teljesen el is felejtett. Mal.3,16. Az eredeti állapothoz való visszatérésünkhöz pedig elengedhetetlen a Szentírás első oldalain képekben megírtak szellemének a megismerése! Jel.2,5. Ez a mi korunkban már –ördögi módon, fényes papi segédlettel– „Ádám-Éva-almafa mesévé” züllesztetett. A „Könyvek” összefüggő tanításának vonata ezzel már az út elején kisiklatott és tévútra került. Minekünk tehát a Világosságra jutáshoz, az Őtőle való hit által, addig –a váltóig– kell visszamennünk!

   Urunk, akiket felkarolt és akiknek testet is alkotott, azoknak az Ő életével kifizette azt a kárt amit okoztunk az ég törvénye és az Atya ellen (a felségsértést) is. Luk.15,21. Ehhez mi nem tettünk és nem is tehettünk semmit. Csak örök hálával elfogadhatjuk Urunktól, Aki most már kétszeresen –a megteremtésünk és a Halál fogságából való kiváltásunk jogán– is a magáéivá tett bennünket. Életet és kegyelmet szerzett számunkra: Jób.10,12.

   Atyánk, a Hatalmas Isten, az Egyszülött Fiúban Krisztus Jézusként, az idők végén még erre a mi sötét Földünkre is lejött az Ő tévelygő juhai után. Ő vállalta, hogy itt ebben a „részeg” és szellemi kábultságban levő hitetlen embervilágban –akiben csak lehet–, aki átadja magát Őneki, abban kiformálja az értelmet.. Erre indította el a tanítványait Ő maga előtt akkor, és azóta is: a Haza vezető út megmutatására, de nem a tévelyítőnek, hanem a Kijelentésnek megfelelően!!…

   Most tehát Rajtad múlik, Testvér, hogy Te kire hallgatsz? Őrá, vagy arra aki könnyebb utat ígér?, pl. hogy te már így is elég jó vagy, eleget jókodtál, teljesíted a vallásos kötelmeket stb., mivel Krisztus mindent elintézett, bizton üdvözít is… Ezzel szemben Ő a vezérigénkben ezt mondja, hogy Ő „Izráel házának” eltévedt juhaihoz küldetett, máshoz nem! Ábrám; Héber, amikor meghallja a hívást még messze van attól, hogy szüksége lenne a Szabadítóra. Megtesz viszont minden tőle telhetőt, mert hisz az Elhívónak, és egyre délebbre húzódik (világosság!). Áldásban részesül. Megszületik Izsák, majd Jákób, aki miután megharcolja harcát önmagával, „Izráel” lesz, Messiás-váró, és ha igazán izraelita, akkor megtaláltatik és judaios, „zsidó” lesz. Ezek a nevek belső állapotokat jelentenek (nem pedig a magunkon viselt „bőr ruhákat”). Utunk során ezeken nekünk is végig kell –lehet– mennünk, mert a megtartatás –Sótéria– a „zsidóság folytán van”. Ján.4,22. (ek ton ioudaion estin.)

   Az „egész Izráel” fogalma tehát mindazokat jelenti, akik Isten irgalmából felhozattak ide, és itt a héber Ábrámhoz hasonlóan meghallják és felismerik a Jó Pásztoruk hangját, és az Ő követői lesznek, valahová Ő megy. A hithű, kóser zsidó Péter apostollal is ezt láttatta meg Isten legelőbb, hogy „Nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves Őelőtte az, aki Őt féli és igazságosságot cselekszik.” Csel.10,34-35. Ezek már ismerik és tisztelik az Ótestamentumban foglaltakat, elismerik a maguk beteg, bűnös, pokolravaló voltát, és igénylik a Szótér eljöttét a maguk szíve számára!…

   Idevonatkozó ének:

„Jöjj, ments meg, óh Immánuel. Rab Izráel így hív: Jövel.

   Bús fogságban kell várnia, Míg eljő Isten szent Fia…”.

BL