Isten úgy adja az Ő Kijelentéseit, hogy azok megmaradjanak bennünk örökké. Ha hallottuk és elfelejtettük, akkor arcul köptük az Istent. Ő soha nem feledkezik el arról, amit mondott, mert örökkévaló. Az ember is az, és az Igével mozgatja. Ez az energia: munkaképesség, mely nélkül nincsen erő. Ha megvetjük az Igét, az energiát, akkor persze hogy halálszagú az életünk, bomlik, rothad minden. Ez addig lesz, amíg nem lesz számunkra csodálatos, hogy az örökkévaló Isten szóba áll a megromlott, rémségessé lett emberrel. A “nemvan”-okat előhívta, mint van-okat, s a legnagyobb csoda, hogy én magam is részese vagyok ennek. Kívülről nézve, angyalok kérubok, ördögök oldaláról is csodálatos.

    Milyen alapon van ez? SZERET AZ ISTEN!; de ezért kigúnyolni, arcul köpni olyan nagy pimaszság, hogy okvetlen földzárlatot okoz, levezeti az energiát a pokolba, és a poklot táplálja erővel. Elsikkad a mennyei erő, mert átadjuk az Isten ellenségeinek. Mi úgy teszünk, mintha ártatlanok lennénk és nem tudnánk, hogy ez az erő-áramlás merre halad bennünk. Tudjuk azt is, hogy melyik irányból fúj a szél. Bennünk is valamilyen irányban mindig van erő-áramlás.

    Az volna a szerepünk, hogy ami még megvan, az Istennek jogos tulajdona itt erőkben, azokat vonjuk ki a földből, a föld alól, és szállítsuk fölfelé, a magasabbrendű világ felé. A ásvány-, növény- és állatvilág ezt csinálja. Az ásványvilág szétválasztja a vegyületeket, a növényvilág ebből építi fel magát a földből, és növényivé lesz, magasabb rendűvé. Lélegzik, beszívja a szénsavat, és oxigént lehel ki. Így viszi felfelé, míg végül az emberben gondolattá, indulattá válik az az energia. Az ásványi erő, ami alant volt, feljut a mennybe. Az ember ha táplálkozik, akkor erőhöz jut. Illés egy pogácsa erejével 40 nap és 40 éjjel ment. Jézus azzal az erővel, amit 30 év alatt felszedett 40 nap és 40 éjjel imádkozott a pusztában. Elvonta az alvilági erőktől, és szállította felfelé, ahonnan ellopták. Itt az ember van hívatva a földi erőket mennyei erővé tenni, mert egyedül az ember képes imádkozni ezen a földön. Neki adatott ez az energia, tehát az egész itteni életünk szüntelen való ima legyen. Vonjuk el az erőket az alsóbb rendűtől és tegyük felsőbbrendűvé.

    Isten Tanácsos lehet akkor, ha előbb Csodálatos. (Ésa.9,6.) Ő egyetlen parancsot adott: kölcsönösen szeressük egymást. A szeretet nem emberi tulajdonság, hanem, mint jó vezető, hagyjam az Istent cselekedni. Azt az anyagot hívják vezetőnek, amely hagyja az áramot cselekedni; hogy az fűt, hűt, anyagokat szétbont, világít stb, ahhoz semmi köze a vezetőnek, csak az, hogy ne fejtsen ki ellenállást, mert az őt elégetné. Az emberből nem fakadhat szeretet, csak keresztül áramolhat, de az irányát sem szabhatja meg. Az nem vezető, amely egyirányú (félvezetők). Akkor vezető, ha bármilyen irányba átengedi. Isten adó és vevő, az ember pedig vevő és adó. Isten az embert munkatársul hívja. Öntevékenységet, szabad akaratot adott arra, hogy mit valósítok meg az Ő munkáiból. Én döntsem el, hogy mi van meg ezekből, mi hiányzik még, mert Isten nem enged el az igéjéből semmit. Ő magához szabta az igényt, annyit vár tőlem el, amennyire Ő képes. Tudja azt, hogy erőtelen vagyok, semmire nem vagyok jó, de megmondta, hogy aki befogadja a Világosságot, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává legyen, az meg mindenre képes. Ha beveszem a MAG-ot, befogadom az energiát, mindenre képes vagyok. De ezt nekem kell eldöntenem. Isten ennyit elvár tőlem, hogy magam döntsem el mi a szükségletem. Ha pl. nincs bölcsességem, kérjem, de hittel, és kapok; ha nincs erőm, örüljek neki, mert amikor én erőtelen vagyok, akkor tud Krisztus bennem munkálkodni. (2.Kor. 12,10. Fil. 4,13.)

    Alapfeltétel: Ha Istennek egy tanácsát megvetjük, ha elkezdünk válogatni, megszűnik a tanács. Ha egyet megrontok a parancsolatok közül, az egészet megrontottam. A kéruboknak szent, szent, szent örökké az Isten. Ez a felfogásuk soha nem szűnik meg. Csak addig buzog a tanács, amíg Csodálatos az Isten, amíg megfogadjuk a tanácsát. Ha nem kell egy tanácsa, az annyi, mint ha az Úr poharát a földre öntöm és nem iszom meg!…

    Amíg ezek a tanácsok nem valósulnak meg, nem lehetek jó vezető!

 

Üzenetek:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s