Szükséges az Istentől minden eddig kapott tájékoztatást figyelembe vennünk ahhoz, hogy a hosszú és keskeny „zarándok úton” tovább juthassunk. Emlékezetünkben kell tartanunk  m i n d a z o k a t, amiket Isten eddig kijelentett; elsősorban a Szentírásban olvashatókat, de az idők folyamán előttünk járók –főként a „jól vizsgázók”– írásait és az ő emléküket is. Zsid.13,7-8. Ők ugyanis –Isten rendezésének megfelelően(!)– minekünk szolgáltak azokkal, hogy mi okulhassunk az ő példáikból: I.Pét.1,12. A Hitre, a megnyitott elmére, az élő Reménységre és szívre nemcsak itt van szükségünk, hanem éppen ezeket visszük el magunkkal, magunkban; ahogy az elemiben tanultakat a gyerek, bárhova is kerül a továbbiakban. I.Kor.15,19-20. A tanulmányok a f e j-nek a dolgaihoz tartoznak, az összes itteni tudományokkal és ismeretekkel együtt. A tanulás, gondolkodás, de az álom is, a lélek tevékenysége, valamint az emlékezés is, ami az állatokban is megvan. Ami azonban az állatvilágtól, a kettes, tehát csak test és éltetett lélek –és nem triász– teremtményektől helyénvaló és elég, az kevés az embertől!… Szomorú és megszégyenítő az a tény, ahogy a mi korunk nyíltan istentelenségbe süllyedő embere már az állatok mögé is igyekszik elbújni. (nemcsak a „fák” mögé I.Móz.3,10.) Ezért –életvitelének igazolására– a valósággal szemben az ember inkább beveszi még az állatoktól való származásának az elméletét is, és tájékozatlanságában nem is akar többről tudni, sőt még hallani sem. Csak az érdekli, ami a bölcső és a koporsó közt történik, a lelki világát csak az itteni biológiai élet, a lét- és fajfenntartás körüli dolgok töltik ki.

Akiben pedig mégis felmerül valami nyugtalanító kérdés az örök léttel kapcsolatban, azt hivatalból igyekeznek megnyugtatni, és lelki szinten valamilyen vallás aktívabb gyakorlásával újra elaltatni a szunnyadni amúgy is szerető Emberlelkeket. Ésa.56,10-12.

Isten azonban ebből a tévelygő  l e l k i  állapotból fel akar ébreszteni bennünket, ráébreszteni a valóságra, mert a szellem a valóság és nem a lélek!… (to pneüma estin hé alétheia: I.Ján.5,6.). Mi pedig –sajnos– még a Valóság ismeretének kérdésében is igen elmaradottak vagyunk, mivel a hármas mivoltunk legfontosabbjának még a nevét is száműzték a Bibliánkból. Ez a lemaradás azonban, ha Isten megengedi, egyénenként  t a l á n  még bepótolható!…

Fontos, hogy látó szemet, rálátást kapjunk arra, amit Isten tett és tesz folyamatosan, érettünk is. Az Úr Jézus ezt is megmondja: „…a Fiú (és mindenki, aki hagyja magát fiúvá neveltetni!) semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az Atya cselekszik, ugyanazokat cselekszi a Fiú is.” Ján.5,19. Lássuk meg tehát az Úr dolgát a mi ügyünkben, hogy részt vehessünk abban! 

Az Atya minden munkát a Fiú által, a szent Szellem útján végez el. A teremtés is az Egyszülött Fiú által történt, és már annak leírásában is bemutattatik a triász, a szellem – lélek – test hármas tagozódása, valamint a szellemi halálunkat okozó bűnesetünk is, képekben. Ezeknek összezavarása és dajkamesévé tevése a Sötétség itteni eszközeinek munkája. Erről ez van megírva: II.Pét.3,15-16. Az álruhában itt levő hazugpróféták felől pedig ez olvasható: Jer.23,1-2. 16-17.

Látszatra lehet nagyon szép és kívánatos a lelki szint, a lelki állapot, de az csak felületes és felszínes. Az orgona megindító búgása, szép énekek, ünneplő arcok, jó hangulat… De „a hullámhegy félperiódus után törvényszerűen negatív félperiódus következik”, mivel a hangulatok, érzelmek, lelkesedések mind-mind múlandók és lecsengenek! A Sault megszállva tartó ördög átmenetileg elcsitult a Dávid zenéjére, de azután mégis repült a dárda!… I.Sám.18,10. 19,10.  Ezen a szinten tehát ez a mi baj-betegségünk  n e m  g y ó g y í t h a t ó!  Ehhez tovább kell látni, beljebb kell menni, az Ige vezetése szerint! Kifésülni és szétválasztani a Vesztő által mesterien összezavart fordítást a  l é l e k  és a  s z e l l e m  dolgában is.

Mindegyikünk Bibliájában itt van az éles határvonal és a szükséges szétválasztás eszköze is: Zsid.4,12!!! Más tehát a szellem és más a lélek! Ezeket az eredeti szöveg és a szomszéd népek Bibliája is mind megkülönbözteti! Sok kereső ember számára kerékkötő és botlató lehet a hármasságnak ez az „összemosása” (a trinitas duas-szá!), mivel ez a hamisítás felülírja az Istentől kapott Kijelentést! Mk.7,9. De vigyázzunk! Ne akarjunk a betűn lovagolni, mert a betű megöl! Itt sokkal többről van szó, nem csupán a „szellem” szó használatának kérdéséről!!! Ján.6,63.: „A szellem az, ami megelevenít … a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.”

Mi tehát a helyzet a Valóság szerint? Csak és kizárólag az, ami meg van írva, amit Urunk kijelentett számunkra a Kezdettől fogva! Amik ettől eltérnek –emberi okoskodások és elképzelések, akármilyen tetszetős theológiák–, nem vehetők figyelembe, mivel alulról valók, az Ördög-atyától. Ján.8,44. Ezeket a Krisztus nem csak az akkor élő zsidó hívőknek mondta, mert itt minden Ige nekem és Neked szól ma is, Testvér!…  Pál apostol példaképpen ezeket mondja: „Én hiszek mind abban, amik a Törvényben és a Próféták által megírattak!”  Tehát a „Teljes Írás”-ban, amely minket felvilágosít mindazokról, amikkel szükséges számolnunk. II.Tim3,16-17. Aki ezekből a Felülről kapott Kijelentésekből valamit is elvesz, vagy nem fontosnak, csekélységnek minősít, vagy hozzátesz, „mellébeszél”, az nem kerülhet be! Mt.5,19. Jel.22,18-19. Azért is sorsdöntő számunkra mindaz, ami a Biblia elején olvasható, mert azoknak hite által kapunk emlékeztetést a „múltunkra”, tehát az IGEN JÓ-nak teremtett állapotunkra, valamint a bűnesetünkre és Édenből való kiűzetésünkre is. Ezeket bűnbánattal vállalnunk kell ahhoz, hogy reményünk lehessen Istenhez visszajutnunk! Ezt is jelenti a metanoia, a „megtérés”. Jel.2,5. Isten ennek az útját készítette el, és Krisztus áldozatával ki is fizette a mi megmentésünkre!

Az Ó-testamentumban íratott le részletesen az, hogy milyen állapotban voltunk, és hogy mivé lettünk: rémséges! (Ésa. Ezék.28 stb.). A hazugpróféták erről nem beszélnek, de ha mégis, akkor azt az Ördög bűnesetének tekintik. Azonban akkor is ez a jellemző az emberre, mivel maga az Úr mondja, hogy az ember olyanná lett, mint az Ördög: Gen.3,22. Ugyanez megtapasztalható ma „élesben” is, ebben a kiűzöttekkel benépesített, és az egymás kihasználásában mesterkedő emberek világában, kicsiben és nagyban, a családok és a nemzetek között is!…

Így jövünk ide erre a Földre, ebben az állapotban, valamennyien; de azzal az Istentől kitűzött céllal, hogy ezt fel- és elismerve megváltozzunk. Így, ahogy vagyunk, Hazajutni nem lehet! Akinek Isten testet alkotott, azt rá is helyezte arra az útra, amelyen végigmenve újra helyreállhat benne az eredeti Rend, a hármasság, de amihez még elengedhetetlen –Dei: Isteni szükségesség–, hogy megszűlessen lélektől és szellemtől is! Ján.3. Ezt a „vallástanár” Nikodémusnak mondja az Úr, hogy mindenki erre számítson, és ne ragadjon le a „jó, vallásos” lelki síkon! Amikor a Sátán a „templom tetejére” (magas egyházi lelki pozíció) viszi fel az Urat, Ő elutasítja a Vesztőt, a hazug ajánlataival együtt. Urunk ebben is követendő példát adott…

Nekünk tehát csak arra érdemes figyelnünk, amit a Jó Teremtő Istenünk jelentett ki felőlünk. Az Istent megvető bukottak véleménye nem méltó arra, hogy irányadó legyen! Reménytelen dolog helyes útbaigazítást várni attól, aki még maga is tévelyeg, és azt sem tudja, hogy „hol” van!…

Akivel Isten újat kezdett, annak Ő ezt a tanácsot adja: Tit.1,14: „Ne ügyelj zsidó mesékre, sem az igazságot megvető emberek parancsaira!” –a lélek és a szellem tanításában sem!… – A bűneset-katasztrófánál szellemcsere, és az értelem áthangolása is megtörtént. Más képben: a Vadnak magva, annak rügye beoltatott az addig igen jó szelíd fába, amely befogadta azt. Sőt –mindaddig, amíg azt befogadója engedi!– azóta is adoptálja annak ötleteit, bőségesen teremve annak vad gyümölcseit. Van tehát öldökölnivalónk a zarándok út folyamán!… Kol.3,5. II.Kor.10,3-5.

BL

Üzenetek:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s