Isten nem azt akarja, hogy az utolsó napon kapkodás legyen. Nem vakhitre, kedv-keresésre van szüksége, mivel az képmutatás. Istennek a legjobb meggyőződésre, gusztusra, ízlésre van szüksége, az azonban, hogy az ember lássa: hogy ezért mi jár, az nem fontos. Őneki és az egész mennynek öröme telik abban, ha valaki az Ő gusztusát szereti. Ebből az örömből jut az illetőnek is. Itt kezdődik már az öröm és a feltámadás is, mert ha itt nincs, odaát sem lesz!

Két dolog van, amit ki kell emelni: 1./ A vak hiába emeli szemeit az égre, előbb meg kell gyógyítania. Luk.11,34-36. Ha látó az ember, akkor már egy felvillanó villámfénynél is láthat valamit, pl. hogy ha egy szakadék szélén van, hogy ne lépjen tovább, mert látja, hogy a következő lépéssel hová jut. Zsolt 18,29; 25,15. Látni kell a tőrből való kihúzást, de előbb látni kell, hogy az Úr az Isten, ehhez meg el kell csendesedni ebben a nagy rumliban. Zsolt 46,10. VAN, AKI MENYISSA A VAKOK SZEMEIT!… A vak pedig kéri: Azt akarom, hogy lássak, hogy Téged újra lássalak! Mk 10,51. Előbb csak mint járkáló fákat látta az embereket, aztán messze, világosan, mindent. Mk 8,24.

 A szeretőt a rendőrség csak akkor ítéli el, ha a partnere feljelenti. Azt az ördögöt nem lehet Istennek kiűzni, melyhez a tulajdonosa ragaszkodik; nekem kell először megelégelni a dolgot s akkor aztán Ő véghez viszi a szakadást. A Kranionra vezető úton le kell pakolni az ördögöket. Ne bízza el magát az ember, hogy már kiűzte az ördögöket, mert az csak a szívnek a felcicomázása! Ördög azt akarja, hogy az ő képmását hordozzuk inkább; ígér mindent, csak nyugalmat és békességet nem tud adni. Sokat ad, de eleget nem. Isten pedig az övéinek még álmában is ad eleget – hogy ez aztán sok-e, vagy kevés, az nem fontos. Zsolt 127,2.

2./ Ördögtől kell megszabadulni, Jézus ezért jött. Zsid.2,14-16. Az ördögnek nincs hatalma, hanem csak ereje az ember felett. Éppúgy mint a kocsisnak az ostor felett, ami nem az övé; addig használhatja, amíg ki nem rúgják. Az ember a teljes megkötözöttségben van. Megjelenik az Úr a szemkapu előtt; de Ő nem mint tolvaj, hanem zörget. Aki megismeri, megnyitja a fülkaput. Bemegy a Dicsőség Királya. Jel 3,20. Meglátom, megláthatom, hogy szeretett engem s életét adta értem. Benyit a szívbe is, a fellegvárba, ahonnan ki kell takarodni az ördögnek, de még a hátsó kijáratokból is (az altesti kapukból).

Mindebből, azt mondja Jézus: az tartozik ránk, hogy itt az Isten országa; vagyis térjetek meg! Itt a hazai vonat, jött értünk, szálljunk fel rá! Luk.11,22: Szétossza mindenkinek amire szüksége van. Mit zsákmányolt? Emberi lelkeket; akié volt, annak adja vissza, így maga ura lesz az ember, nincs megkötve. Nem mondhatja az ember, hogy nem enged az ördög. Ő hívogatja az ilyeneket. Mielőtt hív, már az Ő jogos tulajdona vagyunk. Mivel győzte le a rabszolgatartót? Halálával. Élettel fizetett, ebből volt az erő, nem az öklében. Megszerzett néppé tette, visszaadja az önrendelkezési jogot, mert az Ő országában szabad akarat van. A világ is azt hirdeti, csak mégis leigázza az embert, hol a jobb, hol pedig a bal oldal teszi ezt. Ő a Szabadító, a Váltságdíj! Ésa 43, 11; 1Tim 2,5-6. Ő azt mondja: „Michaél”: Kicsoda olyan, mint az Isten! Az ördög pedig ezt mondja: Kicsoda olyan, mint a fenevad!

Két sereg harcol itt; látni kell nekünk is ezt a harcot bennünk és körülöttünk. A megszabadítás már a levettetés után történt 1Móz 3,15., ide már szabad akarattal jött az ember. Két lehetőség van: barát vagy ellenség. Már nem is aratókat hív az Ő aratásába, hanem marokszedőket, akik gyűjtik az Egyházat, vagyis az Ő testét; a nagybetűs EGYHÁZAT, a láthatatlan Egyházat. Ő mondja: „aki csak a kegyelmet veszi el, az szétszór engem.” (skorpizo = elpazarol Mt 12,30. Lk 11,23.) Aki a törvényt megveti –Mózes szerint– két vagy három tanú vallomására meghal, mennyivel inkább meghal az, aki megtapodja az Isten Fiát!… Zsid 10,28-29.

Az emberi lélek víz, ezt szállja meg az ördög. Ő bukott angyal (Ésa 14,12.), a harmadik világot nem közelítheti meg, így tehát az ember szellemét se. De lezüllik az ember, ha a barommal közösül. Az ember kapott szikrát, de ha az ördöggel közösül, akkor a víz eloltja, az elalszik. Fordítva sohasem lesz, ezzel ne áltassuk magunkat. Ezért nagy dolog, hogy Jézus a pislogó mécset nem oltja el. Mt 12,20. Az állatot nem szállhatja meg az ördög. Az ember annyira lezüllött, hogy még a környezetében levő állatok sem tiszták, megrontja azt is. A felfuvalkodott, üres ember szíve „tiszta” kisöpört: az Úr nincs benne. Ha ilyenkor az ördög visszamegy, meg van engedve, hogy magához vegyen gonosz ördögöket. Lk 11,20-26. (a hét itt azt jelenti, hogy Isten engedélyével). Ha a tisztátalan ördög a közkatona, akkor a gonosz a törzs-altiszt. A fejben nem marad meg a tanítás, abból kimegy. A szívben kell elraktározni a drágakincset, ez a belső kamra. Boldog az lesz, aki ezt megteszi. Mt 13,44.

Ha nem tudod úgy szeretni teremtménytársaidat, mint ahogy kellene, ne légy megnyugodva. Majd, ha átokká is szívesen leszek, ez jó. Rm 9,13. Legnagyobb veszedelem a paráznaság. Ez sem a 100, sem az 1000, sem pedig a 10.000-ben nem lehet meg az emberben, mert akkor elveszti. Ha le nem tessékelem az ördögöt a nyakamból, nem juthatok fel! A nagy Péter azt kapja, hogy Sátán és kicsiny hitű Mt 16,23; 14,31; egy pogány századosnak, aki a beteg szolgáért könyörög, azt mondja, hogy ekkora hitet még Izráelben se láttam Mt 8,10.; és az asszonynak is ezt mondja: nagy a te hited Mt 15,28 (22-28). Ez a felülrőlvaló nagy Hit kell a Kranionhoz! Az asszony azt mondja: Kürios, azaz én Uram és Királyom és nem Kürie. Elismerem Uramnak, megszólítási viszonyban vagyok Vele, Messiásom. Egy átfúrt fülű rabszolganőnek ismeri és érzi magát, aki örökre rabszolga akar maradni, mert úgy szereti az Urát  2Móz 21,5. (1-6). A szülőkön keresztül kell megtanulni az engedelmességet és a tiszteletet. De az ember nem becsüli az Istent! Ha nem veszem igénybe a megszentelésnek a feltételeit, akkor tisztátalan leszek és lebecsülöm Istent! Rossz cserépedény vagyok, de Isten drága kincset tett bele és ha Istennek ez annyit ért, hogy önmagát adta érte, akkor mi címen vetem meg az Ő áldozatát. Mert ezzel Őt magát becsülöm le! Megyek a vesztembe!… Ez a megszólítás, ahogy közeledik az Úrhoz, ugyanaz a szó, ahogy a lator a kereszten. Ennek mondja csak hogy: Bizony mondom néked, még ma –és a holnapban is és ha ott megtartod a lakhelyedet, akkor a holnaputánban is– együtt leszünk. És ezt egy latornak mondja! Lk 23,43. Az asszony is azt mondja: igazad van, Uram, ugyan méltán, én egy kutya vagyok; nem sértődik meg az ítéleten… Mt 15,22-28.

Amikor elsikkasztom az Isten kegyelmi ajándékait, amikor a földi életemet nem arra használom, amire adatott, akkor parázna vagyok. Amikor a tisztátalan szellemet hordom magamban, ez paráznaság, a sátán átka van rajtam, ellenszegülő vagyok az Istennel szemben. Ez a kígyó átka. A kiválasztásomat megcsúfolom!  Elküldött ide a földre, megadott hozzá minden kelléket, adott módot a megtisztulásra Ef 1,6; 5,26; 2Pt 1,3, hogy felmenjek a Kranionra – és nem teszem. A tálentumaimat elsikkasztom és másra költöm, a saját hírnevem megalapozására. Ezért mondja, hogy: magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. ApCsel 15,20; 1Thess 4,13. Kihasználom az Isten kegyelmi ajándékait, amiket útravalóul kaptam, hogy szentté lehessek, és nem arra, hogy kiéljem magam mindenben. Ha ide is jöttem mint tisztátalan szellem, tisztaságra hívott el Isten, hogy szentté legyek; nem pedig, hogy tisztátalan szellemből még gonosz szellem is legyek, jól kiképezve magam, hogy a sátán seregében tiszti rangot nyerjek. Így pedig az ördög akaratát cselekedtem, gyilkos vagyok, paráznaságban élek és akkor nincs helyem az Isten országában. Így elevenen vettetek a kénkővel égő tüzes tóba, az antikrisztusok közé. Jel 19,20; 21,8.

Ezt meg kell gondolnom; nem kényszerít senki, csak Ő közli, hogy lehet felmenni, szabad, ha akarok, de másként nem lehet, mint ahogy a törvénye van! Fejlógatással, hazugsággal nem lehet felmenni, szánom-bánommal sem! Metanoia alá helyezett bűnökkel fel lehet menni; ezekre van váltságdíj! Ezt tudomásul kell venni a Kranion előtt. Isten ideje korán közli ezeket mindenkivel, arra késztetve, hogy gondoskodjam magamról!… Ámen.  

            196. Ének.

Óh, Jöjj szívembe, áldott Jézus! Így száll imám most feléd.

A lelkem oly csüggedt és fáradt, Óh jöjj szívembe, jöjj ma még!

Szívembe jöjj! Szívembe jöjj! Jöjj szívembe most, Úr Jézus!

Óh, jöjj ma még, lakója légy, Jöjj szívembe most, Úr Jézus!

2. Óh, jöjj szívembe, áldott Jézus! Segíts, a bűn terhe nyom,

Hogy bátran álljak majd elődbe Amaz utolsó napon!

Szívembe jöjj! Szívembe jöjj! Jöjj szívembe most, Úr Jézus!

Óh, jöjj ma még, lakója légy, Jöjj szívembe most, Úr Jézus! 

Üzenetek:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s