Ne tartsuk véletlennek, sem fölöslegesnek, hogy a Szentírás ilyen és hasonló állapot-jelzőkkel is bemutat minket magunknak, akik már igen elszoktunk attól, hogy a valóságnak megfelelően ismerjük fel az állapotunkat és a „hol”-létünket. (Hazug, téves ismeretekkel viszont bőségesen megtelíttettünk, egészen a fejünk tetejéig! Például: „mi már mindent tudunk, már jók vagyunk”) Márpedig az igaz „diagnózis” felismerése és elismerése elengedhetetlenül szükséges minden Haza-igyekvő zarándoknak, s ezzel minden Isten-félőnek is szembe kell néznie magában és számolnia kell vele!…  Urunk „szelíd szeme” ugyanis jól látja mindazt, amit „ott” elkövetett mindegyikünk, és hogy a Tőle elidegenült és elvadult természetünkkel azóta is szívesebben inkább elbújunk a sötétben Ő előle. (Hós.6,7. I.Móz.3,8.)

„Ők, mint Ádám…” olvassuk a Kijelentésben, tehát nem csak az az egy valaki volt a tettes –ahogy ez a tévtanítás is elterjedt–, hanem mint Ádám, ugyanúgy mi valamennyien(!) így lettünk beteg, gonosz fertőzöttekké és fertőzőkké. (Róm.3,23.) A botlató tagot pedig sürgősen el kellett távolítani, mivel az romboló és fertőző a környezete számára is. Kiűzetésnek kellett történnie, levettetésnek abból a magasztos „bizalmi” beosztásból, amelybe az eredetileg igen jó ember Isten képviselőjeként behelyeztetett. (Mt.5,30. Mk.9,43. és 45. I.Móz.1,27. 31. 2,15.) A mentő Szeretet részéről még egy utolsó kísérlet történt „ott” a tévelygő ember megmentésére, amikor a mindent jól látó Isten a „szájába adja a szót” –a várva-várt kérelme szövegét–, de már az sem használt. „Ott” nem ébredt rá arra, amit elszalasztott. (3,11.) Erre a felébredésre is és az első feltámadásra a felfoghatatlan nagy lehetőség most, a „MA”-ban –az erre a célra létrehozott tér és idő világában  adatik meg nekünk, (Jel.2,21.) nekem, neked és mindazoknak, akiknek Ő hústetet alkotott és alkot, hogy abban itt megjelenhessünk! Így már a felülről kapott értelemmel és hittel te is megláthatod –EPIFÁNIA, lásd is meg!–  azt a mérhetetlen nagy sötétséget, és azt az Őhozzá nem illő viselkedést, amit „ott”, azzal a hűtlen és tiszteletlen „átállásunkkal” elkövettünk!… Csoda, hogy azok után Őneki még gondja van ránk, és méltatlanságunk ellenére alulról felhozott ide, és mentő szeretettel mindeddig foglalkozik itt velünk, hogy ráébresszen a kijózanító valóságra! (Ján.8,23-24.) Mi ugyanis, mint bolonddá lett vakok (Mt.23,17. és 19.), az óvó figyelmeztetést nem tartva szem előtt, engedtük magunkat elkápráztatni az ellenség hazug ígéretei által, melyet „ott” bevettünk, és így foganás történt bennünk a Gonosztól!… Ez, mint az „agymosás”, az egész felfogást és irányultságot kicserélte „áthangolta” az emberben. Ezt közli a KIJELENTÉS a bűnesetünkről! A valódi zarándok ezt a „tehertételt” Hit által „kibúvó” nélkül vállalja, és a „felülről” megkapott más belátás alapján beismeri, hordozza, menekülve a Gyógyítóhoz. (Luk.14,25-27. I.Móz.2,18. 3,6.) Addig ugyanis már mindent fordítva „látott”, az igen jó már nem volt jó, megkritizálta az agyag a kerámikust, (Ésa. 45,9.) a „halálfa” gyümölcsét pedig jó-nak, kívánatosnak látta és „megette” mindegyikünk!  Tehát nem csak „az atyák ettek egrest!” … s emiatt kire-kire, az igazságnak megfelelően, csakis a maga tetteinek a következményei ütnek vissza, mint a bumeráng…

A Kijelentésben képekben tudósítás adatott (távirati stílusban) a tragédiánkról, valamint az Atyai Szívnek az Ő bukott „halottá lett” ember-teremtményeit megszánó –eget földet megrázó– döbbenetes döntéséről: ISTEN A KRISZTUSBAN magára vállalta az Ördög fogságába esettek váltságdíjának kifizetését. Ő LETT KÁRHOZOTTÁ, Ő HALT MEG A GONOSZOK HELYETT, megölettetvén  e világ létele előtt!… (I.Móz.3,13-14 között.) Ez megtalálható az eredeti Biblia értelem szerinti fordításában. Lásd: Mk.16,14-20. (Jel.5,9-10. 13,8.)  Ő mindezeket azért tette meg, hogy akiket Ő a „halálraítéltek” közül kegyelemből kiválasztott az életre és kiemelt közülük, azok a kevesek, a sötétségből és a szellemi halál állapotából kikerülve, vissza, Haza térhessenek Őhozzá. Erre a „meredek” és próbás vissza útra –a zarándok útra–, ennek megharcolására kapjuk a józanító biztatást és a vezérlést az Ő Szellemétől az Őtőle való Hit által.

A „Tudatlan hívő” naiv jóhiszeműsége itt már nem használható, sőt igen veszélyes(!), mert felszínes, alaptalan és alulról való!… Nekünk akik „vakokká” lettünk, szemgyógyításra, Istennel való együttlátásra (sün-eidenai, süneidésis), és a Vele való együttérzésre van szükségünk, valamint a KRISZTUS ÉRTELMÉRE ahhoz, hogy megértsük Őt. Ehhez a PÜNKÖSD (a régi tisztátalan, fertőző szellem és lélek (lelkület) cseréje) ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES! (I.Kor.2,16. Róm.3,10-12.) Az Ővele való együttlátás sokkal több és nagyobb horderejű annál, mint a lelkiismeret! Különösen addig, amíg annak ablaka még be is van falazva a Világosság kizárására a Diabolos által megszállt Emberlélekben; ahogy a „Sz.Háború” írója (John Bunyan) leírhatta ezt a neki adatott bölcsesség szerint számunkra, akiknek az idők rendjében most adatott meg a megvilágosodás és a „pótvizsgázás” lehetősége KEGYELEMBŐL!…

Fontos, hogy ne együk meg a képeket, és ne elégedjünk meg a Bibliaszövegnek még a más nyelveken való ismeretével sem! „Az ismeret eltöröltetik, a nyelvek pedig megszűnnek!” (I.Kor.13,8.) Viszont használni kell ALAPKÉNT az Úrtól a Kezdettől eddig kapott valamennyi Kijelentést; megkeresve és helyesen értelmezve azok saját magunkra vonatkozó lényegét! (V.Móz.32,47.)  

Mi hát az a „lényeg”, aminek meg kell valósulni bennem és benned is? Az, hogy az AZ ISTENI ÖRÖK REND (Díké), amit megrontottunk –elsősorban magunkban– helyreállíttassék, az Ő akaratának megfelelően a „földön” is úgy, amint az a mennyben megvan! …az Úri Imában kapott kérés szerint. Ehhez nekünk, a sérült, beteg, „halottaknak” a Gyógyítóra, a kijózanító gyógyításra van szükségünk; a SÓTÉR-ra! Csak Ő adatott az ég alatt nekünk erre! (Csel.4,12.)

Istenhez azonban nem lehet babiloni módon berontani, még „sótéria” kéréssel sem! (Ján.4,22.) Előfeltétel tehát, hogy a kérvényező „Judaios”-állapotban legyen; amint ez a TELJES ÍRÁS-ban –a „héber” Ábrámtól elindulva– leközöltetett.  A helyes fordítás tehát ez: „…hé sótéria ek tón joudaión estin”: „a megtartatás a zsidóság folytán van”. –A testi „bőrruhákat” itt el kell felejteni, mert végig a belső emberről és annak az állapotáról beszél az Írás! – Saulus –a zsidóból lett Pál apostol– által miután ő megvilágosíttatott, még ez is megíratott Bibliánkban okításunkra minekünk, és minden még a „sötétben” botorkáló, de ide a „kegyelem színpadára” előszólítva már felhozatott bármilyen nemzetbeli ember felvilágosítására. (Róm.2,28-29!)  E Kijelentésnek a megértésével és az Őrá hallgatással, a mi korunkban egy nagy akadály hárulhat el a félrevezetett, eltévelyített és eltévelyedett zarándokok útjáról!…  

Adja meg Isten, hogy hasznunkra legyen mindez,

a mi Urunk, Istenünk jó elgondolásának megfelelően!…

                     Ének: I.

1.     Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok szent Nevének!

        Hirdessétek dicséretét   És minden jótéteményét!

        Beszéljétek a nép előtt Nagy csodáit melyeket tett!

2.     Néki vígan énekeljetek, Csodadolgait dicsérjétek!

        Magasztaljátok szent Nevét, Kik szívből félitek Őtet!

        Örüljön azoknak szívük, Kik az Urról elmélkednek!

3.     Keressétek e kegyes Urat És az Ő színét és hatalmát!

        Meggondoljátok dolgait, Ne felejtsétek csodáit!

        Ítéletit hirdessétek, Melyek Ő szájából jőnek!

Üzenetek:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s